ΣΕΠΕ - Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Συμβουλευτική με στόχο την Ενδυνάμωση των Δεξιοτήτων Ανέργων Νέων 18-24 ετών, σε ειδικότητες του τομέα ΤΠΕ


Το Πρόγραμμα

Η Ειδική Υπηρεσία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ - Τομέας Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας (ΕYEΔ ΑπΚΟ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ως Δικαιούχος, και ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), ως Συνδικαιούχος, έχουν αναλάβει την υλοποίηση της Πράξης “ΣΕΠΕ - Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Συμβουλευτική, με στόχο την ενδυνάμωση των Δεξιοτήτων Ανέργων Νέων 18-24 ετών, σε ειδικότητες του τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)”, με κωδικό ΟΠΣ 5007859.

Το έργο έχει προϋπολογισμό 7.860.000 € και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση" στο ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η Πράξη αποσκοπεί στην συμβουλευτική καθοδήγηση, κατάρτιση και πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων 3.000 ανέργων και οικονομικά μη ενεργών νέων, ηλικίας από 18 έως 24 ετών, σε ειδικότητες του τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και ο εφοδιασμός τους με τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να ενταχθούν/ επανενταχθούν στην ελληνική αγορά εργασίας, απασχολούμενοι στον δυναμικό κλάδο των Τ.Π.Ε.

Οι ειδικότητες, στις οποίες θα καταρτιστούν και θα πιστοποιηθούν οι ωφελούμενοι, είναι:

 • Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Δικτύων (Computer & Network Technician)
 • Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού (Software Specialist)
 • Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων & Εφαρμογών (Web & Mobile apps Specialist)
 • Προγραμματιστής Βάσεων Δεδομένων (Database Developer)
 • Τεχνικός Ασφάλειας Συστημάτων Πληροφορικής (IT Security Specialist).

Για την Πράξη θα υλοποιηθεί μία ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων, η οποία περιλαμβάνει:

 • Υπηρεσίες Υποστήριξης και Συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζόμενων
 • Πρόγραμμα Θεωρητικής Κατάρτισης 120 ωρών
 • Πρακτική Άσκηση σε επιχειρήσεις συνολικής διάρκειας 260 ωρών
 • Πιστοποίηση Προσόντων των ωφελουμένων.

Στο πλαίσιο της Πράξης θα πραγματοποιηθούν 5 ατομικές συνεδρίες Συμβουλευτικής για κάθε καταρτιζόμενο.

Η διάρκεια της κατάρτισης είναι 380 ώρες (120 ώρες Θεωρητική Κατάρτιση - 260 ώρες Πρακτική Άσκηση). Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης θα υλοποιήθει στις εξής διαδοχικές φάσεις:

 • Φάση Α': 1ο μέρος Θεωρητικής Κατάρτισης διάρκειας 60 ωρών
 • Φάση Β': 1ο μέρος Πρακτικής Άσκησης διάρκειας 100 ωρών
 • Φάση Γ': 2ο μέρος Θεωρητικής Κατάρτισης διάρκειας 60 ωρών
 • Φάση Δ': 2ο μέρος Πρακτικής Άσκησης διάρκειας 160 ωρών.

Το σύνολο των ωρών της Πρακτικής Άσκησης θα πραγματοποιηθεί σε επιχειρήσεις, οι οποίες σχετίζονται με τα αντικείμενα κατάρτισης, σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας, όπου θα υλοποιήθει το πρόγραμμα κατάρτισης.

Η Πιστοποίηση δεξιοτήτων των ωφελουμένων για τις συγκεκριμένες ειδικότητες θα υλοποιήθει με βάση σχήματα - πρότυπα πιστοποίησης, τα οποία αναγνωρίζονται από την ελληνική και διεθνή ιδιωτική αγορά εργασίας και είτε είναι διαπιστευμένα σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024 ή χορηγούνται από φορείς, οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. να χορηγούν πιστοποιητικά για τις συγκεκριμένες ειδικότητες.

Δικαίωμα συμμετοχής στις Δράσεις έχουν άνεργοι νέοι, οι οποίοι πληρούν τις παρακάτω γενικές προϋποθέσεις:

 • Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος και να μην έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας του
 • Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι
 • Να είναι απόφοιτοι Υποχρεωτικής/ Δευτεροβάθμιας/ Μεταδευτεροβάθμιας/ Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

Εκπαιδευτικό Επίδομα
Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα Θεωρητικής Κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των 5,33 €/ ώρα (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών κρατήσεων).
Το επίδομα Πρακτικής Άσκησης των ωφελουμένων αντιστοιχεί στο ποσό των 3,20 €/ ώρα (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών κρατήσεων).
Συνολική Αξία Εκπαιδευτικού Επιδόματος 1.471,60 € (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών κρατήσεων).

Η Πράξη θα υλοποιήθει και στις 13 Περιφέρειες της χώρας.


Τελευταία Νέα