Κώδικας Δεοντολογίας

Κώδικας Δεοντολογίας

Το πρώτο αιρετό Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Ελλάδας (ΣΕΠΕ) θεώρησε πρωταρχικό στόχο του τη θέσπιση ενός Κώδικα Δεοντολογίας των Μελών του.

Στην απόφαση του αυτή ωθήθηκε από την ανάγκη της αγοράς να διέπεται από κανόνες, που θα εξασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία της και καθιστούν σαφείς τους όρους συνεργασίας των επιχειρήσεων Πληροφορικής μεταξύ τους και των επιχειρήσεων με τους πελάτες τους. 

Το γεγονός, ότι ο ΣΕΠΕ πέτυχε ήδη σε μικρό χρονικό διάστημα να καταλέγει στα Μέλη του επιχειρήσεις από όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας, όλων των ειδικοτήτων και μεγεθών, μεταξύ των οποίων το σύνολο σχεδόν των μεγάλων επιχειρήσεων, αποτέλεσε αποφασιστικό παράγοντα για τη σύνταξη του Κώδικα Δεοντολογίας.

Εάν υπάρχουν καλές επιχειρηματικώς και επαγγελματικώς ανεπίληπτες σχέσεις μεταξύ των Μελών του, θα καταστούν διαφανείς και προς το συμφέρον των καταναλωτών οι σχέσεις στην αγορά ψηφιακής τεχνολογίας.

Προκειμένου να επιβεβαιώσει τη θέληση όλων των Μελών του για τη διαμόρφωση υγιών επιχειρηματικών κανόνων και υπακούοντας στις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού του ΣΕΠΕ, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου υποβάλλει το κείμενο αυτό στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, του ανώτατου Καταστατικού Οργάνου, κατά τη διαδικασία των Κανονισμών (άρθρο 15ο του Εγκεκριμένου Καταστατικού - Σύνταξη - Έγκριση Κανονισμών του Συνδέσμου) ζητώντας την επικύρωσή του από το σύνολο των Μελών μας, προκειμένου να έχει πέραν της αυξημένης τυπικής και ουσιαστική ισχύ.

Ο Κανονισμός αυτός είναι το ουσιαστικό αποτέλεσμα των συζητήσεων και αποφάσεων της Επιτροπής Κώδικα Δεοντολογίας που εξελέγη από τη Γενική Συνέλευση στις 12/6/1996 (Πρόεδρος: Γεώργιος Παπαδόπουλος, Μέλος Δ.Σ. ΣΕΠΕ και Μέλη οι: Ηλίας Μοναχολιάς, Γεώργιος Νταφώτης, Δημήτριος Γιαννακάκης, Μαρία Γαβριήλογλου, Μανώλης Βοσκάκης και Ιωάννης Βραδής), καθώς και των παρατηρήσεων των Μελών του Συνδέσμου.

Ως προς τη δομή του χωρίζεται στα παρακάτω βασικά μέρη:
Α. Γενικές Αρχές Δεοντολογίας και Συμπεριφοράς
Β. Ειδικές Διατάξεις του Κώδικα Δεοντολογίας
Γ. Διαδικασία Συνδιαλλαγής. Φιλική Διευθέτηση Διαφορών
Δ. Η Πειθαρχική Διαδικασία
Ε. Τελικές Διατάξεις
.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας των Μελών του ΣΕΠΕ, ψηφίστηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΠΕ στις 19/10/1996.

Κώδικας Δεοντολογίας (PDF)