Πράξη “Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις ενίσχυσης των ψηφιακών γνώσεων και δεξιοτήτων των εργαζομένων για τη συμμετοχή τους στις διαρθρωτικές αλλαγές και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας”

Πράξη “Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις ενίσχυσης των ψηφιακών γνώσεων και δεξιοτήτων των εργαζομένων για τη συμμετοχή τους στις διαρθρωτικές αλλαγές και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας”

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) υλοποιεί την Πράξη “Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις ενίσχυσης των ψηφιακών γνώσεων και δεξιοτήτων των εργαζομένων για τη συμμετοχή τους στις διαρθρωτικές αλλαγές και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας” (με κωδικό MIS 5056243), στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με κωδικό 121 του Ε.Π. “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014-2020”, Άξονας Προτεραιότητας 02 και 02Σ “Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις”, ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, με τίτλο “Παρεμβάσεις ενίσχυσης των γνώσεων και δεξιοτήτων των εργαζομένων για τη συμμετοχή τους στις διαρθρωτικές αλλαγές της οικονομίας”.

Αντικείμενο της Πράξης, αποτελεί η παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης συμβουλευτικής, εκπαίδευσης και πιστοποίησης 3.000 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας, ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης όπου απασχολούνται, για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, που θα ενισχύσουν ουσιωδώς τη δυνατότητα για την απασχόλησή τους, την προοπτική βελτίωσης των όρων απασχόλησής τους και την επαγγελματική τους κινητικότητα για την εξασφάλιση των προσφορότερων εργασιακών όρων και την προσαρμογή τους στις διαρθρωτικές αλλαγές της οικονομίας στις 13 Περιφέρειες της χώρας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πράξης είναι 10.515.000 € και θα υλοποιηθεί σε 7 επιμέρους Υποέργα.

Η Πράξη περιλαμβάνει:

 • Εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη (5 ατομικές συνεδρίες),
 • Θεωρητική Κατάρτιση (250 ώρες),
 • Πιστοποίηση από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 17024 ή τον ΕΟΠΠΕΠ ή/ και μέσω οίκων που παρέχουν διεθνώς αναγνωρισμένες προϊοντικές πιστοποιήσεις.

Τα αντικείμενα Κατάρτισης - Πιστοποίησης που δύναται ο κάθε ωφελούμενος να επιλέξει είναι:

 1. Τεχνικός Η/Υ & Δικτύων
 2. Διαχειριστής Δικτύων
 3. Διαχειριστής Βάσεων Δεδομένων
 4. Προγραμματιστής Βάσεων Δεδομένων
 5. Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού
 6. Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων και Εφαρμογών
 7. Τεχνικός Ασφαλείας Συστημάτων Πληροφορικής
 8. Σύμβουλος Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου (e-Commerce Consultant)
 9. Αναλυτής Συστημάτων Πληροφορικής (ICT Analyst)
 10. Διαχειριστής Συστημάτων Πληροφορικής.

Τα Προγράμματα Κατάρτισης θα υλοποιηθούν από πιστοποιημένους φορείς κατάρτισης. Με την ολοκλήρωση των προγραμμάτων κατάρτισης, οι ωφελούμενοι θα συμμετέχουν σε εξετάσεις Πιστοποίησης Δεξιοτήτων.

Η επιλογή και η χρήση των κατάλληλων εργαλείων - μεθόδων καθ' όλη τη διάρκεια της υλοποίησης της Πράξης, διασφαλίζει τη λειτουργικότητα και την αποτελεσματικότητα της μεθοδολογίας υλοποίησης με το σύνολο των επιμέρους ενεργειών και διαδικασιών αυτής. Με την αποτελεσματική υλοποίηση της Πράξης, επιδιώκεται να επιτευχθεί ένα σύνολο αποτελεσμάτων, που θα αποτελέσουν οφέλη για την αγορά, τους εργαζόμενους, αλλά και την οικονομία στο σύνολό της. Η διαδικασία της επαγγελματικής εκπαίδευσης και πιστοποίησης με την ενσωμάτωση όλων των εννοιών της “Δια Βίου Μάθησης” ως αντικείμενο της προτεινόμενης Πράξης, αποτελεί πηγή προστιθέμενης αξίας.

Τελευταία Νέα