Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων έργου για την υποστήριξη του ΣΕΠΕ στην Υλοποίηση και Διαχείριση των Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων MIS 496017, 496018, 496019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων έργου για την υποστήριξη του ΣΕΠΕ στην Υλοποίηση και Διαχείριση των Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων MIS 496017, 496018, 496019

Αθήνα, 4 Απριλίου 2016

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) είναι συνδικαιούχος των Πράξεων “Δράσεις Κατάρτισης, Πιστοποίησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης, με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων ανέργων νέων, 18-24 ετών, σε ειδικότητες του τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών”, στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης, στις 3 Περιφέρειες σταδιακής εξόδου, στις 2 Περιφέρειες σταδιακής εισόδου, με κωδικούς ΟΠΣ 496017, 496018, 496019, αντίστοιχα. Οι Πράξεις, ενταγμένες αρχικά στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” του ΕΣΠΑ 2007-2013, πρόκειται άμεσα να ενταχθούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” του ΕΣΠΑ 2014- 2020 και να συγχρηματοδοτηθούν από πόρους της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (Π.Α.Ν.), σύμφωνα με τις αντίστοιχες Αποφάσεις Ένταξης, 5.18571/6.2604/3.7.2015, 5.18572/6.2605/3.7.2015 και 5.18574/6.2606/3.7.2015.

Κάθε Πράξη αποτελείται από δύο (2) Υποέργα: το Υποέργο 1, “Δράσεις Κατάρτισης και Πιστοποίησης, για ανέργους νέους, 18-24 ετών, στον τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών”, το οποίο θα υλοποιηθεί από Ανάδοχο, που θα επιλεγεί μετά από διενέργεια Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού, και το Υποέργο 2 “Διαχείριση, παρακολούθηση, αξιολόγηση του προγράμματος, ενέργειες πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης, Συμβουλευτική Υποστήριξη, Καταβολή Εκπαιδευτικού Επιδόματος”, το οποίο ο ΣΕΠΕ θα υλοποιήσει με Ίδια Μέσα.

Περισσότερα στοιχεία για τις εν λόγω Πράξεις έχουν αναρτηθεί στο portal του ΣΕΠΕ, www.sepe.gr.

Στο παραπάνω πλαίσιο, ο ΣΕΠΕ, και με βάση την εγκεκριμένη “Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα” (Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΣΕΠΕ υπ’ αριθμ. 384/30-03-2016), προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο εξειδικευμένο εξωτερικό προσωπικό  με συμβάσεις έργου ή / και συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, για τη στελέχωση και την υποστήριξη των οργάνων του Συστήματος Διοίκησης Διαχείρισης Πράξης, με αντικείμενα την υλοποίηση και την διαχείριση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των Υποέργων και της Πράξης συνολικά.

Η χρηματοδότηση των συμβάσεων είναι ενταγμένη στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό των Πράξεων. Το ύψος του ανταλλάγματος για κάθε μία θέση συναρτάται με το ειδικό αντικείμενο ανάθεσης, τα προσόντα του αντισυμβαλλόμενου και την προϋπολογισθείσα για το ανατιθέμενο έργο δαπάνη, ενώ υπόκειται στους περιορισμούς του χρηματοδοτικού σχήματος.

Η διάρκεια των συμβάσεων είναι από την υπογραφή τους και μέχρι την ολοκλήρωση των Πράξεων. 

Ο ΣΕΠΕ θα προβεί σταδιακά στη σύναψη των συμβάσεων με τους επιλεγέντες, έχοντας τη διακριτική ευχέρεια, να καλεί τους επιτυχόντες των οποίων οι ειδικότητες κρίνεται ότι απαιτούνται άμεσα για τις ανάγκες υλοποίησης των ως άνω Πράξεων.

Η υποβολή των αιτήσεων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 18/4/2016.