Κανονισμός Διαιτησίας

Κανονισμός Διαιτησίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΠΕ είχε στο παρελθόν λάβει την απόφαση να προβεί, στο πλαίσιο της οργάνωσης και λειτουργίας του ΣΕΠΕ, στην προώθηση και στην καθιέρωση του θεσμού της Διαιτησίας για το σκοπό επίλυσης θεμάτων που εμπίπτουν στους γενικούς καταστατικούς σκοπούς του.

Η προώθηση του θεσμού της Διαιτησίας κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να δοθεί τόσο στα μέλη του ΣΕΠΕ όσο και στα μη μέλη του η δυνατότητα αφενός να επιταχυνθεί και να βελτιωθεί η διαδικασία επίλυσης των διαφορών χωρίς πλέον προσφυγή στα Δικαστήρια και αφετέρου να αξιοποιηθεί το κύρος και η αναγνώριση του ΣΕΠΕ στον κλάδο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Το πεδίο εφαρμογής του θεσμού αυτού θα ήταν οι διαφορές μεταξύ των μελών ή μη του ΣΕΠΕ, που ανακύπτουν στο πλαίσιο σχέσεων ιδιωτικού δικαίου, δηλαδή μεταξύ άλλων, διαφορές που ανακύπτουν σε σχέση με ιδιωτικές ή δημόσιες συμβάσεις ή άλλες έννομες σχέσεις μεταξύ μελών ή μη του ΣΕΠΕ μεταξύ τους ή με τρίτους, περιλαμβανομένου του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Την 14η Ιουλίου 2008 η Γενική Συνέλευση του ΣΕΠΕ αποδέχτηκε την παραπάνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ενέκρινε τον Κανονισμό Διαιτησίας του ΣΕΠΕ, όπως αυτός είχε συνταχθεί από αρμόδια Ομάδα Εργασίας και είχε εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου.

Ο Κανονισμός αυτός αποτελείται από οκτώ (8) άρθρα, περιέχει δε τις γενικές αρχές και το πλαίσιο λειτουργίας της προτεινόμενης διαιτησίας.

Όσον αφορά στον Κατάλογο Διαιτητών, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΠΕ, με νεότερη απόφασή του, προσδιόρισε τις κατηγορίες διαιτητών ως και τα κριτήρια εγγραφής στον Κατάλογο ανά κατηγορία, προκειμένου μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους ενδιαφερόμενους να προβεί στην επιλογή των Διαιτητών και στην επικύρωση του καταλόγου.

Κανονισμός Διαιτησίας (PDF)