Καταστατικό

Καταστατικό

Το Καταστατικό του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ, ως προς τη δομή του, χωρίζεται στα παρακάτω μέρη:

Α. ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Β. ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
Γ. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ. ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΣΤ. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
Ζ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Η. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

Το παρόν αποτελεί το καταστατικό του σωματείου, το οποίο εγκρίθηκε δυνάμει της υπ΄ αριθμ. 1329/1995 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και καταχωρήθηκε με αύξοντα αριθμ. 19949 στο βιβλίο Σωματείων, τροποποιήθηκε με τις υπ΄ αριθμ. 9/26-6-2000 και 11/26-5-2001 αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, οι δε τροποποιήσεις εγκρίθηκαν δυνάμει της υπ΄ αριθμ. 8222/2001 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, τροποποιήθηκε εκ νέου με την υπ’ αριθμ. 14/1-7-2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η δε τροποποίηση εγκρίθηκε δυνάμει της υπ΄ αριθμ. 6910/2002 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών,  τροποποιήθηκε εκ νέου με την από 2-6-2007 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η δε τροποποίηση εγκρίθηκε δυνάμει της υπ΄ αριθμ. 7351/2007 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών,  τροποποιήθηκε εκ νέου με την από 27-6-2009 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η δε τροποποίηση εγκρίθηκε δυνάμει της υπ΄ αριθμ. 701/2010 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, τροποποιήθηκε εκ νέου με την από 28-5-2013 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η δε τροποποίηση εγκρίθηκε δυνάμει της υπ΄ αριθμ. 211/2013 Διαταγής του κ. Ειρηνοδίκη Αθηνών, τροποποιήθηκε εκ νέου με την από 28-5-2015 απόφαση της Γενικής Συνέλευση, η δε τροποποίηση εγκρίθηκε δυνάμει της υπ΄ αριθμ. 137/23-06-2016  Διαταγής του κ. Ειρηνοδίκη Αθηνών, τροποποιήθηκε εκ νέου με την από 7-7-2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η δε τροποποίηση εγκρίθηκε δυνάμει της υπ΄ αριθμ. 118/2021  Διαταγής του κ. Ειρηνοδίκη Αθηνών, και τέλος τροποποιήθηκε εκ νέου με την από 5-7-2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η δε τροποποίηση εγκρίθηκε δυνάμει της υπ΄ αριθμ. 502/2023  Διάταξης του κ. Ειρηνοδίκη Αθηνών.

Καταστατικό (PDF)