Ποιος είναι ο ΣΕΠΕ

Ποιος είναι ο ΣΕΠΕ

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 1995 με σκοπό την ενίσχυση του κλάδου και τη δημιουργία ισχυρών δεσμών συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ των επιχειρήσεων-μελών του.

Ο ΣΕΠΕ, ως θεσμικός συνομιλητής και εταίρος της πολιτείας, στοχεύει στη βέλτιστη αξιοποίηση της χρήσης και των οφελών που μπορούν να επιφέρουν οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας και την ευημερία της κοινωνίας.

Τα μέλη του ΣΕΠΕ είναι επιχειρήσεις του κλάδου Ψηφιακής Τεχνολογίας, οι οποίες παρέχουν εργασία σε περισσότερους από 100.000 εργαζομένους και αντιπροσωπεύουν περίπου το 95% του συνολικού κύκλου εργασιών της εγχώριας αγοράς Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Ο συνολικός κύκλος εργασιών του κλάδου τα τελευταία χρόνια κυμαίνεται γύρω στα €13,5 δισ., ποσοστό που αντιστοιχεί περίπου στο 8% του ΑΕΠ.

Επιτελώντας σύνθετο έργο σε πολλαπλά επίπεδα, ο ΣΕΠΕ παρεμβαίνει δυναμικά, καλύπτοντας το πεδίο του σχεδιασμού, της έρευνας, της προβολής αλλά και της αναγνώρισης των δυνατοτήτων των εταιρειών του κλάδου εντός και εκτός Ελλάδας.

Ο ΣΕΠΕ βρίσκεται στην αιχμή των διεθνών εξελίξεων ως μέλος του DIGITALEUROPE (Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Βιομηχανίας Ψηφιακής Τεχνολογίας) και του WITSA (Παγκόσμιος Σύνδεσμος Υπηρεσιών Καινοτομίας και Τεχνολογίας). 

Σκοπός

Ο σκοπός του ΣΕΠΕ είναι η διαφύλαξη και η προώθηση των κοινών συμφερόντων των επιχειρήσεων-μελών του και γενικότερα του κλάδου Ψηφιακής Τεχνολογίας. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Σύνδεσμος:

 • Συνεργάζεται με τους αρμόδιους φορείς για τη διαμόρφωση Εθνικής Στρατηγικής για την Ψηφιακή Τεχνολογία
 • Σχεδιάζει και υποστηρίζει προγράμματα ειδικά για τις ανάγκες των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους στην ελληνική αγορά
 • Συμβάλλει στην έρευνα για την ανάπτυξη σε όλους τους τομείς των ΤΠΕ
 • Προβάλλει τις θέσεις των Επιχειρήσεων ΤΠΕ προς τους κρατικούς φορείς, τους θεσμικούς παράγοντες, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα ΜΜΕ, το ευρύ κοινό καθώς αποτελεί αντιπροσωπευτικό και θεσμικό εκπρόσωπό τους.
 • Προωθεί, ενθαρρύνει, ενισχύει και προστατεύει τη σύσταση και τη λειτουργία των επιχειρήσεων του κλάδου ΤΠΕ
 • Ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και φορέων του κλάδου.
 • Προωθεί την ανάπτυξη και αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων σε ειδικούς ΤΠΕ μέσα από πολυεπίπεδες δράσεις όπως προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης, έρευνες, μελέτες κ.α. 

Όραμα και Στρατηγική

Η Βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας: Στρατηγικός Κλάδος για την ελληνική Οικονομία

Στην παγκόσμια οικονομία της γνώσης, η ψηφιακή τεχνολογία αναμορφώνει την οικονομία, προωθεί την καινοτομία και τις διαρθρωτικές αλλαγές σε κάθε πτυχή της οικονομικής δραστηριότητας. Το όραμα του ΣΕΠΕ είναι ο κλάδος της ψηφιακής τεχνολογίας στην Ελλάδα να αποτελεί μια ηγετική στρατηγική βιομηχανία, η οποία θα:

 • Συμβάλλει στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας
 • Ενθαρρύνει τις επενδύσεις στην Έρευνα και στην Τεχνολογία
 • Ενισχύει τον ψηφιακό αλφαβητισμό
 • Εφαρμόζει την ψηφιακή τεχνολογία, τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και στον δημόσιο, για την αντιμετώπιση μεγάλων κοινωνικών προκλήσεων.

Υπάρχουν πέντε πυλώνες στους οποίους, η Ελλάδα, πρέπει να βελτιστοποιήσει την καινοτομία, την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα:

 • Αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας στον ιδιωτικό τομέα
 • Bελτίωση της αποτελεσματικότητας του δημόσιου τομέα με την αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας
 • Υιοθέτηση της τεχνολογίας και αξιοποίηση της καινοτομίας από τους καταναλωτές
 • Ενδυνάμωση της βιομηχανίας ψηφιακής τεχνολογίας η οποία θα υποστηρίζει και θα οδηγεί μια καινοτόμα οικονομία με νέα πεδία επιχειρηματικής δραστηριότητας
 • Υιοθέτηση ενός συνεκτικού πλαισίου πολιτικής που στηρίζει την αύξηση της παραγωγικότητας μέσω της τεχνολογίας. 

  Δράσεις με μία Ματιά

  sepe_activities2021-2023-2

  Δράσεις 2021-2023 (PDF)

  Συνοπτικός Απολογισμός
  ΣΕΠΕ (PDF)