3η Πρόσκληση για Εγγραφή στο Μητρώο Συμβουλών της Πράξης “ΣΕΠΕ - Κατάρτιση, Πιστοποίηση & Συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων Άνεργων Νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες ΤΠΕ”

3η Πρόσκληση για Εγγραφή στο Μητρώο Συμβουλών της Πράξης “ΣΕΠΕ - Κατάρτιση, Πιστοποίηση & Συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων Άνεργων Νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες ΤΠΕ”

3η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εγγραφή στο Μητρώο Συμβουλών της Πράξης
“ΣΕΠΕ- Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων Άνεργων Νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)”, με Κωδικό ΟΠΣ 5007859 που εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας “Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση των Νέων έως 29 Ετών” του Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020”, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ/YEI)

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), ως συνδικαιούχος με την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Απασχόλησης & Κοινωνικής Οικονομίας (Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΑπΚΟ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ανέλαβε την υλοποίηση της Πράξης “ΣΕΠΕ - Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)”, με Κωδικό ΟΠΣ 5007859, που εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας “Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση των Νέων έως 29 Ετών” του Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020”, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ/YEI).

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών Συμβουλευτικής καθοδήγησης, Κατάρτισης διάρκειας 380 ωρών, Πιστοποίησης Επαγγελματικών Προσόντων, στο αντικείμενο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), σε 3.000 ανέργους νέους ηλικίας 18-24 ετών, οι οποίοι βρίσκονται εκτός δομών εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης, με σκοπό να ενταχθούν/ επανενταχθούν στην ελληνική αγορά εργασίας, απασχολούμενοι στον εν λόγω δυναμικό κλάδο της Ελληνικής οικονομίας.

Οι ειδικότητες στις οποίες θα καταρτιστούν και θα πιστοποιηθούν οι ωφελούμενοι είναι:

 • Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Δικτύων (Computer & Network Technician)
 • Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού (Software Specialist)
 • Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων & Εφαρμογών (Web & Mobile apps Specialist)
 • Προγραμματιστής Βάσεων Δεδομένων (Database Developer)
 • Τεχνικός Ασφάλειας Συστημάτων Πληροφορικής (IT Security Specialist).

Κάθε ωφελούμενος θα παρακολουθήσει μια από τις παραπάνω ειδικότητες.

Στην Πράξη θα υλοποιηθεί μία ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων που θα περιλαμβάνει:

 • Πρόγραμμα Θεωρητικής Κατάρτισης συνολικής διάρκειας 120 ωρών
 • Πρακτική Άσκηση σε Επιχειρήσεις συνολικής διάρκειας 260 ωρών
 • Υπηρεσίες Υποστήριξης και Συμβουλευτικής Καθοδήγησης των ωφελουμένων
 • Πιστοποίηση Προσόντων των ωφελουμένων.

Κάθε πρόγραμμα (Θεωρητική Κατάρτιση - Πρακτική Άσκηση) θα πραγματοποιηθεί στις εξής διαδοχικές φάσεις:

 • Φάση Α: α’ μέρος Θεωρητικής Κατάρτισης διάρκειας 60 ωρών
 • Φάση Β: α’ μέρος Πρακτικής Άσκησης διάρκειας 100 ωρών
 • Φάση Γ: β’ μέρος Θεωρητικής Κατάρτισης διάρκειας 60 ωρών
 • Φάση Δ: β’ μέρος Πρακτικής Άσκησης διάρκειας 160 ωρών.

Προκειμένου να υλοποιηθεί η Δράση της Συμβουλευτικής, ο ΣΕΠΕ έχει δημιουργήσει Μητρώο Συμβούλων που σκοπό έχει την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων, διάγνωσης και κατάλληλης σύζευξης των εκπαιδευτικών αναγκών/ δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων. Για το λόγο αυτό, με την παρούσα πρόσκληση, ο ΣΕΠΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους οι οποίο πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης στο Μητρώο Συμβούλων, όπως περιγράφονται στο άρθρο 4 της παρούσας Πρόσκλησης, να υποβάλουν Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΣΤΑΔΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
Ειδικότερα, για κάθε ωφελούμενο θα πραγματοποιηθούν πέντε (5) ατομικές συμβουλευτικές:

 • 1η Συνεδρία Συμβουλευτικής: O ωφελούμενος θα συμπληρώσει/ χρησιμοποιήσει εργαλείο συμβουλευτικής σε ψηφιοποιημένη, διαδικτυακή μορφή και κατόπιν θα πραγματοποιηθεί προσωπική συνέντευξη με το Σύμβουλο, κατά τη διάρκεια της οποίας θα επικαιροποιηθεί και συμπληρωθεί το επαγγελματικό προφίλ του κάθε ωφελούμενου.
 • 2η Συνεδρία Συμβουλευτικής: Κατά την υλοποίηση της Θεωρητικής Κατάρτισης (Φάση Α) πραγματοποιείται 2η συνεδρία με τον Σύμβουλο. Σ’ αυτή τη συνεδρία θα επιλεγεί εκ μέρους του ωφελούμενου 1 από τις 5 ειδικότητες, η οποία θα θεωρηθεί η καταλληλότερη γι’ αυτόν και η επιλογή της κατάλληλης θέσης Πρακτικής Άσκησης σύμφωνα με την ειδικότητα που έχει επιλέξει ο ωφελούμενος σε συνδυασμό με τις ανάγκες των επιχειρήσεων.
 • 3η Συνεδρία Συμβουλευτικής: Κατά την έναρξη της Φάσης Γ (Θεωρητική Κατάρτιση) θα πραγματοποιηθεί συνεδρία με τον σύμβουλο με σκοπό την πληροφόρηση για θεσμικά, εργασιακά θέματα, αλλά και για οποιοδήποτε θέμα αντιμετώπισε ο ωφελούμενος κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης του (Φάση Β).
 • 4η Συνεδρία Συμβουλευτικής: Πριν τη λήξη της Φάσης Γ (Θεωρητική Κατάρτιση) θα πραγματοποιηθεί συνεδρία που θα στοχεύει στην επαγγελματική συμβουλευτική, στην επίλυση διαφορών στον εργασιακό χώρο και στην καλύτερη προετοιμασία του ωφελούμενου για την έναρξη της Φάσης Δ (Πρακτική Άσκηση 160 ωρών).
 • 5η Συνεδρία Συμβουλευτικής: Πριν την έναρξη της διαδικασίας Πιστοποίησης θα πραγματοποιηθεί η τελευταία συνεδρία, κατά τη διάρκεια της οποίας θα γίνει η προετοιμασία του ωφελούμενου για την Πιστοποίηση.
Η παρούσα 3η πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εγγραφή στο Μητρώο Συμβουλών της Πράξης “ΣΕΠΕ - Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)”, με Κωδικό ΟΠΣ 5007859, αποκλειστικά τις παρακάτω Περιφέρειες της χώρας:
 • Δυτική Μακεδονία
 • Κρήτη.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η Παρασκευή 30/3/2018, και ώρα 14:00.