Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2022

Με έως τέσσερις (4) Εξωτερικούς Συνεργάτες για την κάλυψη των αναγκών της παρακολούθησης, της διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης, της επιστημονικής υποστήριξης και της αξιολόγησης της Πράξης με τίτλο “Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων Νέων 25-29 ετών στον κλάδο Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών” με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5047234, η οποία έχει ενταχθεί στο Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020” με την με αριθμ. 9.7303/18.12.2019 Απόφασης Ένταξης (ΑΔΑ: ΩΟΦΣ46ΜΤΛΚ-2ΙΖ). 

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), δικαιούχος υλοποίησης της Πράξης “Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων Νέων 25-29 ετών στον κλάδο Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών” με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5047234, η οποία έχει ενταχθεί στο Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020” με την με αριθμ. 9.7303/18/12/2019 Απόφασης Ένταξης (ΑΔΑ: ΩΟΦΣ46ΜΤΛΚ-2ΙΖ). 

Έχοντας υπόψη:

 1. Το Ν. 4314/2014 “Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020” (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Την YA 110427/ΕΥΘΥ1020/1.11.2016 “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων” (ΦΕΚ 3521/Β/1.11.2016).
 3. Την YA 46274/ ΕΥΘΥ 482/13.5.2016 “Βασικές κατευθύνσεις υποστήριξης δικαιούχων για την ενίσχυση της διοικητικής, επιχειρησιακής και χρηματοοικονομικής ικανότητάς τους στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων δημόσιου χαρακτήρα” (ΦΕΚ 1349/Β/13.5.2016).
 4. Την με αριθμό πρωτ. 9.3652 - 19.6.2019 Πρόσκληση με Κωδικό ΑΠΚΟ 03 και Α/Α ΟΠΣ 3431, για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”, Άξονας Προτεραιότητας 3 “Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση των Νέων Έως 29 Ετών”, με τίτλο “Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων Νέων 25-29 ετών στον κλάδο Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών”, όπως ισχύει με βάση την υπ΄ αριθμ. αρ. πρωτ. 9.4555/24.7.2019 τροποποίηση αυτής.
 5. Την από 435/28-08-2019 απόφαση του Δ.Σ. του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Πληροφορικής Ελλάδος - ΣΕΠΕ, για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της πρόσκλησης 9.3652 - 19.06.2019 και της τροποποίησης αυτής 9.4555/24.07.2019 (Κωδ. ΑΠΚΟ 03) του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020” με τίτλο Πράξης “Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων Νέων 25-29 ετών στον κλάδο Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών”, καθώς και για τα διαχείριση και υλοποίησή της.
 6. Την με ΑΠ 9.7303/18/12/2019 (ΑΔΑ ΩΟΦΣ46ΜΤΛΚ-2ΙΖ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης “Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων Νέων 25-29 ετών στον κλάδο Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών” με Κωδικό ΟΠΣ 5047234 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020”.
 7. Την υπ’ αριθμ. 478 και ημερομηνία 6/5/2022 Απόφαση του ΔΣ του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) για την έγκριση της Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 2 “Καταβολή Εκπαιδευτικών Επιδομάτων” και του Υποέργου 3 “Συντονισμός, Διαχείριση, Παρακολούθηση, Δημοσιότητα και Υποστηρικτικές ενέργειες της Πράξης” της Πράξης με MIS 5047234 στο Ε.Π. “Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020”
 8. Τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί συμβάσεων έργου (άρθρο 681 επ.).
 9. Την υπ’ αριθμ. 2.97/20/1/2022 Σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ (Διατύπωση γνώμης επί του σχεδίου Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου) στα πλαίσια της πράξης με τίτλο “Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων Νέων 25-29 ετών στον κλάδο Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών ” με κωδικό ΟΠΣ 5047234.
 10. Την αναγκαιότητα διαχειριστικής, οικονομικής, λογιστικής και τεχνικής υποστήριξης της Πράξης “Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων Νέων 25-29 ετών στον κλάδο Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών” με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5047234.
 11. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται από την παρούσα βαρύνει και καλύπτεται από τον προϋπολογισμό της Πράξης.
 12. Την από 24/5/2022 Απόφαση του Τριμελούς Οργάνου ΕΣΠΑ 2014-2020 του ΣΕΠΕ περί Εγκρίσεως διενέργειας της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
 13. Θεσμικό πλαίσιο ΣΕΠΕ. 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
τους ενδιαφερόμενους Πτυχιούχους Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. (έως τέσσερα (4) άτομα) με εμπειρία στη διοίκηση ή/ και διαχείριση έργων με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (φυσικά πρόσωπα - ελεύθερους επαγγελματίες) προκειμένου να υποβάλουν πρόταση προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την κάλυψη των αναγκών της παρακολούθησης, της διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης, της επιστημονικής υποστήριξης και της αξιολόγησης της Πράξης με τίτλο “Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων Νέων 25-29 ετών στον κλάδο Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών” με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5047234, η οποία έχει ενταχθεί στο Ε.Π. “ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020” με την ΑΠ 9.7303/18/12/2019 (ΑΔΑ ΩΟΦΣ46ΜΤΛΚ-2ΙΖ) Απόφαση Ένταξης σύμφωνα με όσα περιγράφονται εν συνεχεία. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Στο πλαίσιο υλοποίησης με ιδία μέσα των Υποέργων 2 και 3 της Πράξης με τίτλο “Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων Νέων 25-29 ετών στον κλάδο Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών” με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5047234, ο ΣΕΠΕ ως δικαιούχος, ενδιαφέρεται για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έως τέσσερα (4) άτομα (φυσικά πρόσωπα - ελεύθερους επαγγελματίες) Πτυχιούχους Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. με εμπειρία στην υλοποίηση ή/ και διαχείριση έργων με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για παροχή υπηρεσιών με αντικείμενο την παρακολούθηση, τη διοικητική και οικονομική διαχείριση, την επιστημονική υποστήριξη και την αξιολόγηση της Πράξης. 

Οι εν λόγω Εξωτερικοί Συνεργάτες θα ενισχύσουν το Τακτικό Προσωπικό του ΣΕΠΕ, που απασχολείται στην υλοποίηση του έργου, συμμετέχοντας στην Ομάδα Υλοποίησης πράξης (Εξωτερικός Συνεργάτης 1, Εξωτερικός Συνεργάτης 2, Εξωτερικός Συνεργάτης 3 και Εξωτερικός Συνεργάτης 4) και θα αναλάβουν σε συνεργασία μαζί τους την υλοποίηση των Ενεργειών/Εργασιών που περιλαμβάνονται στα Πακέτα Εργασίας, όπως αυτά περιγράφονται στη συνέχεια. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το έργο εκάστου Εξωτερικού Συνεργάτη θα διαρκέσει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 30.11.2023 (ημερομηνία λήξης της Πράξης). Σε περίπτωση παράτασης της ημερομηνίας λήξης της Πράξης, δύναται να επεκταθεί και η ημερομηνία λήξης της σύμβασης έως την ημερομηνία λήξης της Πράξης, εφόσον επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία και υπό τους όρους αυτής, μετά από εισήγηση του Υπευθύνου του Έργου και απόφαση του Αρμοδίου Οργάνου του ΣΕΠΕ και χωρίς μεταβολή της συνολικής αμοιβής. 

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ο προϋπολογισμός του εργολαβικού ανταλλάγματος για το περιγραφόμενο έργο έκαστου εξωτερικού συνεργάτη αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα, συμπεριλαμβανομένου του ισχύοντος κάθε φορά ΦΠΑ και λοιπών νόμιμων κρατήσεων. Σε κάθε περίπτωση το σύνολο των αμοιβών δεν μπορεί να ξεπεράσει το ύψος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

Θέση Εξωτερικού Συνεργάτη

Χρονοδιάγραμμα

(από - έως)

Χρόνος (Μήνες)

Αμοιβή (€)

Εξωτερικός Συνεργάτης 1

1/7/2021 - 30/11/2023

12

36.000,00€

Εξωτερικός Συνεργάτης 2

1/7/2021 - 30/11/2023

16

36.000,00€

Εξωτερικός Συνεργάτης 3

1/7/2021 - 30/11/2023

16

20.550,00€

Εξωτερικός Συνεργάτης 4

1/7/2021 - 30/11/2023

16

20.550,00€

Το εργολαβικό αντάλλαγμα δύναται να καταβάλλεται τμηματικά και μέχρι τέσσερις (4) δόσεις, αναλογικά και με αντιστοίχιση του παραχθέντος έργου και της καταβληθείσας ανθρωποπροσπάθειας.

Το συνολικό ύψος του εργολαβικού ανταλλάγματος θα αντιστοιχεί στο διάστημα ισχύος της σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση και όσα ειδικότερα ορισθούν στη σύμβαση.

Η καταβολή από τον ΣΕΠΕ του ποσού του εργολαβικού ανταλλάγματος, εκάστου Αντισυμβαλλομένου για το παρασχεθέν έργο του, δύναται να γίνεται τμηματικά και μέχρι έξι δόσεις, υπό τους εξής όρους που κα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά:

α)  Μετά από πιστοποίηση της ποιοτικής και ποσοτικής εκτέλεσης του παρασχεθέντος έργου, ήτοι της τριμηνιαίας αναλυτικής ατομικής έκθεσης πεπραγμένων από την Επιτροπή Παραλαβής

β)   Την έκδοση σχετικού δελτίου παροχής υπηρεσιών από τον Αντισυμβαλλόμενο.

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Η παρούσα Πρόσκληση θα αναρτηθεί στο portal του ΣΕΠΕ www.sepe.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν πρόταση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, που αφορά σε μία (1) και μόνο θέση Εξωτερικού Συνεργάτη, όπως αυτές περιγράφονται παραπάνω.

Οι φάκελοι υποψηφιότητας θα πρέπει να κατατεθούν στο πρωτόκολλο του ΣΕΠΕ, είτε να αποσταλούν, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο: edu25-29@sepe.gr, είτε μέσω ταχυδρομείου ή courier στην έδρα του ΣΕΠΕ, Αμβροσίου Φραντζή 19, 117 43 Αθήνα, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα του ΣΕΠΕ http://www.sepe.gr έως και την Τρίτη 21 Ιουνίου 2022 και ώρα 14:00. Σε όλες τις περιπτώσεις οι φάκελοι θα πρέπει να έχουν παραληφθεί και λάβει αριθμό πρωτοκόλλου, από τον ΣΕΠΕ το αργότερο έως τις Τρίτη 21 Ιουνίου 2022 και ώρα 14:00.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ - ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Η αξιολόγηση των προτάσεων των υποψηφίων, που υποβάλλονται εμπρόθεσμα, θα πραγματοποιηθεί από επιτροπή αξιολόγησης που θα συσταθεί στον ΣΕΠΕ, η οποία θα υποβάλει σχετική εισήγηση στο αρμόδιο όργανο του ΣΕΠΕ.

Η επιτροπή αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωμα, κατά την ελεύθερη κρίση της, να καλεί υποψηφίους, για την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τα υποβληθέντα στοιχεία.

Παρακάτω αναλυτικά η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, καθώς και τα έγγραφα που τη συνοδεύουν.