ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Πρόεδρος του ΔΣ του ΣΕΠΕ προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης Συμβουλευτικής, Θεωρητικής Κατάρτισης, Πρακτικής Άσκησης και Πιστοποίησης 1.600 ανέργων, εγγεγραμμένων στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 25-29 ετών, αποφοίτων ΑΕΙ/ ΤΕΙ από τμήματα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή αποφοίτων ΙΕΚ/ ΕΠΑΣ/ ΕΠΑΛ σε ειδικότητες Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, από όλες τις Περιφέρειες της χώρας, ώστε να αποκτήσουν πρόσθετες γνώσεις, βασικές και ειδικές επαγγελματικές δεξιότητες σε αντικείμενα που σχετίζονται με το κλάδο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και παρουσιάζουν σημαντική προοπτική ανάπτυξης για την ελληνική Οικονομία στο σύνολο της, για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων (σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024 ή τον ΕΟΠΠΕΠ ή από διεθνείς οίκους τεχνολογίας που παρέχουν αναγνωρισμένες προϊοντικές πιστοποιήσεις), που θα ενισχύσουν ουσιωδώς τη δυνατότητα για την απασχόλησή τους.

1. Αναθέτουσα Αρχή: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΣΕΠΕ) ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΦΡΑΝΤΖΗ 19, 117 43 ΑΘΗΝΑ.
2. Τίτλος: Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης δεξιοτήτων

  • Εξατομικευμένη Συμβουλευτική Υποστήριξη (6 ατομικές συνεδρίες)
  • Φάση Α - Πριν την έναρξη της Θεωρητικής Κατάρτισης (2 Συνεδρίες)
  • Φάση Β - Κατά τη διάρκεια της Θεωρητικής Κατάρτισης/ Πρακτικής Άσκησης (4 Συνεδρίες)
    • Θεωρητική Κατάρτιση (200 ώρες) για τη συμπλήρωση και την ενίσχυση των γνώσεων, βασικών δεξιοτήτων και άλλων ειδικών δεξιοτήτων στον τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
    • Πρακτική Άσκηση (400 ώρες) των ωφελούμενων - On the job training
    • Πιστοποίηση από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 17024 ή τον ΕΟΠΠΕΠ ή από διεθνείς οίκους τεχνολογίας που παρέχουν αναγνωρισμένες προϊοντικές πιστοποιήσεις,

όπως αναλυτικά περιγράφονται στο ΠΑΡΑΤΗΜΑ της παρούσης.

3. Τόπος παροχής των υπηρεσιών:
Όλη η χώρα.
4. Διαδικασία: Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός.
5. Είδος σύμβασης: Δημόσια Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών.
6. Κατηγορία Υπηρεσιών/ Ταξινόμηση κατά CPV: 80500000-9 (Υπηρεσίες Κατάρτισης) και συμπληρωματικών (CPV): 79132000-8 (Υπηρεσίες Πιστοποίησης) και (CPV): 79414000-9 (Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού).
7. Περιγραφή - αντικείμενο της σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης Συμβουλευτικής, Θεωρητικής Κατάρτισης, Πρακτικής Άσκησης και Πιστοποίησης 1.600 ανέργων, εγγεγραμμένων στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 25-29 ετών, αποφοίτων ΑΕΙ/ ΤΕΙ από τμήματα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή αποφοίτων ΙΕΚ/ ΕΠΑΣ/ ΕΠΑΛ σε ειδικότητες Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, από όλες τις Περιφέρειες της χώρας, ώστε να αποκτήσουν πρόσθετες γνώσεις, βασικές και ειδικές επαγγελματικές δεξιότητες σε αντικείμενα που σχετίζονται με το κλάδο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και παρουσιάζουν σημαντική προοπτική ανάπτυξης για την ελληνική Οικονομία στο σύνολο της, για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων (σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024 ή τον ΕΟΠΠΕΠ ή από διεθνείς οίκους τεχνολογίας που παρέχουν αναγνωρισμένες προϊοντικές πιστοποιήσεις), που θα ενισχύσουν ουσιωδώς τη δυνατότητα για την απασχόλησή τους.
8. Κατανομή σε τμήματα: ΟΧΙ.
9. Συνολικός προϋπολογισμός: 3.872.000,00 €, χωρίς Φ.Π.Α. 0,00 € Φ.Π.Α. (24%) 3.872.000,00 € συνολικός προϋπολογισμός.
10. Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης και για 20 Μήνες.
11. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ευρώ (€), το ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 2% του προϋπολογισμού προ Φ.Π.Α. ήτοι: 77.440,00 €.
12. Βασικοί όροι χρηματοδότησης: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Κωδ. ΣΑ Ε3341. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.
13. Διάθεση εγγράφων - στοιχείων του διαγωνισμού: Διεύθυνση Φορέα: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΣΕΠΕ) ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΦΡΑΝΤΖΗ 19, ΑΘΗΝΑ, Τηλέφωνο 2109249540, email info@sepe.gr κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης, το τεύχος του διαγωνισμού θα βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του φορέα και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: www.sepe.gr, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση καθώς και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr).
14. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 6/12/2021 και ώρα 15:00. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 17/1/2022 και ώρα 14:00. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι 21/1/2022 και ώρα 10:00.
15. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών: είναι η Ελληνική.
16. Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
17. Κριτήρια Επιλογής: Όπως ορίζονται στις ενότητες 2.2.4 “Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας”, 2.2.5 “Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια” και 2.2.6 “Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα” του τεύχους Διακήρυξης.
18. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.
19. Χρόνος ισχύος των προσφορών: Δώδεκα (12) μήνες.
20. Ενστάσεις - προδικαστικές προσφυγές: Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται από την αναθέτουσα αρχή στο πλαίσιο διαγωνιστικής διαδικασίας διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του Ν. 4412/2016 και του Π.Δ 39/2017 “Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)”.
21. Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και οι χώροι παράδοσης περιλαμβάνονται στη διακήρυξη του διαγωνισμού.
22. Ημερομηνία αποστολής στην υπηρεσία επίσημων εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 03/12/2021.