ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΣΕΠΕ)

Προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την παροχή υπηρεσιών Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης σε 3.000 ωφελούμενους, οι οποίες περιλαμβάνουν: Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής υποστήριξης (5 ατομικές συνεδρίες), Υλοποίηση Προγραμμάτων κατάρτισης διάρκειας 250 ωρών, Πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελούμενων.              

 1. Αναθέτουσα Αρχή: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΣΕΠΕ) ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΦΡΑΝΤΖΗ 19, ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ 117 43
 2. Τίτλος: «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων» στο πλαίσιο της Πράξης με MIS 5056243 και τίτλο «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις ενίσχυσης των ψηφιακών γνώσεων και δεξιοτήτων των εργαζομένων για τη συμμετοχή τους στις διαρθρωτικές αλλαγές και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας», όπως αναλυτικά περιγράφονται στο ΠΑΡΑΤΗΜΑ της παρούσης.
 3. Η προκήρυξη αφορά Δημόσια Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών.
 4. Περιγραφή – αντικείμενο της σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι μία ολοκληρωμένη προσπάθεια παρέμβασης μέσω της παροχής υπηρεσιών εξατομικευμένης συμβουλευτικής, επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων εργαζομένων ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης που απασχολούνται στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 121 (Άξονας προτεραιότητας 02, 02Σ) που απευθύνεται σε 3.000 εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα. Βασικός στόχος της δράσης είναι οι ωφελούμενοι (εργαζόμενοι) να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους και να καταρτιστούν τόσο σε εξειδικευμένες όσο και οριζόντιες ειδικότητες και θεματικές, με σκοπό την βελτίωση των δεξιοτήτων τους καθώς και την ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας. Η σύμβαση αφορά τα Υποέργα 1,2,3,4,5: «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων» της πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις ενίσχυσης των ψηφιακών γνώσεων και δεξιοτήτων των εργαζομένων για τη συμμετοχή τους στις διαρθρωτικές αλλαγές και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας» και MIS 5056243.
 5. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 80500000-9 (Υπηρεσίες Κατάρτισης) και συμπληρωματικών CPV:79132000-8 (Υπηρεσίες Πιστοποίησης) και CPV: 79414000-9 (Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού).
 6. Κατανομή σε τμήματα: ΟΧΙ
 7. Συνολικός προϋπολογισμός: 6.495.000,00 € 
 8. Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης και για 10  Μήνες. 
 9. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ευρώ (€), το ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 2% του προϋπολογισμού προ Φ.Π.Α. ήτοι: 129.900,00 €  
 10. Βασικοί όροι χρηματοδότησης: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης - Κωδ. ΣΑ Ε1631. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.
 11. Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: Διεύθυνση Φορέα: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΣΕΠΕ)  ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΦΡΑΝΤΖΗ 19, ΑΘΗΝΑ, Τηλέφωνο 210 9249540, email info@sepe.gr κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης το τεύχος του διαγωνισμού θα βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του φορέα και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: www.sepe.gr όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση καθώς και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr).
 12. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών:  20/05/2022 και ώρα 10:00. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 29/06/2022 και ώρα 14:00. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι 6/07/2022 και ώρα  10:00.
 13. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
 14. Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
 15. Κριτήρια Επιλογής: Όπως ορίζονται στις ενότητες 2.2.4 «Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας», 2.2.5 «Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια» και 2.2.6 «Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα» του τεύχους Διακήρυξης.
 16. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.
 17. Χρόνος ισχύος των προσφορών: Δώδεκα (12) μήνες.
 18. Ενστάσεις - προδικαστικές προσφυγές:  ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ "Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.".
 19. Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και οι χώροι παράδοσης περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού.
 20. Ημερομηνία αποστολής στην υπηρεσία επίσημων εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 18/05/2022.