Επιτροπή Επικοινωνιών

Δραστηριότητα: Διαμόρφωση θεσμικού πλαισίου για την ανάπτυξη της αγοράς Τηλεπικοινωνιών - Παρακολούθηση των νομοθετικών πρωτοβουλιών της πολιτείας για την ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού στις τηλεπικοινωνίες - Ενσωμάτωση των Κοινοτικών οδηγιών στην Ελληνική Αγορά που αφορούν στις τηλεπικοινωνίες.

Πρόεδρος της Επιτροπής: Ηλίας Κωτσόπουλος, ΟΤΕ
Αντιπρόεδρος: Θεόδωρος Μουρούτης, CYTA HELLAS
Γραμματέας: Μαρίνα Σταυροπούλου, WIND 

Τακτικά Μέλη

  1. Φωτής Καλαμαντής, FORTHNET/FORTH CRS, Διευθυντής Δημοσίου Τομέα
  2. Ηλίας Κωτσόπουλος, ΟΤΕ, Προϊστάμενος Υπ/νσης Ρυθμιστικής Στρατηγικής Αγορών
  3. Κατερίνα Μανέλη, VODAFONE, Προϊσταμένη Κανονιστικού τμήματος
  4. Θεόδωρος Μουρούτης, CYTA HELLAS, Διευθυντής Επιχειρηματικής & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
  5. Μαρίνα Σταυροπούλου, WIND, Διευθύντρια Κανονιστικού Τμήματος
ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 2015 - 2017