Αναδυόμενες Tεχνολογίες

Η Ελλάδα ιδρυτικό μέλος της Συμμαχίας για τις Γλωσσικές Τεχνολογίες “ALT-EDIC”

ai-technology

Η Ελλάδα συμμετέχει στις εξελίξεις για την ΤΝ και την ισότιμη ψηφιακή υποστήριξη της ελληνικής γλώσσας, ως ιδρυτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για τις Γλωσσικές Τεχνολογίες “ALT-EDIC”. Για την ακρίβεια, με πρωτοβουλία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η Ελλάδα αποτελεί ένα από τα έντεκα ιδρυτικά μέλη της Συμμαχίας για τις Γλωσσικές Τεχνολογίες “ALT-EDIC”.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η χώρα μας να συμμετέχει ενεργά στις ταχύτατες εξελίξεις στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης και να υπάρχει ισότιμη ψηφιακή υποστήριξη της ελληνικής γλώσσας. Να σημειωθεί ότι πρόκειται για μια από τις πρώτες Κοινοπραξίες Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Υποδομής (EDIC) με συντονίστρια τη Γαλλία, η οποία δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής για την “Ψηφιακή Δεκαετία 2030” και έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση ύψους €24 εκατ. μέσω του Προγράμματος “Ψηφιακή Ευρώπη 2023 -2024”.

Η Ελλάδα αποτελεί ένα από τα έντεκα ιδρυτικά μέλη της Συμμαχίας για τις Γλωσσικές Τεχνολογίες  “ALT-EDIC”

Αποστολή του “ALT-EDIC” είναι να αναπτύξει μια κοινή ευρωπαϊκή υποδομή στις Γλωσσικές Τεχνολογίες, ιδιαίτερα στα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, όπως το ChatGPT και το GoogleGemini. Στόχος να βελτιώσει την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, να αυξήσει τα ευρωπαϊκά δεδομένα φωνής και κειμένου, δημιουργώντας τις συνθήκες που ευνοούν την οικονομία δεδομένων και υποστηρίζοντας, συγχρόνως, τη γλωσσική πολυμορφία και τον πολιτιστικό πλούτο της Ευρώπης.

Μέσω της συμμετοχής της, η Ελλάδα στοχεύει - αξιοποιώντας τη χρήση αναβαθμισμένων γλωσσικών μοντέλων και υιοθετώντας εφαρμογές ΤΝ σε κλάδους, όπως η Δημόσια Διοίκηση, ο Τουρισμός, η Πολιτιστική κληρονομία και η Δικαιοσύνη - στην παροχή ακόμα πιο φιλικών και σύγχρονων υπηρεσιών για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Ενέργειες προετοιμασίας

Στο “ALT-EDIC” συμμετέχουν, επίσης, η Βουλγαρία, η Κροατία, η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Λετονία, η Λιθουανία, οι Κάτω Χώρες, η Πολωνία και η Σλοβενία.

Οι ενέργειες προετοιμασίας για τη διαμόρφωση του πλάνου εργασιών και του καταστατικού της Κοινοπραξίας, υλοποιήθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με το Ερευνητικό Κέντρο “Αθηνά”.

Αξίζει  να σημειωθεί ότι οι Κοινοπραξίες Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Υποδομής (EDIC) είναι ένας νέος μηχανισμός για έργα πολλών χωρών, που επιτρέπει στα κράτη-μέλη να συγκεντρώνουν χρηματοδότηση και άλλους πόρους με ευέλικτο και αποτελεσματικό τρόπο και να εξασφαλίζουν κοινά πρότυπα διαλειτουργικότητας, προκειμένου να τα επενδύουν σε σημαντικά project ψηφιακού μετασχηματισμού.

Τα EDIC είναι ένα μέσο, που τίθεται στη διάθεση των κρατών-μελών στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτικής για την ψηφιακή δεκαετία 2030 για την επιτάχυνση και την απλούστευση της κατάρτισης και της υλοποίησης πολυκρατικών έργων. Τα EDIC θα επιτρέψουν την επίτευξη των γενικών σκοπών και στόχων της ψηφιακής δεκαετίας.

Τα ιδρυτικά κράτη-μέλη καθορίζουν τη δομή διακυβέρνησης του EDIC και άλλους κανόνες λειτουργίας στο καταστατικό. Ο προϋπολογισμός του θα βασίζεται στις συνεισφορές των μελών του, οι οποίες θα συμπληρώνονται από άλλες πηγές εσόδων, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν επιχορηγήσεις από την Ε.Ε. και τις εθνικές επιχορηγήσεις. Η έδρα ενός EDIC βρίσκεται σε συμμετέχον κράτος-μέλος και η νομική του προσωπικότητα πρέπει να αναγνωρίζεται από όλα τα κράτη-μέλη.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Περισσότερα