Τεχνολογία - Πληροφορική

Ψηφιακό διαβατήριο για τα παιδικά παιχνίδια θέλει να εισάγει η Ε.Ε.

children-games

Να αυστηροποιήσει ακόμη περισσότερο το θεσμικό πλαίσιο για την ασφάλεια των παιδικών παιχνιδιών επιχειρεί η Ε.Ε. με νέα νομοθεσία. “Ενώ η ισχύουσα νομοθεσία καθιστά τους κανόνες της Ε.Ε. για την ασφάλεια των παιχνιδιών μεταξύ των αυστηρότερων στον κόσμο, η προτεινόμενη νομοθεσία αποσκοπεί στην αύξηση της προστασίας από επιβλαβή χημικά προϊόντα και στην ενίσχυση των κανόνων εφαρμογής, με ένα νέο ψηφιακό διαβατήριο προϊόντος”, αναφέρει το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Το Συμβούλιο ενέκρινε τη θέση του (διαπραγματευτική εντολή) σχετικά με τον κανονισμό για την ασφάλεια των παιχνιδιών, με τον οποίο επικαιροποιούνται οι κανόνες για την προστασία των παιδιών από κινδύνους, που σχετίζονται με τη χρήση παιχνιδιών.

Ασφάλεια παιχνιδιών: Καθορισμός της θέσης του Συμβουλίου σχετικά με τους επικαιροποιημένους κανόνες

Η νέα πρόταση εισάγει διάφορες βελτιώσεις, με σκοπό την αποσαφήνιση των υποχρεώσεων των οικονομικών φορέων και των ηλεκτρονικών αγορών και καθορίζει το περιεχόμενο του ψηφιακού διαβατηρίου προϊόντος και των προειδοποιήσεων και αυξάνει τον αριθμό των ουσιών, των οποίων η παρουσία στα παιχνίδια απαγορεύεται.

“Μολονότι οι ισχύοντες κανόνες συγκαταλέγονται μεταξύ των ασφαλέστερων στον κόσμο, καταφέραμε, υπό τη βελγική Προεδρία, να ενισχύσουμε τις απαιτήσεις για τους οικονομικούς φορείς και τους παρόχους διαδικτυακών αγορών. Έχουν ενισχυθεί ειδικές απαιτήσεις ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των χημικών απαιτήσεων, για τον προσδιορισμό νέων ή υφιστάμενων κινδύνων”, αναφέρει ο Pierre-Yves Dermagne, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομίας και Απασχόλησης του Βελγίου.

Ψηφιακό διαβατήριο

Η προτεινόμενη νομοθεσία αποσκοπεί στη μείωση του αριθμού των μη συμμορφούμενων και μη ασφαλών παιχνιδιών στην αγορά της Ε.Ε. μέσω της ενίσχυσης της επιβολής των νομικών απαιτήσεων, ιδίως για τα εισαγόμενα παιχνίδια. Η πρόταση της Επιτροπής εισάγει ένα ψηφιακό διαβατήριο προϊόντος (DPP), το οποίο θα περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια του παιχνιδιού, ώστε να μπορούν οι αρχές συνοριακού ελέγχου να σαρώνουν όλα τα ψηφιακά διαβατήρια, χρησιμοποιώντας ένα νέο σύστημα ΤΠ.

Η Επιτροπή θα είναι σε θέση να επικαιροποιήσει τον κανονισμό και να διατάξει την απόσυρση ορισμένων παιχνιδιών από την αγορά, εάν προκύψουν στο μέλλον νέοι κίνδυνοι, που δεν προβλέπει το παρόν κείμενο.

Αναγραφή προειδοποιήσεων

Στη διαπραγματευτική εντολή του Συμβουλίου, οι υποχρεώσεις των οικονομικών φορέων έχουν ευθυγραμμιστεί με τον κανονισμό για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων (GPSR) και με τις νέες πραγματικότητες του αυξανόμενου όγκου των διαδικτυακών πωλήσεων.

Για τον σκοπό αυτό, οι κατασκευαστές θα υποχρεούνται να αναγράφουν τις προειδοποιήσεις σε γλώσσα ή γλώσσες εύκολα κατανοητές από τους καταναλωτές και άλλους τελικούς χρήστες, όπως καθορίζεται από τα κράτη-μέλη.

Οι κατασκευαστές θα πρέπει, επίσης, να ενημερώνουν άλλους οικονομικούς φορείς στην αλυσίδα διανομής για τυχόν ζητήματα συμμόρφωσης των προϊόντων. Επιπλέον, οι εισαγωγείς παιχνιδιών θα πρέπει να ενημερώνουν τον παραγωγό και τις αρχές εποπτείας της αγοράς, εάν υποπτεύονται ότι ένα παιχνίδι παρουσιάζει κίνδυνο.

Η εντολή του Συμβουλίου αποσαφηνίζει, επίσης, τις υποχρεώσεις των “παρόχων υπηρεσιών διεκπεραίωσης παραγγελιών” (των εταιρειών που μεριμνούν για τα υλικοτεχνικά στοιχεία της πώλησης προϊόντων, όπως η αποθήκευση, η συλλογή, η συσκευασία ή η αποστολή).

Θεωρούνται οικονομικοί φορείς, δεδομένου ότι οι πάροχοι υπηρεσιών διεκπεραίωσης παραγγελιών διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διάθεση παιχνιδιών στην αγορά και ιδίως παιχνιδιών από τρίτες χώρες ή παιχνιδιών, που αγοράζονται μέσω διαδικτύου. Οι υποχρεώσεις τους θα περιορίζονται στον ρόλο, που διαδραματίζουν στην αλυσίδα εφοδιασμού.

Πάροχοι διαδικτυακών αγορών

Η θέση του Συμβουλίου θεωρεί ότι οι πάροχοι διαδικτυακών αγορών διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμεσολάβηση κατά την πώληση ή την προώθηση παιχνιδιών μεταξύ εμπόρων και καταναλωτών. Ως εκ τούτου, τα παιχνίδια, που δεν συμμορφώνονται με τον κανονισμό για την ασφάλεια των παιχνιδιών, θα θεωρούνται παράνομο περιεχόμενο για τους σκοπούς της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA).

Η διαπραγματευτική εντολή καθορίζει, επίσης, ειδικές για τα παιχνίδια υποχρεώσεις, που αφορούν τους παρόχους διαδικτυακών αγορών, επιπλέον εκείνων που απαιτούνται από το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο (όπως η πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες και ο κανονισμός για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων).

Για παράδειγμα, απαιτεί οι διεπαφές των διαδικτυακών αγορών να σχεδιάζονται και να οργανώνονται κατά τρόπο που θα επιτρέπει στους οικονομικούς φορείς να επιδεικνύουν τη σήμανση CE, κάθε προειδοποίηση απαραίτητη για τον καταναλωτή πριν από την αγορά και τον διαδικτυακό σύνδεσμο ή τον φορέα δεδομένων (δηλ. QR ή γραμμωτός κώδικας), που παρέχει τον σύνδεσμο του ψηφιακού διαβατηρίου προϊόντος.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Περισσότερα