ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΒΟΗΘΟΥΣ & ΜΕΣΑΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ Πρακτική Εφαρμογή του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου

Εντός Ελλάδας

Image not found
-

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΒΟΗΘΟΥΣ & ΜΕΣΑΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ Πρακτική Εφαρμογή του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου

Έναρξη 00:00 - Λήξη 00:00
Αθήνα

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ

Οικονομολόγος – Φοροτεχνικός, Συγγραφέας Φορολογικών Βιλίων, ειδικός σε θέματα φορολογίας

Εισοδήματος και Φορολογικών ελέγχων

Σε ποιους απευθύνεται

Σε βοηθούς λογιστές και μεσαία στελέχη λογιστηρίων επιχειρήσεων και λογιστικών γραφείων

Σκοπός του σεμιναρίου

Η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων, σε θέματα καθημερινής πρακτικής εφαρμογής του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (με παραδείγματα)  και παράλληλη ανάλυση των συναφών νομοθετικών διατάξεων για την πλήρη κατανόηση βημάτων και διαδικασιών

 

Θέματα  σεμιναρίου:

  •  Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο

·         Ομάδες Λογαριασμών

·         Υποχρεωτικοί – Προαιρετικοί λογαριασμοί

·         Ανάπτυξη λογαριασμών σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της επιχείρησης και της φορολογικής νομοθεσίας

  • Λογιστικές εργασίες - εγγραφές

·         Χαρακτηρισμός παραστατικών στοιχείων

·         Εγγραφές σύστασης εταιρείας, καταβολής κεφαλαίου, δαπανών ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης. Εγγυήσεις

·         Εγγραφές Αγορών αγαθών, ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και εισαγωγών από τρίτες χώρες

·         Εγγραφές επιστροφών – εκπτώσεων αγορών

·         Εγγραφές Πωλήσεων αγαθών, Υπηρεσιών. Πωλήσεις αγαθών ή υπηρεσιών με παρακράτηση φόρου εισοδήματος

·         Εγγραφές επιστροφών – εκπτώσεων πωλήσεων

·         Εγγραφές αγοράς και πώλησης παγίων περιουσιακών στοιχείων

·         Εγγραφές δαπανών. Τρόπος παρακολούθησης αυτών σε εκπιπτόμενες και μη εκπιπτόμενες στη Φορολογία Εισοδήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 2238/1994 και των σχετικών αποφάσεων του Υ.Ο.Ο.

·         Εγγραφές μισθοδοσίας - Εγγραφές δωρεάν διάθεσης εμπορευσίμων αγαθών στο προσωπικό

·         Εγγραφές εισπράξεων, πληρωμών, παραλαβής και εκχώρησης αξιογράφων, διαμαρτύρησης αξιογράφων, παράδοσης αξιογράφων σε τράπεζες ως εγγύηση ή για προεξόφληση

·         Εγγραφές διαφορών φορολογικού ελέγχου

·         Εγγραφές συμφωνίας τραπεζικών λογαριασμών

·         Εγγραφές καταβολής μισθών σε εταίρους Ε.Π.Ε. ή μελών Δ.Σ. Α.Ε.

·         Εγγραφές και παρακολούθηση δοσοληπτικών λογαριασμών

·         Εγγραφές απόδοσης φόρων – τελών και ασφαλιστικών εισφορών

·         Αντιλογισμός εγγραφών

·         Εγγραφές μεταφοράς υπολοίπου λογαριασμών Φ.Π.Α. στο λογαριασμό απόδοσης εκκαθάρισης

·         Συμφωνία υπολοίπων

Αίτηση Συμμετοχής και Πρόγραμμα

Τρίτη 1 & Τετάρτη 2 Ιουλίου 2008
Ώρες 17.00 – 22.00
Κτίριο  Ναυτεμπορικής

 (Λένορμαν 205, Κολωνός)