Γενική Συνέλευση Μελών του ΣΕΠΕ, 5 Μαΐου 2011

Εντός Ελλάδας

Image not found

Γενική Συνέλευση Μελών του ΣΕΠΕ, 5 Μαΐου 2011

Έναρξη 14:00 - Λήξη 20:00
Ξενοδοχείο InterContinental, (Λεωφόρος Συγγρού 89 - 93), Αθήνα

Μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας, στη συνεδρίασή του της 31ης Μαρτίου 2011, καλούνται όλα τα ταμειακώς ενήμερα Μέλη του ΣΕΠΕ κατά το έτος 2011, σε Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 5 Μαΐου 2011 και ώρα 14:00 στο Ξενοδοχείο InterContinental, (Λεωφόρος Συγγρού 89 - 93), σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καταστατικού, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

 1. Έκθεση Πεπραγμένων - Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου
 2. Έργο Επιτροπών ΣΕΠΕ
 3. Έγκριση Έκθεσης Ελέγχου Οικονομικής Διαχείρισης
 4. Έγκριση Ισολογισμού 2010
 5. Απαλλαγή Ευθύνης Μελών Δ.Σ.
 6. Θέματα Συνδρομών
 7. Πρόταση Τροποποίησης Καταστατικού
 8. Διαγραφή Ταμειακώς μη ενήμερων Μελών για το έτος 2009
 9. Προτάσεις Μελών
 10. Άλλα Θέματα και Ανακοινώσεις
 11. Εκλογές για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου (9 μόνιμα μέλη & 9 αναπληρωματικά), Εξελεγκτικής Επιτροπής (3 μόνιμα μέλη & 2 αναπληρωματικά) και Πειθαρχικής Επιτροπής (3 μόνιμα μέλη & 3 αναπληρωματικά), σύμφωνα με το ισχύον καταστατικό.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, για τον ορισμό ημερομηνίας σύγκλισης επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης εφαρμόζεται το άρθρο 9, παρ. V, του ισχύοντος Καταστατικού του Συνδέσμου.

Τα συνοδευτικά έγγραφα που αφορούν στα Θέματα της Ημερήσιας Διάταξης μπορείτε να τα αναζητήσετε στην παρακάτω διεύθυνση: www.sepe.gr/gr/GA042011 (Πρόσβαση έχουν Μόνο  οι Επιχειρήσεις - Μέλη του ΣΕΠΕ).