Έρευνες - Μελέτες

€450 δις μπορεί να εισφέρει στο ευρωπαϊκό ΑΕΠ το Cloud έως το 2020

cloudcomputingnew123

Έμπρακτη στήριξη, η οποία - σε απόλυτα οικονομικά μεγέθη - μεταφράζεται σε μισό τρισεκατομμύριο ευρώ, μπορεί να προσφέρει στην ευρωπαϊκή οικονομία η τεχνολογία του Cloud έως το 2020. Σύμφωνα με μελέτη της Deloitte για λογαριασμό της ΕΕ, η ευρύτερη διείσδυση του Cloud Computing και η ελεύθερη ροή των δεδομένων στο εσωτερικό της ΕΕ θα μπορούσε να προσθέσει σωρευτικά €449 δις στο ΑΕΠ της ΕΕ-28 έως το 2020, με σημαντικές επιπτώσεις στην απασχόληση και τη δημιουργία επιχειρήσεων.

Ευρύτερη υιοθέτηση του Cloud θα μπορούσε να δημιουργήσει 300.000 νέες εταιρείες και 1,6 εκατ. θέσεις εργασίαςΗ μελέτη διαπιστώνει, εξάλλου, ότι περαιτέρω διάδοση της τεχνολογίας του Cloud θα μπορούσε δυνητικά να συμβάλει στη δημιουργία 1,6 εκατ. νέων θέσεων εργασίας έως το 2020, εκτίμηση διόλου ευκαταφρόνητη με δεδομένα τα υψηλά ποσοστά ανεργίας εντός της Ένωσης. 

Συγκεκριμένα, η μελέτη εκτιμά (με βάση τρία εναλλακτικά σενάρια) ότι στη χειρότερη περίπτωση το Cloud μπορεί να δημιουργήσει 1 εκατ. νέες θέσεις εργασίας, ενώ το πιο αισιόδοξο σενάριο κάνει λόγο για 2,5 εκατ. νέες θέσεις εργασίας.

Επιπλέον, από τη μελέτη της Deloitte για λογαριασμό της ΕΕ (Measuring the economic impact of cloud computing in Europe) προκύπτει ότι περισσότερες από 300.000 νέες επιχειρήσεις, ιδίως μικρομεσαίες, θα μπορούσαν να δημιουργηθούν έως το 2020, χάρη στην περαιτέρω ανάπτυξη της οικονομίας του Cloud. Το πιο απαισιόδοξο σενάριο που προβάλει η μελέτη, προβλέπει περί τις 100.000 νέες εταιρείες, ενώ το πλέον θετικό αναφέρεται σε 800.000 νέες επιχειρήσεις. 

Total EU expenditure in public cloud computing services 

Εμπόδια
Η ανάπτυξη της οικονομίας του Cloud στην Ευρώπη κάθε άλλο παρά ανεμπόδιστη είναι, καθώς, σύμφωνα με τη μελέτη, τα εμπλεκόμενα μέρη αναγνωρίζουν μια σειρά από εμπόδια στην ευρύτερη υιοθέτηση του Cloud. Αυτά σχετίζονται με μια σειρά από ρυθμιστικούς παράγοντες, αλλά, κυρίως, με την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης, οι επιχειρήσεις που, ήδη, χρησιμοποιούν το Cloud, δηλώνουν ότι η ασφάλεια των δεδομένων παραμένει η κύρια αιτία προβληματισμού. Μάλιστα, το 39% κατονομάζει αυτόν τον προβληματισμό ως το “νούμερο ένα” ανασχετικό παράγοντα για την υιοθέτηση του cloud. 

Ευκαιρία
“Συνολικά, παρά τα υφιστάμενα εμπόδια για την υιοθέτηση του cloud computing, πρόκειται για μια αναπτυσσόμενη αγορά, που μπορεί να εξελιχθεί σε βασικό μοχλό για την οικονομική ανάπτυξη στην Ευρώπη. Σε αυτήν τη λογική, απαιτούνται πολιτικές πρωτοβουλίες, που θα στοχεύουν στην προώθηση των υφισταμένων σχετικών πιστοποιήσεων και προτύπων και την άρση των περιορισμών, με στόχο να αυξηθούν τα οφέλη για τους χρήστες και τους παρόχους Cloud, καθώς και για την κοινωνία στο σύνολο της”, αναφέρει η σχετική μελέτη.

Όπως εκτιμά δε, τα κύρια οφέλη του Cloud Computing για τους επαγγελματίες χρήστες, δηλαδή τις επιχειρήσεις και το Δημόσιο, επικεντρώνονται στα εξής: μείωση του κόστους των ΤΠΕ, μετατόπιση των δαπανών Πληροφορικής από κεφαλαιουχικές δαπάνες σε λειτουργικά έξοδα, επεκτασιμότητα και προσαρμοστικότητα, απάντηση στις ανάγκες της αγοράς, καλύτερη διαχείριση του χρόνου.