Έρευνες - Μελέτες

Η Ευρώπη διεκδικεί ηγετική θέση στο Web 4.0 και στους εικονικούς κόσμους

web4.0

Οι προοπτικές για την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά από το 2030, οι οποίες δημοσιεύτηκαν τον Μάρτιο, επισημαίνουν την ψηφιοποίηση ως έναν από τους βασικούς κινητήριους μοχλούς της οικονομίας και το Web 4.0 ως σημαντική τεχνολογική μετάβαση, η οποία οδηγεί σε έναν απρόσκοπτα διασυνδεδεμένο, έξυπνο και εμβυθιστικό κόσμο.

 

Μια νέα στρατηγική σχετικά με το Web 4.0 και τους εικονικούς κόσμους υιοθετεί η Ευρωπαϊκή ΈνωσηΟι εικονικοί κόσμοι θα επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο ζουν μαζί οι άνθρωποι και θα δημιουργήσουν τόσο ευκαιρίες, όσο και κινδύνους, οι οποίοι πρέπει να αντιμετωπιστούν. Δεν είναι τυχαίο ότι το μέγεθος της παγκόσμιας αγοράς εικονικών κόσμων εκτιμάται ότι θα αυξηθεί από €27 δισ. το 2022 σε περισσότερα από €800 δισ. έως το 2030.

 

Η Ευρώπη επιδιώκει ηγετική θέση στη νέα αυτή πραγματικότητα και με αυτό το δεδομένο υιοθετεί νέα στρατηγική σχετικά με το Web 4.0 και τους εικονικούς κόσμους.  Η νέα στρατηγική αποσκοπεί σε ένα Web 4.0 και σε εικονικούς κόσμους, που αντικατοπτρίζουν τις αξίες και τις αρχές της Ε.Ε., όπου τα δικαιώματα των πολιτών εφαρμόζονται πλήρως και οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις μπορούν να ευδοκιμήσουν.

 

Στόχος είναι η καθοδήγηση της επόμενης τεχνολογικής μετάβασης και η διασφάλιση ενός ανοικτού, ασφαλούς, αξιόπιστου, δίκαιου και συμπεριληπτικού ψηφιακού περιβάλλοντος για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις δημόσιες διοικήσεις της Ε.Ε.

 

Η επόμενη γενιά του Διαδικτύου

“Το Διαδίκτυο εξελίσσεται με εξαιρετικά ταχύ ρυθμό. Πέρα από την τρίτη γενιά του Διαδικτύου - το Web 3.0 - που βρίσκεται τώρα σε στάδιο ανάπτυξης με κύρια στοιχεία τον ανοικτό χαρακτήρα, την αποκέντρωση και την πλήρη ενδυνάμωση των χρηστών, η επόμενη γενιά - το Web 4.0 - θα επιτρέψει την ενοποίηση ψηφιακών και πραγματικών αντικειμένων και περιβαλλόντων, καθώς και την ενίσχυση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ ανθρώπων και μηχανών”, αναφέρει σχετικά η Επιτροπή.

 

Η νέα στρατηγική της Ε.Ε. συνάδει με τους στόχους για το 2030 του προγράμματος πολιτικής για την ψηφιακή δεκαετία και με τρεις από τους βασικούς πυλώνες του για την ψηφιοποίηση: δεξιότητες, επιχειρήσεις και δημόσιες υπηρεσίες. Ο τέταρτος πυλώνας, οι υποδομές, καλύπτεται από τη δέσμη μέτρων της Επιτροπής για τη συνδεσιμότητα και τις ευρύτερες προσπάθειές της σε σχέση με τις ικανότητες υπολογιστικής, νέφους και παρυφών.

 

Η στρατηγική εξετάζει, επίσης, τον ανοικτό χαρακτήρα και την παγκόσμια διακυβέρνηση των εικονικών κόσμων και του Web 4.0 ως ειδικά σκέλη δράσης.

 

Απαραίτητες δεξιότητες

Έως το τέλος του 2023, η Επιτροπή θα προωθήσει τις κατευθυντήριες αρχές για τους εικονικούς κόσμους, τις οποίες πρότεινε η ομάδα πολιτών, και θα αναπτύξει κατευθυντήριες γραμμές για το ευρύ κοινό χάρη σε μια “εργαλειοθήκη για τους πολίτες” έως το 1ο τρίμηνο του 2024.

 

Δεδομένου ότι τα άτομα, που ειδικεύονται στους εικονικούς κόσμους, είναι απαραίτητα, η Επιτροπή θα συνεργαστεί με τα κράτη-μέλη για τη δημιουργία δεξαμενής ταλέντων και θα στηρίξει την ανάπτυξη δεξιοτήτων, μεταξύ άλλων για τις γυναίκες και τα κορίτσια, μέσω έργων που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα “Ψηφιακή Ευρώπη”, καθώς και για τους δημιουργούς ψηφιακού περιεχομένου μέσω του προγράμματος “Δημιουργική Ευρώπη”.

 

Φιλόδοξα σχέδια έχει η Ε.Ε. και για τη στήριξη ενός ευρωπαϊκού βιομηχανικού οικοσυστήματος του Web 4.0 για την επέκταση της αριστείας και την αντιμετώπιση του κατακερματισμού. Επί του παρόντος, δεν υπάρχει Κοινοτικό οικοσύστημα, το οποίο φέρνει σε επαφή τους διάφορους παράγοντες της αξιακής αλυσίδας των εικονικών κόσμων και του Web 4.0.

 

Η Επιτροπή έχει προτείνει μια υποψήφια σύμπραξη για τους εικονικούς κόσμους στο πλαίσιο του προγράμματος “Ορίζων Ευρώπη”, η οποία θα μπορούσε να ξεκινήσει από το 2025, με σκοπό την προώθηση της αριστείας στον τομέα της έρευνας και την ανάπτυξη ενός βιομηχανικού και τεχνολογικού χάρτη πορείας για τους εικονικούς κόσμους.

 

Με σκοπό την προώθηση της καινοτομίας, η Επιτροπή θα στηρίξει, επίσης, τους δημιουργούς και τις εταιρείες μέσων ενημέρωσης της Ε.Ε. για τη δοκιμή νέων εργαλείων δημιουργίας περιεχομένου, θα φέρει σε επαφή προγραμματιστές και βιομηχανικούς χρήστες και θα συνεργαστεί με τα κράτη-μέλη, προκειμένου να αναπτυχθούν “προστατευμένα κανονιστικά περιβάλλοντα για το Web 4.0 και τους εικονικούς κόσμους”.

 

Εικονικές δημόσιες υπηρεσίες

Η Ε.Ε. επενδύει ήδη σε σημαντικές πρωτοβουλίες, όπως οι πρωτοβουλίες “Προορισμός: Γη” (DestinE), “Τοπικά ψηφιακά δίδυμα” για έξυπνες κοινότητες ή “Το ευρωπαϊκό ψηφιακό δίδυμο του ωκεανού”, ώστε να επιτρέψει στους ερευνητές να προαγάγουν την επιστήμη, στις βιομηχανίες να αναπτύξουν εφαρμογές ακριβείας και στις δημόσιες αρχές να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις δημόσιας πολιτικής.

 

Η Επιτροπή δρομολογεί δύο νέες δημόσιες εμβληματικές πρωτοβουλίες: το “CitiVerse”, ένα εμβυθιστικό αστικό περιβάλλον, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον πολεοδομικό σχεδιασμό και τη διαχείριση των πόλεων και ένα “ευρωπαϊκό εικονικό ανθρώπινο δίδυμο”, το οποίο θα αναπαράγει το ανθρώπινο σώμα για την υποστήριξη της λήψης κλινικών αποφάσεων και της προσωπικής θεραπείας.