Έρευνες - Μελέτες

Μελέτη ΣΕΠΕ - Deloitte Αποτίμησης Επάρκειας Ειδικών ΤΠΕ στην Ελλάδα

sepe_deloitte

Ο κλάδος Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) βρίσκεται σε ανοδική πορεία τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, γεγονός το οποίο επιβεβαιώνεται και από την «ψήφο εμπιστοσύνης» μεγάλων επενδύσεων πολυεθνικών επιχειρήσεων στη χώρα μας. Παράλληλα, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, τόσο του Δημόσιου Τομέα όσο και των επιχειρήσεων, παρουσιάζει αξιοσημείωτη πρόοδο. Ωστόσο, ένα από τα κρισιμότερα ζητήματα που ανακύπτουν  - σε παγκόσμιο επίπεδο- αναφορικά με τη νέα ψηφιακή εποχή είναι η επάρκεια ειδικών ΤΠΕ. Σε ευρωπαϊκό όπως και σε διεθνές επίπεδο, παρατηρείται σοβαρό έλλειμα όσον αφορά στους ειδικούς ΤΠΕ.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας, σε συνεργασία με την εταιρία συμβούλων Deloitte, διενήργησε μελέτη για την αξιολόγηση της επάρκειας ειδικών ΤΠΕ στην Ελλάδα, τα αποτελέσματα της οποίας παρουσιάστηκαν στο digital economy forum 2022: digital Greece in the spotlight (https://deforum.sepe.gr/).

Παρουσιάζοντας τα στοιχεία της έρευνας, επιβεβαιώθηκε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων στην Ελλάδα έχουν ακάλυπτες θέσεις ειδικών ΤΠΕ, ενώ αναμένεται σημαντική αύξηση των αναγκών τους στο μέλλον. Συγκεκριμένα, στην περίοδο 2023-2030, αναμένεται επιπρόσθετη σωρευτική ζήτηση 120.000 - 140.000 ειδικών ΤΠΕ.

Η έρευνα, επίσης, επιβεβαίωσε ότι οι εταιρίες στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εξεύρεση προσωπικού ΤΠΕ, με κύριες αιτίες τη μη επαρκή εξειδίκευση και τη μετανάστευση νέων επιστημόνων το εξωτερικό.

Σε αυτό το πλαίσιο, στη μελέτη προτείνονται δέκα δράσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να συμβάλουν στην κάλυψη του κενού σε ειδικούς ΤΠΕ στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, προτείνονται οι ακόλουθες δράσεις.

Βραχυπρόθεσμες:

  • Αύξηση προγραμμάτων κατάρτισης σε αντικείμενα ΤΠΕ,
  • Προσέλκυση & αξιοποίηση ειδικών από το εξωτερικό (Visas/ Hubs),
  • Δημιουργία νέων μεταπτυχιακών τμημάτων ΤΠΕ,
  • Υποχρεωτική πρακτική άσκηση φοιτητών & ενίσχυση συνεργασίας ΑΕΙ - εταιριών.

Μακροπρόθεσμες:

  • Δημιουργία νέων προπτυχιακών τμημάτων ΤΠΕ,
  • Εμπλουτισμός προγραμμάτων σπουδών λοιπών τμημάτων με μαθήματα ΤΠΕ,
  • Ενίσχυση αντικειμένων & δεξιοτήτων ΤΠΕ σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση,
  • Συνεργασία με ξένες χώρες σε πανεπιστημιακό επίπεδο.

Λαμβάνοντας υπόψη το χρονικό ορίζοντα που απαιτείται, για να είναι ορατά τα αποτελέσματα των δράσεων, προβλέπεται το  κενό να καλυφθεί από το έτος 2029 και μετά.

Μελέτη ΣΕΠΕ - Deloitte (PDF) Μελέτη ΣΕΠΕ - Deloitte (EN Version) (PDF)