Έρευνες - Μελέτες

Το 1/3 των online προσφορών για δάνεια έχει ελλιπείς πληροφορίες

loan_1

Στο μικροσκόπιό της θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις ιστοσελίδες, που χορηγούν online δάνεια στους καταναλωτές. Στόχος της ευρωπαϊκής έρευνας είναι να διαπιστώσει εάν οι ιστότοποι, που χορηγούν δάνεια μέσω Διαδικτύου, εφαρμόζουν την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών.

 

Το 36% των ιστοτόπων, που παρέχουν καταναλωτικά δάνεια, ενδέχεται να παραβαίνουν το δίκαιο της Ε.Ε.Από την έρευνα της Επιτροπής και των εθνικών Αρχών προστασίας των καταναλωτών προέκυψε ότι πάνω από το ένα τρίτο (36%) των εξετασθέντων  ιστοτόπων ενδέχεται να παραβαίνουν το Δίκαιο της Ε.Ε. για την προστασία των καταναλωτών. Ειδικότερα, βασικές πληροφορίες, όπως το κόστος του δανείου, τα επιτόκια ή η ύπαρξη υποχρεωτικής ασφάλισης, είτε έλειπαν, είτε ήταν ασαφείς.

 

Επιπλέον, οι σχετικές ιστοσελίδες δεν ανέφεραν πάντα αν ισχύουν μέτρα για τον κορωνοϊό, τα οποία επηρεάζουν τα καταναλωτικά δάνεια, όπως η δυνατότητα να ζητηθεί προθεσμία επιστροφής προκαταβολών. “Οι εθνικές Αρχές προστασίας των καταναλωτών θα παρακολουθούν τις περιπτώσεις ενδεχόμενων παρατυπιών, που εντοπίστηκαν βάσει των εθνικών τους κανόνων”, αναφέρει η Επιτροπή.

 

Για τις ανάγκες της πανευρωπαϊκής έρευνας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αρμόδιες εθνικές Αρχές διενέργησαν ελέγχους σε 118 ιστοτόπων, που παρέχουν καταναλωτικά δάνεια μέσω Διαδικτύου. Στόχος της επισκόπησης ήταν να ελεγχθούν οι προσφορές μέσω συσκευών, όπως tablets και smartphones και να ελεγχθεί κατά πόσον οι έμποροι τηρούν τους κανόνες της Ε.Ε. για την προστασία των καταναλωτών. Η έρευνα επικεντρώθηκε στις τυποποιημένες πληροφορίες, που παρέχουν οι διαδικτυακές διαφημίσεις καταναλωτικών δανείων.

 

Ελλιπής ενημέρωση

“Στο Διαδίκτυο παρέχονται πολλές λύσεις γρήγορων δανείων. Μολονότι είναι πρακτικές για τους καταναλωτές, διαπιστώνουμε ότι περίπου το ένα τρίτο των εν λόγω προσφορών δεν τους ενημερώνουν επαρκώς. Το δικαίωμα πληροφόρησης αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία λόγω της κρίσης του κορωνοϊού. Σύμφωνα με το δίκαιο της Ε.Ε., οι καταναλωτές έχουν δικαίωμα σε ολοκληρωμένη και σαφή πληροφόρηση σχετικά με το κόστος και τους όρους των συμβάσεων”, σχολίασε σχετικά ο Επίτροπος Δικαιοσύνης, κ. Ντιντιέ Ρεντέρς.

 

Η Επιτροπή σημειώνει ότι, στο πλαίσιο του νέου θεματολογίου για τους καταναλωτές, επεξεργάζεται την αναθεώρηση της Οδηγίας για την καταναλωτική πίστη, η οποία αξιολογήθηκε τον Νοέμβριο του 2020. Ειδικά υπό τις συνθήκες του ραγδαίου ψηφιακού μετασχηματισμού, που επέβαλε η πανδημία, η Επιτροπή εκτιμά ότι είναι ανάγκη να ενισχυθεί η προστασία των καταναλωτών σχετικά με την ψηφιοποίηση των λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, οι οδηγίες για την καταναλωτική πίστη και την εμπορία χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών θα επανεξεταστούν.

 

“Επιθυμούμε να ενδυναμώσουμε τους καταναλωτές, ώστε να παίξουν τον ρόλο που τους αναλογεί στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση. Παράλληλα, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι κανόνες μας για την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών εξακολουθούν να συμβαδίζουν με τη σημερινή ψηφιακή πραγματικότητα, ιδίως μέσω της αυστηρής επιβολής του νόμου και της αυξημένης ευθύνης των διαδικτυακών πλατφορμών”, σημειώνει η Αντιπρόεδρος για θέματα Αξιών και Διαφάνειας, κυρία Βιέρα Γιούροβα.

 

Παρά το ότι η επιβολή των δικαιωμάτων των καταναλωτών εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών - μελών, η Επιτροπή παίζει συντονιστικό και υποστηρικτικό ρόλο, συνδράμοντας τα κράτη - μέλη στην έγκαιρη εφαρμογή και επιβολή της νομοθεσίας για τους καταναλωτές χρησιμοποιώντας.