Έρευνες - Μελέτες

ΣΕΠΕ - Deloitte: Μελέτη Στρατηγικού Σχεδιασμού για τον κλάδο ΤΠΕ (2019)

sepe_deloitte_report_2019

Ο ΣΕΠΕ με την υποστήριξη της Deloitte, εκπόνησαν τη “Μελέτη Στρατηγικού Σχεδιασμού για τον κλάδο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Ελλάδα>” με στόχο τη χάραξη της κατάλληλης στρατηγικής που θα θέσει τις κατευθυντήριες γραμμές ώστε ο κλάδος ΤΠΕ στην Ελλάδα να καταστεί διεθνώς ανταγωνιστικός, να ενισχύσει την εξωστρέφειά του και ως αποτέλεσμα να αυξήσει τη συνεισφορά του και τη στρατηγική του σημασία στην ελληνική οικονομία.

Η μελέτη αναλύει την εξελικτική πορεία του κλάδου έναντι λοιπών χωρών, τις διεθνείς τάσεις στον ψηφιακό μετασχηματισμό, στρατηγικές επιλογές που δύναται να αξιοποιήσει ο κλάδος ΤΠΕ, δίνοντας δίνεται έμφαση στην εξυπηρέτηση κλάδων που χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό ψηφιακής διατάραξης (digital disruption) και συγκεκριμένων γεωγραφιών προκειμένου να ενισχυθεί η εξωστρέφειά του, αλλά και συγκεκριμένες προτεραιότητες/ προτάσεις που κρίνονται ως προϋποθέσεις στήριξης της στρατηγικής του κλάδου και σχετίζονται με την υλοποίηση οριζόντιων παρεμβάσεων πολιτικής.

Τέλος, στο πλαίσιο της μελέτης πραγματοποιήθηκε εκτίμηση της συνεισφοράς του κλάδου ΤΠΕ στην ευρύτερη ελληνική οικονομία ως αποτέλεσμα της υλοποίησης της στρατηγικής του κλάδου και την περαιτέρω ανάπτυξή του.

Για την εκπόνηση της στρατηγικής του κλάδου ΤΠΕ, η ομάδα έργου βασίστηκε σε εξειδικευμένη μεθοδολογία της Deloitte για το στρατηγικό σχεδιασμό ενώ η εκπόνησή του αποτέλεσε “συλλογική” προσπάθεια, καθώς συγκεντρώθηκαν οι απόψεις στελεχών του κλάδου ΤΠΕ μέσω έρευνας σε ~160 εταιρίες, πραγματοποιήθηκαν πολλαπλές συναντήσεις εργασίας (strategic workshops) με στελέχη επιχειρήσεων μελών του ΣΕΠΕ αλλά και με την ίδια τη Διοίκηση του οργανισμού.

ΣΕΠΕ - Deloitte: Μελέτη Στρατηγικού Σχεδιασμού για τον κλάδο ΤΠΕ (2019) (PDF)