Έρευνες - Μελέτες

7 στους 10 Ευρωπαίους πολίτες γνωρίζουν για τον GDPR

gdpr

Ως εργαλείο, προκειμένου να υπερασπιστούν τα προσωπικά τους δεδομένα, έχουν αξιοποιήσει οι Ευρωπαίοι πολίτες τον GDPR (General Data Protection Regulation) στα δύο χρόνια από την έναρξη της ισχύος του. Σήμερα, περίπου επτά στους δέκα Ευρωπαίους πολίτες, άνω των 16 ετών, δηλώνουν ότι είναι ενήμεροι για τον γενικό κανονισμό προστασίας δεδομένων της Ε.Ε.  

4,3 εκατ. πολίτες και επιχειρήσεις επισκέφθηκαν το site για τον γενικό κανονισμό προστασίας δεδομένων στα δύο χρόνια της ισχύος τουΣτο μεταξύ, από τις 25 Μαΐου του 2018, που τέθηκε σε ισχύ ο Κανονισμός για την προστασία δεδομένων μέχρι σήμερα, 4,3 εκατ. πολίτες και επιχειρήσεις έχουν συμβουλευθεί τη διαδικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον GDPR. Το διάστημα μεταξύ Μαΐου 2018 και Νοεμβρίου 2019 υποβλήθηκαν 275.000 παράπονα για περιστατικά παραβίασης της προστασίας των  δεδομένων από ιδιώτες στις αρμόδιες Αρχές προστασίας δεδομένων. Επίσης, το 71% των ανθρώπων στην Ε.Ε. έχει πλέον γνώση για την εθνική Αρχή προστασίας δεδομένων.

Τα παραπάνω ευρήματα περιλαμβάνονται σε έκθεση αξιολόγησης, που δημοσιοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δύο χρόνια μετά από την έναρξη ισχύος του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ). Η έκθεση διαπιστώνει ότι ο ΓΚΠΔ εκπλήρωσε τους περισσότερους από τους στόχους του: οι πολίτες έχουν στη διάθεσή τους ένα ισχυρό σύνολο εκτελεστών δικαιωμάτων, η εναρμόνιση στο σύνολο των κρατών - μελών αυξάνεται, οι επιχειρήσεις αναπτύσσουν νοοτροπία συμμόρφωσης.

“Ο ΓΚΠΔ ενισχύει τη διαφάνεια και παρέχει στα φυσικά πρόσωπα εκτελεστά δικαιώματα, όπως το δικαίωμα πρόσβασης σε δεδομένα, το δικαίωμα διόρθωσης και διαγραφής τους, το δικαίωμα αντίταξης στην επεξεργασία τους και το δικαίωμα φορητότητάς τους”, αναφέρει η σχετική έκθεση. 

Αρχές προστασίας
Οι συντάκτες της έκθεσης αξιολόγησης διαπιστώνουν ότι οι Αρχές προστασίας δεδομένων κάνουν χρήση των ενισχυμένων διορθωτικών εξουσιών τους στο πλαίσιο του Κανονισμού. Από τις προειδοποιήσεις και τις επιπλήξεις μέχρι τα διοικητικά πρόστιμα, ο ΓΚΠΔ παρέχει στις εθνικές Αρχές προστασίας δεδομένων τα κατάλληλα εργαλεία για την επιβολή των κανόνων. “Ωστόσο, τα εργαλεία αυτά πρέπει να υποστηρίζονται επαρκώς με τους απαραίτητους ανθρώπινους, τεχνικούς και οικονομικούς πόρους. Πολλά κράτη - μέλη παρέχουν ήδη αυτήν την υποστήριξη, έχοντας αυξήσει σημαντικά τις πιστώσεις του προϋπολογισμού και το προσωπικό. Συνολικά, από το 2016 έως το 2019, σημειώθηκε σε όλες τις εθνικές αρχές προστασίας δεδομένων στην Ε.Ε. αύξηση του προσωπικού τους κατά 42% και αύξηση του προϋπολογισμού τους κατά 49%. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ κρατών μελών”, αναφέρει η έκθεση. 

Περιθώρια βελτίωσης
Η έκθεση εντοπίζει περιθώρια βελτίωσης και όσον αφορά τη συνεργασία των Αρχών προστασίας δεδομένων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ). Ο ΓΚΠΔ θέσπισε καινοτόμο σύστημα διακυβέρνησης, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίζει τη συνεκτική και αποτελεσματική εφαρμογή του κανονισμού μέσω της αποκαλούμενης “υπηρεσίας μίας στάσης”, χάρη στην οποία μια εταιρεία, που επεξεργάζεται δεδομένα σε διασυνοριακό επίπεδο, χρειάζεται να απευθύνεται σε μία μόνο αρχή προστασίας δεδομένων, την αρχή του κράτους - μέλους στο οποίο βρίσκεται η κύρια εγκατάστασή της. Από τις 25 Μαΐου 2018 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019, είχαν υποβληθεί μέσω της “υπηρεσίας μίας στάσης” 141 σχέδια αποφάσεων, εκ των οποίων τα 79 κατέληξαν σε τελικές αποφάσεις. “Ωστόσο, μπορούν να γίνουν περισσότερα για την ανάπτυξη μιας πραγματικά κοινής νοοτροπίας, όσον αφορά την προστασία των δεδομένων. Ειδικότερα, ο χειρισμός διασυνοριακών υποθέσεων απαιτεί πιο αποδοτική και εναρμονισμένη προσέγγιση και αποτελεσματική χρήση όλων των εργαλείων, που παρέχει ο ΓΚΠΔ για τη συνεργασία των αρχών προστασίας των δεδομένων”, σημειώνει η έκθεση.