Έρευνες - Μελέτες

Η τεχνολογική καινοτομία κύρια μετασχηματίζει τις επιχειρήσεις

ceosnew

Ως την κύρια πηγή μετασχηματισμού για μια επιχείρηση αντιμετωπίζουν οι διευθύνοντες σύμβουλοι (CEOs) και οι θεσμικοί επενδυτές τις τεχνολογικές καινοτομίες. Ωστόσο, ενώ CEOs και θεσμικοί επενδυτές συμφωνούν ότι οι τεχνολογικές καινοτομίες αποτελούν την κύρια πηγή μετασχηματισμού, οι απόψεις τους διίστανται σε ό,τι αφορά στη δεύτερη πηγή μετασχηματισμού. Οι μεν θεσμικοί επενδυτές θεωρούν ότι είναι τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα, ενώ οι CEOs εκτιμούν ότι είναι οι μεταβαλλόμενες συμπεριφορές των πελατών.

Διάσταση απόψεων CEOs και θεσμικών επενδυτών για την υιοθέτηση μετασχηματιστικών καινοτομιώνΤη διάσταση απόψεων μεταξύ των προσδοκιών των CEOs και των θεσμικών επενδυτών ως προς τις μετασχηματιστικές αλλαγές, αλλά και ως προς το βαθμό ετοιμότητας των επιχειρήσεων να εκμεταλλευτούν αυτές τις ευκαιρίες, διαπιστώνει νέα έκθεση της EY

Η έρευνα (The CEO imperative: in this Transformative Age, seize the upside of disruption or be disrupted), επισημαίνει ότι οι παγκόσμιες επιχειρήσεις θα πρέπει να υιοθετήσουν μια διπλή στρατηγική, η οποία θα υποστηρίζει την κύρια επιχειρηματική τους δραστηριότητα, ενώ, παράλληλα, θα δημιουργεί νέα, μετασχηματιστικά επιχειρησιακά μοντέλα.

Σύμφωνα με την έκθεση, το 67% των θεσμικών επενδυτών θέλει να δει τις επιχειρήσεις να αναλαμβάνουν έργα, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μετασχηματιστικές καινοτομίες, ακόμη κι αν περικλείουν κινδύνους και ενδέχεται να μην αποδώσουν βραχυπρόθεσμα. Ωστόσο, μόνο το 50% των CEOs απαντά ότι είναι κατάλληλα προετοιμασμένο για να εκμεταλλευτεί τις αλλαγές και τις ευκαιρίες που δημιουργούν οι καινοτομίες αυτές.

Περί ετοιμότητας
Η διερεύνηση σε βάθος τεσσάρων βασικών διαστάσεων της ετοιμότητας των επιχειρήσεων να υιοθετήσουν τις μετασχηματιστικές αλλαγές, αναδεικνύει σημαντικά κενά. Συγκεκριμένα, αναφορικά με την ενδυνάμωση της ηγεσίας, μόνο το 54% των CEOs αναφέρει ότι είναι οι ίδιοι οι βασικοί υπεύθυνοι για τη μετασχηματιστική ατζέντα της επιχείρησης.

Όσον αφορά την εταιρική κουλτούρα, μόλις το 43% των CEOs δίνει μια “καλή” ή “πολύ καλή” βαθμολογία στις επιχειρήσεις ως προς τις επενδύσεις εξερευνητικού χαρακτήρα σε έργα με μακροπρόθεσμη απόδοση, οι οποίες ενδέχεται να μην αποφέρουν βραχυπρόθεσμα οφέλη.

Επιπλέον, η έρευνα διαπιστώνει ότι η διάθεση εσωτερικών κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου και η ανάπτυξη αυτόνομων μονάδων καινοτομίας αποτελούν τα πιο αδύνατα σημεία, ως προς την ετοιμότητα των επιχειρήσεων για καινοτομίες. Για την ακρίβεια, μόνο το 39% και το 31% των CEOs, αντίστοιχα, δίνουν μια “καλή” ή “πολύ καλή” βαθμολογία σε αυτό τον τομέα.

Τέλος, ως προς την εξωτερική αίσθηση και συνεργασία μόνο το 33% έδωσε στις εταιρείες μια “καλή” ή “πολύ καλή” βαθμολογία ως προς τις επενδύσεις σε νεοφυείς επιχειρήσεις, με στόχο την εξοικείωση με νέες τεχνολογίες και νέα επιχειρηματικά μοντέλα.

Η έρευνα

Στην έρευνα συμμετείχαν 101 CEOs των 5.000 μεγαλύτερων παγκόσμιων επιχειρήσεων και 100 παγκόσμιοι θεσμικοί επενδυτές, που διαχειρίζονται κεφάλαια μεγαλύτερα τους ενός δις δολαρίων.