Έρευνες - Μελέτες

To 4% του ΑΕΠ θα αντιπροσωπεύει το 2020 η οικονομία των δεδομένων

data112

Κομβικό ρόλο στο συνολικό οικοδόμημα της Ευρώπης διαδραματίζει ήδη η οικονομία των δεδομένων. Η αξία της ευρωπαϊκής οικονομίας των data ανερχόταν σε €300 δις το 2016. Εάν, μάλιστα, τεθούν σε εφαρμογή τα κατάλληλα νομοθετικά μέτρα και μέτρα πολιτικής, η αξία αυτή θα μπορούσε να αυξηθεί στα €739 δις το 2020, ήτοι στο 4 % του ΑΕΠ της ΕΕ.

Μέτρα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της περίθαλψης και την ανταλλαγή δεδομένων που αφορούν την υγείαΤις παραπάνω διαπιστώσεις κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε κείμενο θέσεων, που συνοδεύει τις προτάσεις της για μια σειρά νέων μέτρων, που έχουν ως στόχο την αύξηση της διαθεσιμότητας των δεδομένων στην Ε.Ε. Η πρόταση αναμένεται να απελευθερώσει περισσότερα δεδομένα του Δημόσιου τομέα για περαιτέρω χρήση, μεταξύ άλλων και για εμπορικούς σκοπούς, μειώνοντας το κόστος πρόσβασης στα δεδομένα και βοηθώντας μας να δημιουργήσουμε έναν κοινό χώρο δεδομένων.

Η νέα δέσμη μέτρων αφορά ειδικότερα τον ψηφιακό μετασχηματισμό της υγειονομικής περίθαλψης και σηματοδοτεί την ένταση των προσπαθειών αύξηση της διαθεσιμότητας και τόνωση της ανταλλαγής δεδομένων που σχετίζονται με την υγεία. “Χωρίς δεδομένα δεν θα αξιοποιήσουμε στο έπακρο την τεχνητή νοημοσύνη, την πληροφορική υψηλών επιδόσεων και άλλες τεχνολογικές εξελίξεις. Οι τεχνολογίες αυτές μπορούν να μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε την υγειονομική περίθαλψη, την εκπαίδευση και τα δίκτυα μεταφορών και να εξοικονομήσουμε ενέργεια: αυτή ακριβώς είναι η ουσία της έξυπνης χρήσης δεδομένων”, αναφέρει η Επιτροπή.

Προτάσεις
Οι προτάσεις αναμένεται να εξασφαλίσουν καλύτερη πρόσβαση σε δεδομένα του Δημόσιου τομέα και δυνατότητα περαιτέρω χρήσης τους. Ένα αναθεωρημένο νομοθέτημα για τις πληροφορίες του Δημόσιου τομέα καλύπτει τα δεδομένα που βρίσκονται στην κατοχή φορέων του δημόσιου τομέα στους τομείς των μεταφορών και των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. Οι νέοι κανόνες περιορίζουν τις εξαιρέσεις που επιτρέπουν στους δημόσιους φορείς να χρεώνουν για την περαιτέρω χρήση των δεδομένων τους περισσότερο από το οριακό κόστος διάδοσης των δεδομένων. Επίσης, διευκολύνουν τη δυνατότητα περαιτέρω χρήσης ανοικτών ερευνητικών δεδομένων που προκύπτουν από δημόσια χρηματοδότηση και υποχρεώνουν τα κράτη μέλη να αναπτύξουν πολιτικές ανοικτής πρόσβασης. Τέλος, οι νέοι κανόνες απαιτούν -κατά περίπτωση- την εφαρμογή τεχνικών λύσεων, όπως διεπαφές προγραμματισμού εφαρμογών (API) για την παροχή πρόσβασης στα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο.

Ανταλλαγή
Μια νέα δέσμη συστάσεων καλύπτει τις αλλαγές πολιτικής και τις τεχνολογικές εξελίξεις που επήλθαν στο διάστημα από την τελευταία πρόταση της Επιτροπής για την πρόσβαση στις επιστημονικές πληροφορίες και τη διαφύλαξή τους. Οι συστάσεις παρέχουν καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή των πολιτικών ανοικτής πρόσβασης σύμφωνα με τους στόχους για την ανοικτή επιστήμη, τα δεδομένα έρευνας και τη διαχείριση δεδομένων, τη δημιουργία ευρωπαϊκού ανοικτού υπολογιστικού νέφους, και την εξόρυξη κειμένων και δεδομένων. Επίσης, τονίζουν τη σημασία της ύπαρξης κινήτρων, επιβραβεύσεων, δεξιοτήτων και κατάλληλων δεικτών μέτρησης για τη νέα εποχή της δικτυωμένης έρευνας.

Επίσης, τα μέτρα αφορούν την ανταλλαγή δεδομένων του ιδιωτικού τομέα μεταξύ επιχειρήσεων και μεταξύ επιχειρήσεων και δημόσιας διοίκησης. Μια νέα ανακοίνωση με τίτλο «Προς έναν κοινό ευρωπαϊκό χώρο δεδομένων» παρέχει καθοδήγηση στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ σχετικά με τις νομικές και τις τεχνολογικές αρχές που θα πρέπει να διέπουν τη συνεργασία στον τομέα της ανταλλαγής δεδομένων στον ιδιωτικό τομέα.

ΑσφάλειαΗ Επιτροπή παρουσίασε επίσης ένα σχέδιο δράσης που δίνει την προτεραιότητα στους πολίτες όσον αφορά τα δεδομένα για την υγεία τους: -με την εξασφάλιση της πρόσβασης των πολιτών στα δεδομένα υγείας τους και την καθιέρωση της δυνατότητας διασυνοριακής ανταλλαγής των δεδομένων τους, -με τη χρήση μεγαλύτερων συνόλων δεδομένων για πιο εξατομικευμένη διάγνωση και θεραπευτική αγωγή και την καλύτερη πρόληψη επιδημιών -και με την προαγωγή των κατάλληλων ψηφιακών εργαλείων, ώστε να είναι σε θέση οι δημόσιες αρχές να κάνουν καλύτερη χρήση των δεδομένων υγείας για σκοπούς έρευνας και μεταρρύθμισης των συστημάτων υγείας. Η πρόταση καλύπτει επίσης τη διαλειτουργικότητα των ηλεκτρονικών μητρώων υγείας, καθώς και έναν μηχανισμό για τον οικειοθελή συντονισμό στον τομέα της ανταλλαγής δεδομένων —συμπεριλαμβανομένων των γονιδιωματικών δεδομένων— για την πρόληψη των ασθενειών και την έρευνα.