Έρευνες - Μελέτες

Επενδύσεις €20 δις στην Τεχνητή Νοημοσύνη θέλει η Ε.Ε.

artintel

Μια νέα προσέγγιση, με στόχο να βρεθεί στην πρώτη γραμμή των παγκόσμιων εξελίξεων όσον αφορά τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες, όπως αυτή της Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Inteligence-AI), υιοθετεί η Ευρώπη. Η πολιτική αυτή αρθρώνεται σε τρία σκέλη: αύξηση των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, προετοιμασία για κοινωνικοοικονομικές αλλαγές και διασφάλιση κατάλληλου δεοντολογικού και νομικού πλαισίου.

Προωθεί την ανάπτυξη “πλατφόρμας τεχνητής νοημοσύνης on demand”, που θα παρέχει πανευρωπαϊκή πρόσβασηΣύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ε.Ε. (δημόσιος και ιδιωτικός τομέας) θα πρέπει να αυξήσει τις επενδύσεις για έρευνα και καινοτομία στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης κατά τουλάχιστον €20 δις από σήμερα μέχρι το τέλος του 2020. Προκειμένου να στηρίξει αυτές τις προσπάθειες, η Επιτροπή αυξάνει το ύψος της επένδυσής της σε €1,5 δις για την περίοδο 2018-2020, στο πλαίσιο του προγράμματος έρευνας και καινοτομίας Ορίζοντας 2020.


Η εν λόγω επένδυση αναμένεται να ενεργοποιήσει πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους €2,5 δις από υφιστάμενες συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, για παράδειγμα στους τομείς των μαζικών δεδομένων και της ρομποτικής. Θα στηρίξει την ανάπτυξη της Tεχνητής Nοημοσύνης σε βασικούς τομείς, από τις μεταφορές έως την υγεία, ενώ, παράλληλα, θα συνδέσει και θα ενισχύσει ερευνητικά κέντρα τεχνητής νοημοσύνης σε ολόκληρη την Ευρώπη και θα ενθαρρύνει τις δοκιμές και τον πειραματισμό.

Η Ένωση αποδίδει μεγάλη βαρύτητα στην Τεχνητή Νοημοσύνη, με τα ευρωπαϊκά εργαστήρια να εγγράφουν ήδη ερευνητικές επιτυχίες στο ενεργητικό τους. Μάλιστα, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ήδη περίπου το ένα τέταρτο του συνόλου των βιομηχανικών και επαγγελματικών υπηρεσιών ρομποτικής παράγονται από ευρωπαϊκές εταιρείες. Θέλοντας να ενισχύσει αυτή την δυναμική, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε χθες μια σειρά μέτρων, προκειμένου να τεθεί η τεχνητή νοημοσύνη στην υπηρεσία των Ευρωπαίων και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της Ε.Ε. στον εν λόγω τομέα. Από χθες δε ξεκίνησε  συνεργασία με τα κράτη – μέλη, ώστε να εκπονηθεί συντονισμένο σχέδιο για την τεχνητή νοημοσύνη έως τα τέλη του έτους. 

On demand
Η Επιτροπή θα στηρίξει, επίσης, την ανάπτυξη μιας “πλατφόρμας τεχνητής νοημοσύνης on demand”, που θα παρέχει σε όλους τους χρήστες πρόσβαση στους σχετικούς πόρους τεχνητής νοημοσύνης σε επίπεδο Ε.Ε. Επιπλέον, θα κινητοποιηθεί το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων προκειμένου να παρασχεθεί πρόσθετη στήριξη σε επιχειρήσεις και νεοφυείς εταιρείες, ώστε να επενδύσουν στην τεχνητή νοημοσύνη. Όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, ο στόχος είναι να κινητοποιηθούν πάνω από €500 εκατ. σε συνολικές επενδύσεις έως το 2020 σε ένα ευρύ φάσμα βασικών τομέων. 

Επενδύσεις
Σύμφωνα με τη δέσμη των μέτρων, που ανακοίνωσε χθες η Ε.Ε. για την Τεχνητή Νοημοσύνη, η Επιτροπή δεσμεύεται, επίσης, να συνεχίσει να δημιουργεί ένα περιβάλλον, που παρέχει κίνητρα για επενδύσεις. “Καθώς τα δεδομένα αποτελούν την πρώτη ύλη για τις περισσότερες τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, η Επιτροπή προτείνει σήμερα νομοθεσία για το άνοιγμα περισσότερων δεδομένων προς επαναχρησιμοποίηση, καθώς και μέτρα που θα καθιστούν ευκολότερη την ανταλλαγή δεδομένων. Τούτο καλύπτει δεδομένα από υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και το περιβάλλον, καθώς και δεδομένα από τους τομείς της έρευνας και της υγείας”, αναφέρει σχετικά. 

Αλλαγές στην εργασία
Με την ανάδειξη της τεχνητής νοημοσύνης θα δημιουργηθούν πολλές θέσεις εργασίας, αλλά άλλες θα εξαφανιστούν και οι περισσότερες θα μετασχηματιστούν. Για το λόγο αυτόν, η Επιτροπή ενθαρρύνει τα κράτη - μέλη να εκσυγχρονίσουν τα οικεία συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης και θα στηρίξει τις μετακινήσεις στην αγορά εργασίας, βασιζόμενη στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων.

Η Επιτροπή θα στηρίξει εταιρικές σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων και εκπαίδευσης, προκειμένου να προσελκύσει και να συγκρατήσει περισσότερα ταλέντα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης στην Ευρώπη. Σκοπεύει, μάλιστα, να δημιουργήσει ειδικά προγράμματα κατάρτισης με χρηματοδοτική στήριξη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και θα στηρίξει τις ψηφιακές δεξιότητες, τις ικανότητες στις θετικές επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά (ΕΤΜΜ), το επιχειρηματικό πνεύμα και τη δημιουργικότητα. Οι προτάσεις στο πλαίσιο του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (2021-2027) της Ε.Ε. θα περιλαμβάνουν ενισχυμένη στήριξη για την κατάρτιση σε προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες συμπεριλαμβανομένης της εμπειρογνωμοσύνης στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. 

Δεοντολογικό πλαίσιο
Η Επιτροπή θα παρουσιάσει, μέχρι τα τέλη του 2018, δεοντολογικές κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, βασισμένες στο Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε., λαμβάνοντας υπόψη αρχές, όπως η προστασία των δεδομένων και η διαφάνεια και με βάση το έργο της Ευρωπαϊκής Ομάδας για τη Δεοντολογία της Επιστήμης και των Νέων Τεχνολογιών. Για να βοηθήσει στην ανάπτυξη αυτών των κατευθυντήριων γραμμών, η Επιτροπή θα φέρει σε επαφή όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στο πλαίσιο μιας ευρωπαϊκής συμμαχίας της τεχνητής νοημοσύνης. Μέχρι τα μέσα του 2019, η Επιτροπή θα εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ερμηνεία της οδηγίας για θέματα ευθύνης λόγω ελαττωματικών προϊόντων με βάση τις τεχνολογικές εξελίξεις, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί νομική σαφήνεια για τους καταναλωτές και τους παραγωγούς σε περίπτωση ελαττωματικών προϊόντων. 

ΑΙ
Η τεχνητή νοημοσύνη δεν αποτελεί επιστημονική φαντασία, αλλά έχει καταστεί μία από τις πλέον στρατηγικές τεχνολογίες του 21ου αιώνα. Είναι, ήδη, μέρος της καθημερινής μας ζωής: από τη χρησιμοποίηση εικονικού προσωπικού βοηθού για την οργάνωση της ημέρας έως τις προτάσεις από τα τηλέφωνά για τραγούδια που ενδέχεται να μας αρέσουν. Τα “έξυπνα” συστήματα, εκτός από το ότι κάνουν τη ζωή μας ευκολότερη, μας βοηθούν να αντιμετωπίσουμε ορισμένες από τις μεγαλύτερες παγκόσμιες προκλήσεις όπως είναι: η αντιμετώπιση χρόνιων ασθενειών, η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και η πρόβλεψη των απειλών για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.