Έρευνες - Μελέτες

9 στις 10 εταιρείες επενδύουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό

businesstechnology

Τη σημασία του ψηφιακού μετασχηματισμού δείχνει να κατανοεί η πλειοψηφία των επιχειρήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο. Ωστόσο, ενώ το 90% των εταιρειών εστιάζει στις ψηφιακές προτεραιότητες κατά την κατανομή των επενδυτικών τους κεφαλαίων, πολλές δυσκολεύονται να υλοποιήσουν πλήρως το ψηφιακό τους όραμα. Σύμφωνα με έρευνα της EY, ο επιτυχημένος μετασχηματισμός θα πρέπει να βασίζεται στη σωστή ισορροπία μεταξύ της οικοδόμησης ψηφιακών δυνατοτήτων στο εσωτερικό μιας εταιρείας και της πρόσβασης στην τεχνολογία μέσω συγχωνεύσεων και εξαγορών (Σ&Ε). Όπως, ωστόσο, διαπιστώνει η έρευνα (Digital Deal Economy), λιγότερες από τις μισές επιχειρήσεις (48%) εκτιμούν ότι διαθέτουν μια συνεπή προσέγγιση “εξαγοράς και οικοδόμησης” (buy and build).

Πολλές επιχειρήσεις, ωστόσο, δυσκολεύονται να υλοποιήσουν πλήρως το ψηφιακό τους όραμαΗ μελέτη, η οποία καταγράφει τις απόψεις περισσότερων από 900 στελεχών επιχειρήσεων από εννέα βασικούς τομείς σε 26 χώρες, σχεδόν τρεις στις τέσσερις επιχειρήσεις (74%) εξετάζουν μια ανόργανη πορεία ανάπτυξης μέσω εξαγορών, συμμαχιών και κοινοπραξιών. Ωστόσο, αρκετοί διατηρούν επιφυλάξεις για την επιτυχία των συμφωνιών αυτών με βάση τις τρέχουσες πρακτικές τους.

Στο μεταξύ, λιγότερες από τις μισές επιχειρήσεις (46%) χαρακτηρίζουν τις διαδικασίες δέουσας επιμέλειας (due diligence) που έχουν στη διάθεσή τους για τις ψηφιακές εξαγορές ως “εξαιρετικά αποτελεσματικές”. Ωστόσο, η έρευνα διαπιστώνει ότι μόνο μία στις πέντε επιχειρήσεις (22%) διεξάγει σήμερα due diligence στον κυβερνοχώρο.

Δείκτες απόδοσης
Την ίδια ώρα, πολλές επιχειρήσεις δεν διαθέτουν όλους τους βασικούς δείκτες απόδοσης, για να μετρήσουν το βαθμό ενσωμάτωσης μετά τη συγχώνευση: μόνο το 34% έχει τις απαραίτητες διαδικασίες για να αξιολογήσει την επιτυχία σε σχέση με το ανθρώπινο δυναμικό και την εταιρική κουλτούρα.

Επιπλέον, η έρευνα εντοπίζει μία αναδυόμενη τάση: τα ψηφιακά οικοσυστήματα. Πρόκειται για ομάδες επιχειρήσεων που αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους και μοιράζονται ψηφιακές πλατφόρμες, για να πετύχουν εμπορικά πλεονεκτήματα ή νέες καινοτομίες.

Σχεδόν οι μισές (48%) επιχειρήσεις προχωρούν σε σημαντικές επενδύσεις, προκειμένου να οικοδομήσουν τα ψηφιακά τους οικοσυστήματα, ενώ το 47% κάνει πιο συγκρατημένες επενδύσεις. Μόλις το 5% όσων συμμετείχαν στην έρευνα δεν επενδύει καθόλου σε αυτόν τον τομέα.

Οι πιο σημαντικές αιτίες για την οικοδόμηση τέτοιων οικοσυστημάτων, σύμφωνα με τους ερωτηθέντες, είναι η ανάπτυξη νέων προϊόντων ή υπηρεσιών (κύριος λόγος για το 34%), η διείσδυση σε νέες αγορές (24%) και η κάλυψη κενών στις ψηφιακές δεξιότητες (23%). Μόλις το ένα πέμπτο (17%) των ερωτηθέντων είδαν το οικοσύστημα ως έναν τρόπο άμυνας απέναντι σε έναν ανταγωνιστικό, νέο παίκτη της αγοράς.

Κεφαλαιακή επάρκεια
Η έρευνα τονίζει ότι οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε καλή θέση για να εντοπίσουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Η πλειοψηφία τους (82%) διαθέτει επαρκή κεφάλαια στον ισολογισμό της για να επιτύχει τους στόχους της, ως προς τις ψηφιακές Σ&Ε. Όσες δεν έχουν πρόσβαση σε εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης μέσω ομολόγων, μετοχικών κεφαλαίων ή εκποιήσεων, πωλούν για να αντλήσουν κεφάλαια για επανεπένδυση. Όσον αφορά στα αναμενόμενα οφέλη που προσφέρουν οι επενδύσεις κεφαλαίου στην ψηφιακή τεχνολογία, πολλοί ερωτηθέντες πιστεύουν πως η δυναμική του μετασχηματισμού ενδέχεται να τονώσει τα έσοδα (61%), να βελτιώσει την αποδοτικότητα (57%), να ενισχύσει το μερίδιο αγοράς (56%) και να αυξήσει την τιμή της μετοχής (52%).

Ψηφιακή ωρίμανση
Οι συμμετέχοντες στην έρευνα κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες ως προς τον βαθμό ψηφιακής ωρίμανσης τους: η μεγαλύτερη ομάδα (57%) περιλαμβάνει όσους επιδιώκουν ψηφιακές Σ&Ε, αλλά προβληματίζονται από τις πολλές πτυχές του εγχειρήματος. Το 29% υιοθετεί τη στρατηγική των ψηφιακών Σ&Ε, κατανοώντας την ανάγκη να ανανεώσει την προσέγγισή του για να ανταποκριθεί στις μοναδικές ψηφιακές ευκαιρίες. Τέλος, η μικρότερη ομάδα, οι “ηγέτες” (14%), έχουν ήδη υλοποιήσει σημαντικά έργα μετασχηματισμού και έχουν ευθυγραμμίσει πλήρως τις κεφαλαιακές και ψηφιακές στρατηγικές τους.