Έρευνες - Μελέτες

Η Ευρώπη θέλει να γίνει παγκόσμιος κόμβος για το FinTech

fintech3

Σε παγκόσμιο κόμβο για τη χρηματοοικονομική τεχνολογία (FinTech) επιδιώκει να εξελιχθεί η Ευρώπη. Σε αυτήν την κατεύθυνση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε χθες σχέδιο δράσης για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων, που προσφέρουν οι τεχνολογικές καινοτομίες στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Ως πρώτη σημαντική ενέργεια στο πλαίσιο αυτού του σχεδίου, η Επιτροπή προτείνει νέους κανόνες, που θα βοηθήσουν τις πλατφόρμες crowdfunding να αναπτυχθούν σε ολόκληρη την ενιαία αγορά της Ε.Ε.

Σχέδιο δράσης για το FinTech αναλαμβάνει η Ε.Ε.: Μέτρα για τις πλατφόρμες crowdfundingΤο σχέδιο δράσης έχει ως στόχο να δώσει στο χρηματοπιστωτικό τομέα, τη δυνατότητα να αξιοποιήσει τις ταχέως εξελισσόμενες νέες τεχνολογίες, όπως την τεχνολογία Blockchain, την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις υπηρεσίες Cloud. Επιπλέον, η Επιτροπή προτείνει ένα πανευρωπαϊκό σήμα για τις πλατφόρμες, ώστε μια πλατφόρμα που έχει λάβει άδεια σε ένα κράτος - μέλος να μπορεί να δραστηριοποιείται σε ολόκληρη την Ε.Ε.

Το σκεπτικό της Επιτροπής είναι ότι, για να μπορούν οι καινοτόμες επιχειρήσεις της Ε.Ε. να ανταγωνίζονται σε παγκόσμιο επίπεδο, χρειάζονται πρόσβαση σε κεφάλαια, χώρο για πειραματισμό και δυνατότητες ανάπτυξης. Σε αυτήν τη λογική, η άδεια της Ε.Ε. για την crowdfunding θα βοηθήσει τις σχετικές πλατφόρμες να αναπτυχθούν, φέρνοντας σε επαφή επενδυτές και επιχειρήσεις.

Σχέδιο δράσης
Όπως εξηγεί η Επιτροπή, ο χρηματοπιστωτικός τομέας είναι ο μεγαλύτερος χρήστης ψηφιακών τεχνολογιών και συμβάλλει ουσιαστικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας. Το σχέδιο δράσης προβλέπει 23 πρωτοβουλίες, που στοχεύουν στην ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων, στην προώθηση της υιοθέτησης νέων τεχνολογιών, στην ενίσχυση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και στην ακεραιότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Ειδικότερα, η Επιτροπή θα φιλοξενήσει ένα ευρωπαϊκό εργαστήριο χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (FinTech Laboratory), στο πλαίσιο του οποίου ευρωπαϊκές και εθνικές Αρχές θα συνεργάζονται με παρόχους τεχνολογίας σε ένα ουδέτερο, μη εμπορικό περιβάλλον.

Στο μεταξύ, η Επιτροπή έχει ήδη δημιουργήσει Παρατηρητήριο-Φόρουμ για την τεχνολογία Βlockchain. Εντός του 2018, μάλιστα, θα παρουσιάσει έκθεση για τις ευκαιρίες των περιουσιακών στοιχείων, που βασίζονται σε κρυπτονομίσματα και θα καταρτίσει μια ολοκληρωμένη στρατηγική για το Βlockchain.

Επιπλέον, η Επιτροπή θα πραγματοποιήσει διαβουλεύσεις για τον καλύτερο τρόπο προώθησης της ψηφιοποίησης πληροφοριών, που δημοσιεύονται από εισηγμένες εταιρείες στην Ευρώπη, μεταξύ άλλων με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών για τη διασύνδεση των εθνικών βάσεων δεδομένων. Ως αποτέλεσμα, οι επενδυτές θα έχουν ευκολότερη πρόσβαση σε βασικές πληροφορίες που θα τους βοηθούν στις επενδυτικές αποφάσεις τους.

Επίσης, θα διοργανώσει εργαστήρια για τη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.

Βέλτιστες πρακτικές
Επίσης, με βάση τις οδηγίες των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών, η Επιτροπή θα παρουσιάσει σχέδιο με βέλτιστες πρακτικές σχετικά με το περιβάλλον προστατευμένης εκτέλεσης. Ένα περιβάλλον προστατευμένης εκτέλεσης είναι ένα πλαίσιο, που έχει δημιουργηθεί από ρυθμιστικές Αρχές, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα σε νεοφυείς επιχειρήσεις στον τομέα της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας και σε άλλες καινοτόμες επιχειρήσεις να πραγματοποιούν ζωντανές δοκιμές σε ελεγχόμενο περιβάλλον, υπό την εποπτεία ρυθμιστικής αρχής. Το περιβάλλον προστατευμένης εκτέλεσης χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο, κυρίως, στις ανεπτυγμένες χρηματοπιστωτικές αγορές.

Crowdfunding
Σύμφωνα με την Επιτροπή, το Crowdfunding βελτιώνει την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, ιδίως για τις νεοφυείς και τις μικρές επιχειρήσεις. Μια νεοφυής επιχείρηση μπορεί να παρουσιάσει το σχέδιο της σε διαδικτυακή πλατφόρμα και να ζητήσει δανειακή χρηματοδότηση (“δανειοδότηση μεταξύ ιδιωτών”) ή χρηματοδότηση με τη μορφή συμμετοχής στο κεφάλαιο.

Οι επενδυτές λαμβάνουν χρηματοοικονομικές αποδόσεις από τις επενδύσεις τους. Επί του παρόντος, είναι δύσκολο για πολλές πλατφόρμες να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους σε άλλες χώρες της Ε.Ε. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το Crowdfunding δεν είναι ανεπτυγμένo στην Ε.Ε. σε σύγκριση με άλλες μεγάλες παγκόσμιες οικονομίες. Επιπλέον, η αγορά της Ε.Ε. είναι κατακερματισμένη. Ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια είναι η έλλειψη κοινών κανόνων σε ολόκληρη την Ε.Ε. Οι λειτουργικές δαπάνες και οι δαπάνες συμμόρφωσης αυτών των πλατφορμών είναι αυξημένες, γεγονός που τις αποτρέπει να επεκταθούν σε διασυνοριακό επίπεδο.

Η χθεσινή πρόταση θα διευκολύνει τις εν λόγω πλατφόρμες να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε όλη την Ε.Ε. και θα βελτιώσει την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε αυτήν την καινοτόμα μορφή χρηματοδότησης. Μετά την έγκρισή του από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, ο προτεινόμενος κανονισμός θα δώσει τη δυνατότητα στις πλατφόρμες να υποβάλουν αίτηση για σήμα της Ε.Ε. με βάση ένα ενιαίο σύνολο κανόνων. Με τον τρόπο αυτό, θα μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε όλη την Ε.Ε.