Έρευνες - Μελέτες

Χαμηλό το τεχνολογικό περιεχόμενο των ελληνικών εξαγωγών

ciosman

Χαμηλό, σε σχέση με τους κύριους εμπορικούς εταίρους της χώρας, παραμένει το τεχνολογικό περιεχόμενο των εξαγωγών της ελληνικής μεταποιητικής βιομηχανίας. Μάλιστα, οι εξαγωγές εμπορευμάτων των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) ως ποσοστό των συνολικών ελληνικών εξαγωγών φθίνουν, έχοντας μειωθεί κατά 79% στην Ελλάδα, σωρευτικά, την περίοδο 2001-2012, έναντι 70% στην ΕΕ-27 και μόλις 32% στον υπόλοιπο κόσμο.


Πηγή: UNTAD, Eurostat, Eurobank Global Markets Research

Επιπρόσθετα, χαμηλή παραμένει η παραγωγή προϊόντων μεταποίησης υψηλής και μεσαίας - υψηλής τεχνολογίας, ως ποσοστό της συνολικής παραγωγής της εγχώριας μεταποιητικής βιομηχανίας.


Πηγή: UNTAD, Eurostat, Eurobank Global Markets Research

Στον αντίποδα, η Ελλάδα παρουσιάζει συγκριτικό πλεονέκτημα σε πιο παραδοσιακούς κλάδους της μεταποίησης, οι οποίοι, ωστόσο, ως επί το πλείστον, είναι χαμηλού τεχνολογικού περιεχομένου. Επίσης, η χώρα εμφανίζει σημαντική υστέρηση στις επιχειρηματικές δαπάνες για R&D, γεγονός που πλήττει καίρια την προσπάθεια για παραγωγή προϊόντων μεταποίησης υψηλής και μεσαίας - υψηλής τεχνολογίας.


Πηγή: UNTAD, Eurostat, Eurobank Global Markets Research

Τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν από έρευνα με τίτλο “Ανταγωνιστικότητα, Εξωστρέφεια, Κίνητρα και Αντικίνητρα για τις ελληνικές εξαγωγές”, που εκπονήθηκε από ομάδα οικονομολόγων, με επικεφαλής τον κ. Πλάτωνα Μονοκρούσο, Οικονομολόγο, Επικεφαλής Ανάλυσης Αγορών της Eurobank.

Με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού εξαγώγιμου προϊόντος, η μελέτη εισηγείται, μεταξύ άλλων, την ενίσχυση του τεχνολογικού περιεχομένου των εξαγωγών και τη δημιουργία συγκριτικού πλεονεκτήματος σε τομείς και ομάδες προϊόντων μεσαίου - υψηλού και υψηλού τεχνολογικού περιεχομένου. Επίσης, προτείνει την αύξηση των δαπανών για R&D και την προσέλκυση σχετικών ξένων άμεσων επενδύσεων, καθώς και την προώθηση των συνεργασιών με πανεπιστήμια, τεχνικά και τεχνολογικά ιδρύματα.

Ευρήματα
Φθίνουν οι εξαγωγές εμπορευμάτων του κλάδου των ΤΠΕΗ έρευνα, που παρουσιάστηκε στο 1ο Eurobank Greek Exports Convention, αποκαλύπτει μερικά ενδιαφέροντα στοιχεία για την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων. Σήμερα, το 45% των εταιρειών δηλώνει ότι η εξαγωγική τους δραστηριότητα συμμετέχει σε ποσοστό μεγαλύτερο από 50% στο συνολικό τους τζίρο. Μάλιστα, 7 στις 10 επιχειρήσεις προβλέπουν αύξηση των εξαγωγικών δραστηριοτήτων τους μέσα στα επόμενα δύο έτη. Η κρίση φαίνεται ότι ενθάρρυνε την εξωστρέφεια, καθώς 7 στις 10 επιχειρήσεις δραστηριοποιήθηκαν σε νέες αγορές μετά το 2008.

Βασικότερα συγκριτικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τον ανταγωνισμό των χωρών που εξάγουν, όπως προτεραιοποιούνται από τις επιχειρήσεις, είναι η ποιότητα και διαφοροποίηση των προϊόντων, καθώς και η τιμή πώλησης.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις επενδύουν, κατά προτεραιότητα, στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και στην επέκταση τους σε νέες αγορές, ωστόσο, δίνουν λιγότερη έμφαση σε θέματα, που σχετίζονται με τη συμμετοχή τους σε εκθέσεις, την προώθηση και την προβολή των προϊόντων τους μέσω π.χ. πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη σχέσεων/δικτύου πελατών, διαφημιστικές καμπάνιες.

Το υφιστάμενο φορολογικό καθεστώς και το υψηλό κόστος δανεισμού αποτελούν τα βασικά αντικίνητρα για την εξαγωγική δραστηριότητα των επιχειρήσεων. Διοικητικά και γραφειοκρατικά εμπόδια, αποτέλεσμα υφιστάμενων εκτελωνιστών και τελωνειακών διαδικασιών, έρχονται να δυσχεράνουν περαιτέρω το τοπίο.