Έρευνες & Μελέτες - ΣΕΠΕ

Ερεύνα του ΣΕΠΕ για τη Διάγνωση των Αναγκών Κατάρτισης σε Γνώσεις & Δεξιότητες των Επαγγελμάτων του κλάδου ΤΠΕ

social_sepe_image2

Η έρευνα διενεργήθηκε σε επιχειρήσεις Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα, μέλη του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ).

Οι επιχειρήσεις, που συμμετείχαν, προέρχονται από τους κλάδους των Υπηρεσιών και του Εξοπλισμού Πληροφορικής, της Ανάπτυξης Λογισμικού και της Αντιπροσώπευσης Λογισμικού Τρίτων, των Ψηφιακών Καταναλωτικών Προϊόντων και των Υπηρεσιών ΤΠΕ (Consulting, κ.ά.).

Σχεδόν στο σύνολό τους οι επιχειρήσεις του κλάδου, 98,5%, βλέπουν αναντιστοιχία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης ψηφιακών δεξιοτήτων.

Μόλις ένα ποσοστό 1,5% απαντά ότι δεν βλέπει κενά και αστοχίες ανάμεσα στη προσφορά και τη ζήτηση συγκεκριμένων ψηφιακών δεξιοτήτων στην Ελλάδα.

Τα στελέχη που απασχολούνται στις επιχειρήσεις του κλάδου διαθέτουν υψηλό επίπεδο επαγγελματικών δεξιοτήτων και γνώσεων.

Αναλυτικά:

Όσον αφορά τις βασικές γνώσεις ΤΠΕ (Basic ICT Skills), όπως για παράδειγμα Windows, Linux, Word, Excel, Access, PowerPoint, Backup, Web Browsing, το 52,9% των επιχειρήσεις απαντά, ότι το επίπεδο δεξιοτήτων και γνώσεων είναι εξαιρετικό. Το 35,3% το χαρακτηρίζει ως αναπτυγμένο, το 11,8% ως ικανοποιητικό, ενώ μηδενικό είναι το ποσοστό των επιχειρήσεων ΤΠΕ στην Ελλάδα, που θεωρεί ότι τα στελέχη του διαθέτουν μόνο τις βασικές ψηφιακές δεξιότητες και γνώσεις.

Αναφορικά με τις εξειδικευμένες γνώσεις ΤΠΕ (Advanced ICT Skills), όπως για παράδειγμα κρυπτογράφηση, ανάπτυξη κώδικα, scripts, κ.λπ., περίπου 4 στις 10 επιχειρήσεις του κλάδου (36,8%) απαντά, ότι το επίπεδο δεξιοτήτων και γνώσεων των στελεχών του είναι αναπτυγμένο, (27,9%) το χαρακτηρίζει εξαιρετικό, ένα αντίστοιχο ποσοστό (27,9%) το αξιολογεί ως ικανοποιητικό, ενώ μόνο το 7,3% απαντά ότι το επίπεδο δεξιοτήτων και γνώσεων του προσωπικού είναι το βασικό.

Η ελληνική βιομηχανία ΤΠΕ έχει πλήρη αντίληψη της σπουδαιότητας των ψηφιακών δεξιοτήτων στο πλαίσιο της σύγχρονης ψηφιακής αγοράς.

Δεν είναι τυχαίο ότι στην ερώτηση “πόσο σημαντικές κρίνετε τις δεξιότητες ΤΠΕ (Basic - Advanced Skills) για τη σύγχρονη επιχείρηση”, η συντριπτική πλειονότητα, 86,8%, απαντά ότι τις θεωρεί απαραίτητες.

Επιθυμητό Επίπεδο Δεξιοτήτων

Η έρευνα απαντά στο ερώτημα πόσο εύκολη ή δύσκολη είναι η διαδικασία αναζήτησης ανθρώπινου δυναμικού με γενικές αλλά και ειδικές ψηφιακές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες. Σε μία κλίμακα από το 1 “Πολύ Μικρό/  Δεν Υπάρχει” μέχρι το 5 “Σημαντικά Μεγάλο”, η έρευνα παρουσιάζει τη ζήτηση συγκεκριμένων δεξιοτήτων και γνώσεων.

Όσον αφορά στα “Basic ICT Skills” το 88,1% των επιχειρήσεων του δείγματος απαντά ότι, το επιθυμητό επίπεδο δεξιοτήτων για το προσωπικό που αναζητά, είναι από “Σημαντικό” έως “Σημαντικά μεγάλο”.

Στις τεχνικές γνώσεις “Hardware on premise (Windows Server, Linux) ή στο Cloud”, “Σημαντικό” ή “Σημαντικά μεγάλο” θεωρεί το επιθυμητό επίπεδο γνώσης για τα στελέχη που θέλει να προσλάβει το 60,3% των επιχειρήσεων-μελών του ΣΕΠΕ.

Για τις δεξιότητες και τις γνώσεις σε “Δίκτυα και Ασφάλεια Συστημάτων και Πληροφοριών”, “Σημαντικό” ή “Σημαντικά μεγάλο” χαρακτηρίζει το επίπεδο γνώσεων του προσωπικού, που θέλει να προσλάβει, το 68,7% των επιχειρήσεων, με το 20,9% να το αξιολογεί ως “Μέτριο”.

Επιμόρφωση και Εξειδίκευση του Ανθρώπινου Δυναμικού σε νέα τεχνολογικά πεδία

Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα της έρευνας, που έχουν να κάνουν με την επιμόρφωση και εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού σε νέα τεχνολογικά πεδία. Από τις απαντήσεις προκύπτει ότι η βιομηχανία ΤΠΕ στην Ελλάδα αποδίδει εξαιρετική βαρύτητα στην επιμόρφωση και εξειδίκευση του προσωπικού στις ψηφιακές τεχνολογίες.

Η συντριπτική πλειονότητα απαντά ότι θεωρεί την επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού και εξειδίκευση σε νέους τεχνολογικούς τομείς απαραίτητη (91,2%), με το 8,9% να τη χαρακτηρίζει αρκετά σημαντική.

Αναφορικά με τη συχνότητα επιμόρφωσης (re-skilling, upskilling) και την εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, εφαρμογές και συστήματα, η εικόνα που εκπέμπει η ελληνική αγορά ΤΠΕ είναι θετική. Στη συγκεκριμένη ερώτηση περισσότερες από 1 στις 2 επιχειρήσεις, (55,9%) απαντούν ότι προχωρούν σε reskilling και upskilling του προσωπικού αρκετά συχνά, σχολιάζοντας ότι πρόκειται για μια δυναμική κατάσταση, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του κλάδου.

Στην ίδια ερώτηση το 13,2% δηλώνει ότι προχωρά σε διαδικασίες επιμόρφωσης των εργαζομένων κάθε 6 μήνες, με το 27,9% να απαντά τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο και μόλις το 2,9% να τρέχει αντίστοιχες διαδικασίες με συχνότητα μια φορά κάθε πέντε χρόνια.

Ο κλάδος -όπως προκύπτει από την έρευνα- έχει πλήρη αντίληψη για το πόσο σημαντική είναι η επαγγελματική εκ-παίδευση και πιστοποίηση, βάσει πραγματικών αναγκών της αγοράς ΤΠΕ.

Στην ερώτηση της έρευνας αν είναι σημαντική αυτή η διαδικασία, το 63,2% απαντά θετικά, το 33,8% δίνει την απάντηση “απόλυτα ναι, όταν συνδέεται με προϊοντικές πιστοποίησης διεθνών οίκων τεχνολογίας”, ενώ ελάχιστα σημαντική διαδικασία τη χαρακτηρίζει μόλις το 2,9% των επιχειρήσεων του δείγματος.

Έρευνα ΣΕΠΕ (PDF)