Νέα Μελών ΣΕΠΕ

Κατακύρωση στην OTS του Διαγωνισμού για το έργο «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης»

Η OTS συμμετείχε στο Διεθνή Ανοιχτό Διαγωνισμό που προκήρυξε το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης για το έργο «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά. Το έργο βρίσκεται σε φάση κατακύρωσης κατά την οποία η OTS αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος, μετά την ολοκλήρωσης της αξιολόγησης των προσφορών.

Το έργο αναφέρεται στην αναβάθμιση και επέκταση των δυνατοτήτων του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος που διαθέτει το Πανεπιστήμιο, με την υιοθέτηση νέων πρωτοπόρων και καινοτόμων τεχνολογιών που είναι απαραίτητες για την κάλυψη των άμεσων καθημερινών αναγκών. Στόχος του έργου αποτελεί η παροχή όσο το δυνατό περισσότερων ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους Φοιτητές, Καθηγητές, Εργαζόμενους και Εξωτερικούς Συναλλασσομένους με το Πανεπιστήμιο.

Ο Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 209.150,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ