Νέα Μελών ΣΕΠΕ

Αύξηση τζίρου και κερδών μετά φόρων για τη Space Hellas το 2014

spacehellas

Με σημαντική μείωση του καθαρού δανεισμού κατά € 4,2 εκ.

Αύξηση κατά 5,1% παρουσίασε ο ενοποιημένος τζίρος της Space Hellas για το 2014 και ανήλθε στα € 43,1 εκ. έναντι € 41 εκ. το 2013.

Τα μεικτά κέρδη μειώθηκαν σε € 12,4 εκ. το 2014 έναντι € 13,2 εκ. το 2013, χωρίς η μείωση αυτή να επηρεάσει το EBITDA το οποίο σημείωσε οριακή αύξηση και έκλεισε σε € 4,1 εκ. το 2014 έναντι € 4 εκ. το 2013.

Τα κέρδη προ φόρων μειώθηκαν σε € 416 χιλ. το 2014 έναντι € 689 χιλ. το 2013 και τα κέρδη μετά φόρων αυξήθηκαν σε € 749 χιλ. το 2014 έναντι € 31 χιλ. το 2013.

Παράλληλα με τη αύξηση του τζίρου και του EBITDA, συνεχίστηκε η πορεία μείωσης τόσο του συνολικού τραπεζικού δανεισμού, ο οποίος έκλεισε στα € 18,9 εκ. το 2014 έναντι € 20,1 εκ. το 2013 όσο και του καθαρού χρέους το οποίο ανήλθε σε € 15 εκ. το 2014 έναντι € 19,2 εκ το 2013 μειωμένο κατά € 4,2 εκ.

Αξιοσημείωτη είναι και η δημιουργία σημαντικών θετικών λειτουργικών ταμειακών ροών ύψους € 4 εκ., οι οποίες διοχετεύτηκαν στη μείωση του δανεισμού αλλά κατά κύριο λόγο στην αύξηση των διαθεσίμων τα οποία έκλεισαν στα € 3,8 εκ. το 2014 έναντι € 0,8 εκ. το 2013, διατηρώντας ένα σταθερά ασφαλές περιβάλλον για την ανάπτυξη του Ομίλου το 2015.

Για τη μητρική εταιρία, ο τζίρος έκλεισε στα € 40,9 εκ. το 2014 έναντι € 38,7 εκ. το 2013, ενώ τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων EBITDA ανήλθαν σε € 4,1 εκ. το 2014 έναντι € 3,5 εκ. το 2013. Τέλος, τα κέρδη προ φόρων της μητρικής για το 2014 ανήλθαν σε € 1.963 χιλ. έναντι € 161 χιλ. το 2013 και τα αντίστοιχα αποτελέσματα μετά φόρων το 2014 ανήλθαν σε € 2.444 χιλ. έναντι € -359 χιλ. το 2013.

Ως γενική εκτίμηση, για το 2015 ο Όμιλος θα συνεχίσει την προσπάθεια βελτίωσης της ισχυρής θέσης του, τόσο σε εμπορικό επίπεδο, όσο και στο επίπεδο των θεμελιωδών οικονομικών του μεγεθών συνυπολογίζοντας πάντα το γενικότερο περιβάλλον της αγοράς. Ταυτόχρονα η προσπάθεια αύξησης της εξωστρέφειας και του ποσοστού των εσόδων που προέρχεται από πελάτες και δραστηριότητες στο εξωτερικό παραμένει αμείωτη.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ