Νέα Μελών ΣΕΠΕ

Profile: Επίτευξη στόχων με ιστορικά υψηλά μεγέθη το 2021

profile_1

H Profile Software, διεθνής εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού, ανακοινώνει τα βασικά οικονομικά μεγέθη για το 2021, στα οποία παρουσιάζει, σημαντική άνοδο των πωλήσεων κατά 34% και υπερδιπλασιασμό της κερδοφορίας συνέπεια της απρόσκοπτης υλοποίησης του επιχειρηματικού της σχεδίου.


Πιο αναλυτικά, σε ενοποιημένο επίπεδο ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε € 20,12 εκατ. έναντι € 15,04 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2020, λόγω της ανάληψης νέων έργων, της σταθερής προτίμησης των υφιστάμενων πελατών στις λύσεις που αναπτύσσει η εταιρεία, καθώς και της επιτυχημένης εξαγοράς της Centevo, κορυφαίας εταιρείας λογισμικού για Asset/Fund Management στη Σκανδιναβία, τα προϊόντα της οποίας έχουν ήδη ενσωματωθεί στο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο του Ομίλου και διατίθενται διεθνώς.


Τα Κέρδη προ Αποσβέσεων, Τόκων και Φόρων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 30% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, ανερχόμενα σε € 5,5 εκατ. έναντι € 4,2 εκατ. το 2020 με το περιθώριο EBITDA να διαμορφώνεται στα ικανοποιητικά επίπεδα του 27,3%. Τα κέρδη μετά φόρων αυξήθηκαν κατά 143% σε € 2,2 εκατ. από €906 χιλ., το 2020.


Σημειώνεται δε, ότι τα αναμορφωμένα EBITDA του ομίλου χωρίς την επίπτωση έκτακτων και μη επαναλαμβανόμενων γεγονότων, (όπως για παράδειγμα η λογιστική απεικόνιση των δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών στα στελέχη του ομίλου), ανήλθαν σε € 5,7 εκατ. το 2021 από € 4,6 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2020 και τα αναμορφωμένα κέρδη μετά φόρων του Ομίλου ανέρχονται σε € 2,9 εκατ. από € 1,6 χιλ. χωρίς την επιβάρυνση από αποσβέσεις που προέρχονται από την λογιστική υπεραξία των αύλων στοιχείων ενεργητικού των εταιρειών Login και Centevo κατά την ημέρα της εξαγοράς τους.


H ρευστότητα του Ομίλου παραμένει σε ικανοποιητικά επίπεδα με τα συνολικά χρηματικά διαθέσιμα στα € 15,6 εκατ. και τα καθαρά διαθέσιμα στα € 8,8 εκατ.


Σε λειτουργικό επίπεδο, τo 2021 ο ‘Όμιλος της Profile παρουσίασε δυναμική πορεία με ενέργειες που συνέβαλαν θετικά στην επίτευξη των αποτελεσμάτων όπως η εξαγορά της Σκανδιναβικής εταιρείας Centevo με περισσότερους από 65 πελάτες, η παρουσίαση νέων λύσεων για τον τραπεζικό τομέα που προσφέρουν ιδιαίτερα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στους οργανισμούς που τα χρησιμοποιούν καθώς και νέες συμφωνίες ύψους €13 εκατ. που αφορούν μεταξύ άλλων 23 οργανισμούς σε 11 χώρες. Παράλληλα, η Profile Technologies μεγαλώνει αξιοποιώντας τις επενδύσεις σε προσωπικό και υποδομές παρουσιάζοντας νέες λύσεις και εφαρμογές όπως μεταξύ άλλων το Finuevo, και η πλατφόρμα mobile-first digital banking in-a-box.


Η διοίκηση του ομίλου, δεδομένης της ευελιξίας που διαθέτει καθώς και των έργων που υπάρχουν σε αναμονή, είναι αισιόδοξη στην επίτευξη εξίσου εντυπωσιακών αποτελεσμάτων για το 2022, συνυπολογιζόμενης και της γενικότερης συγκυρίας της οικονομίας.


ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ