Νέα

Ψηφιοποίηση των εταιρειών και eskills στον πυρήνα της στρατηγικής της ΕΕ

peopletech12

Η ενίσχυση της ψηφιοποίησης των επιχειρήσεων και η τόνωση των ψηφιακών δεξιοτήτων βρίσκονται στον πυρήνα της στρατηγικής της ΕΕ, η οποία συνδέει άμεσα το μέλλον της με τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ένωση δεσμεύεται για εμβάθυνση της συνεργασίας στον ψηφιακό τομέα, γεγονός που εκφράζεται έμπρακτα και μέσα από την “Ψηφιακή Ημέρα”, μια Υπουργική Συνδιάσκεψη, η οποία διοργανώνεται στη διάρκεια των εορτασμών για τα 60 χρόνια από την υπογραφή των Συνθηκών της Ρώμης.

Το μέλλον της Ευρώπης είναι ψηφιακό. Δέσμευση για εμβάθυνση της συνεργασίας στον ψηφιακό τομέαΜεταξύ άλλων, τα κράτη - μέλη δεσμεύονται, πλέον, να προωθήσουν την ανάπτυξη της επόμενης γενιάς υποδομών πληροφορικής και δεδομένων, ένα ευρωπαϊκό σχέδιο της κλίμακας του Airbus τη δεκαετία του 1990 και του Galileo τη δεκαετία του 2000. Η υποδομή αυτή θα στηρίξει, επίσης, το Ευρωπαϊκό Νέφος Ανοικτής Επιστήμης, το οποίο θα παράσχει σε 1,7 εκατομμύρια ερευνητές και σε 70 εκατομμύρια επαγγελματίες στους τομείς των επιστημών και της τεχνολογίας στην Ευρώπη ένα εικονικό περιβάλλον για την αποθήκευση, την κοινοποίηση και την επαναχρησιμοποίηση δεδομένων σε διεπιστημονικό και διασυνοριακό επίπεδο. 

Επιπλέον, τα κράτη - μέλη δεσμεύονται να συνεργαστούν με αντικείμενο τη συνδεδεμένη και την αυτοματοποιημένη κινητικότητα. Πολλές ευρωπαϊκές χώρες υπογράφουν επιστολή προθέσεων για να θεσπίσουν, από κοινού με την Επιτροπή, το νομικό πλαίσιο των διασυνοριακών δοκιμών συνδεδεμένης οδήγησης, με βάση εναρμονισμένους κανόνες σχετικά με την πρόσβαση στα δεδομένα, την ευθύνη και τη συνδεσιμότητα. Η επιστολή προθέσεων είναι η πρώτη πρωτοβουλία που αναλαμβάνουν τα κράτη - μέλη για τη διασυνοριακή συνεργασία στον τομέα της συνδεδεμένης και αυτοματοποιημένης κινητικότητας. Η Επιτροπή θα στηρίξει αυτές τις προσπάθειες με συγκεκριμένα μέτρα που θα διευκολύνουν τους διασυνοριακούς διαδρόμους. 

Ψηφιοποίηση
Πριν από ένα χρόνο, η Επιτροπή παρουσίασε μια στρατηγική με την οποία εξασφαλίζεται ότι όλες οι επιχειρήσεις στην Ευρώπη, από τα εργοστάσια έως τις νεοφυείς επιχειρήσεις, μπορούν να επωφελούνται πλήρως από την ψηφιακή καινοτομία για να αναβαθμίζουν τα προϊόντα τους και να προσαρμόζουν τα επιχειρηματικά τους μοντέλα στην ψηφιακή αλλαγή. Στόχος είναι, πλέον, η Επιτροπή να εγκαινιάσει μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα 12 υφιστάμενων και 9 μελλοντικών εθνικών πρωτοβουλιών για την ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων, από κοινού με συμμετέχοντες υπουργούς, υφυπουργούς και διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων.

Η ευρωπαϊκή πλατφόρμα στοχεύει στην κινητοποίηση κοινών επενδύσεων, στην προώθηση της συνεργασίας μεταξύ χωρών και βιομηχανικών κλάδων και στην αμοιβαία ανταλλαγή εμπειριών, καθώς κανένα κράτος - μέλος δεν θα μπορούσε να επιτύχει αυτούς τους στόχους μόνο του. Επίσης, θα συμβάλλει στη συγκέντρωση πόρων και στην πραγματοποίηση κοινών επενδύσεων, γεγονός που θα βοηθήσει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να βρίσκονται στην αιχμή των καθαρών τεχνολογιών. Για την επόμενη πενταετία, τα κράτη - μέλη, η ΕΕ και οι επιχειρήσεις σχεδιάζουν συνδυασμένες επενδύσεις ύψους άνω των €50 δις για τη στήριξη της ψηφιοποίησης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. 

Ψηφιακές δυνατότητες
Σύμφωνα με όσα αναφέρει η Επιτροπή, παρά τα υψηλά ποσοστά ανεργίας των νέων, υπάρχουν 2 εκατ. κενές θέσεις εργασίας στην Ευρώπη, ενώ σε πολλές χώρες παρατηρείται αναντιστοιχία μεταξύ των δεξιοτήτων των αιτούντων εργασία και των αναγκών της αγοράς εργασίας. “Σήμερα, οι περισσότερες θέσεις εργασίας απαιτούν ψηφιακές δεξιότητες - το 40% των επιχειρήσεων, κυρίως μικρομεσαίων, χρειάζονται ειδικούς στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) και αντιμετωπίζουν δυσκολίες εξεύρεσής τους. Περισσότεροι από τους μισούς ειδικούς στις ΤΠΕ απασχολούνται σε άλλους τομείς. Οι κοινωνικοί εταίροι, οι επιχειρήσεις, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και η κοινωνία των πολιτών πρέπει να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να ενώσουν τις δυνάμεις τους”, αναφέρει η Επιτροπή.

Προκειμένου να δοκιμάσει συγκεκριμένες επιλογές, η Επιτροπή σχεδιάζει να δρομολογήσει πιλοτικό σχέδιο για την παροχή σε έως και 6.000 πτυχιούχους διασυνοριακών εμπειριών απασχόλησης, με βάση υφιστάμενα προγράμματα και δίκτυα της ΕΕ, όπως ο συνασπισμός για τις ψηφιακές δεξιότητες και θέσεις εργασίας, το διάστημα 2018-2020. Στόχος αυτού του σχεδίου είναι διερευνηθεί το ενδιαφέρον των φοιτητών και των επιχειρήσεων για αμειβόμενη πρακτική άσκηση διάρκειας 5-6 μηνών, στην οποία θα μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές όλων των κλάδων. Πρακτική άσκηση θα μπορούσε να παρέχεται σε πιο εξειδικευμένους τομείς, όπως η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, τα μαζικά δεδομένα, η κβαντική τεχνολογία ή η τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και σε ευρύτερους τομείς όπως ο σχεδιασμός ιστότοπων, το ψηφιακό μάρκετινγκ και η ανάπτυξη λογισμικού. 

Ψηφιακό Κράτος
Η Επιτροπή θα παρουσιάσει επιπλέον ένα επικαιροποιημένο ευρωπαϊκό πλαίσιο διαλειτουργικότητας. Πρόκειται για την τελευταία πρωτοβουλία που θα ανακοινωθεί στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά, που τέθηκε σε εφαρμογή το Μάιο του 2015. Το νέο πλαίσιο θα διασφαλίσει ότι όλες οι διοικητικές αρχές των κρατών - μελών θα μπορούν να εφαρμόζουν μια συμφωνημένη παρεμφερή προσέγγιση κατά τη διάθεση των δημόσιων υπηρεσιών τους στο διαδίκτυο και τον καθορισμό κανόνων για την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων, περιορίζοντας έτσι τους σχετικούς κινδύνους και το κόστος. Καθιστώντας τις ψηφιακές υπηρεσίες διαλειτουργικές, τα κράτη - μέλη διασφαλίζουν την προσβασιμότητα των υπηρεσιών τους όχι μόνο εντός των εθνικών συνόρων, αλλά και σε άλλες χώρες και τομείς πολιτικής. Επίσης, διευκολύνουν τους πολίτες και τις επιχειρήσεις να επικοινωνούν τόσο με τις εθνικές διοικητικές αρχές, όσο και με τις αρχές άλλων κρατών - μελών. 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ