Νέα

Αναλογικούς κανόνες για τα drones προωθεί η ΕΕ

dronesnew

Νέα νομοθεσία που θα ρυθμίζει τους όρους λειτουργίας και πτήσης των μην μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones), οι οποίοι θα διέπονται από τον όρο της αναλογικότητας, προωθεί η ΕΕ. Μετά και από “πράσινο φως” του Συμβουλίου στο γενικό σχέδιο Κανονισμού, όπου ορίζονται για πρώτη φορά ενιαίοι Κοινοτικοί κανόνες για τα drones, πλέον, ξεκινούν οι συνομιλίες με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αφού για να εκδοθεί η σχετική νομική πράξη, πρέπει να συμφωνήσουν τα δύο θεσμικά όργανα.

Η ΕΕ είναι αρμόδια για τη νομοθετική ρύθμιση των drones άνω των 150 κιλών. Τα πιο ελαφρά υπόκεινται σε εθνικούς κανόνεςΚαθώς οι κίνδυνοι από τη λειτουργία των μη επανδρωμένων αεροσκαφών ποικίλλουν σημαντικά, οι κανόνες, που θα διέπουν τους όρους λειτουργίας των drones, είναι αναλογικοί. Ειδικότερα, οι κανόνες θα λαμβάνουν υπόψη το βαθμό, στον οποίο θα μπορούσαν να τεθούν σε κίνδυνο η εναέρια κυκλοφορία ή άνθρωποι στο έδαφος. Όταν η λειτουργία ενέχει μεγαλύτερους κινδύνους, θα απαιτείται πιστοποίηση, ενώ τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, που παρουσιάζουν τη χαμηλότερη επικινδυνότητα, θα πρέπει απλώς να συμμορφώνονται με τους συνήθεις Κοινοτικούς μηχανισμούς εποπτείας της αγοράς.

Επί του παρόντος, η ΕΕ είναι αρμόδια για τη νομοθετική ρύθμιση των μη επανδρωμένων αεροσκαφών άνω των 150 κιλών, ενώ τα πιο ελαφρά μη επανδρωμένα αεροσκάφη υπόκεινται σε εθνικούς κανόνες. Όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη θα πρέπει, επίσης, να τηρούν τους κανόνες για το θόρυβο και τις εκπομπές CO2, όπως κάθε άλλο αεροσκάφος. 

Συνολικά, οι Κανόνες για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη θα θέσουν τις βασικές αρχές για τη διαφύλαξη της ασφάλειας, της προστασίας από τους κινδύνους και της ιδιωτικότητας. “Το νομοθετικό κείμενο προσφέρει ασφάλεια δικαίου για αυτόν τον ραγδαίως αναπτυσσόμενο κλάδο, που περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό μικρών, μεσαίων και νεοφυών επιχειρήσεων”,αναφέρει σχετικά το Συμβούλιο. 

Προσχέδιο
Με βάση τις παραπάνω αρχές, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) θα αναπτύξει πιο λεπτομερείς κανόνες για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη μέσω εκτελεστικής πράξης ειδικής Επιτροπής. Ο EASA έχει, ήδη, δημοσιεύσει ένα ενδεικτικό προσχέδιο κανονισμού για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Τα εκτελεστικά μέτρα θα πρέπει να στηρίζονται στις βέλτιστες πρακτικές των κρατών - μελών και να λαμβάνουν υπόψη τα τοπικά χαρακτηριστικά τους, όπως την πυκνότητα του πληθυσμού. Τα κράτη - μέλη θα έχουν, επίσης, το δικαίωμα να περιορίζουν τις δραστηριότητες των μη επανδρωμένων αεροσκαφών για λόγους προστασίας της ασφάλειας, της ιδιωτικότητας, των δεδομένων ή του περιβάλλοντος, όπως ακριβώς μπορούν να περιορίζουν κάθε άλλο είδος πτητικής λειτουργίας.

Οι νέοι κανόνες θα ενισχύσουν, επίσης, τη συνεργασία μεταξύ χωρών της ΕΕ, της Επιτροπής και του EASA, σε θέματα που άπτονται της προστασίας της πολιτικής αεροπορίας από έκνομες ενέργειες, όπως η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και η πτήση πάνω από περιοχές συγκρούσεων. Για ζητήματα, όπου υπάρχουν αλληλεξαρτήσεις μεταξύ της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας και της προστασίας της από έκνομες πράξεις, θα ζητείται η τεχνική συνδρομή του EASA, καθώς τα ζητήματα, που αφορούν καθαρά την εθνική ασφάλεια, εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των κρατών - μελών. 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ