Νέα

ΕΕ.: Η Ελλάδα καθυστερεί τη λήψη μέτρων για την ευρυζωνικότητα

broadband15

Τελευταία προειδοποίηση στην Ελλάδα, όπως και σε άλλα 18 κράτη - μέλη, να εφαρμόσουν κανόνες για τη μείωση του κόστους, προκειμένου να υποστηριχτεί η εγκατάσταση περισσότερων και ταχύτερων ευρυζωνικών δικτύων, απηύθυνε η ΕΕ. Πρακτικά, η Ένωση εγκαλεί την Ελλάδα και άλλα 18 κράτη - μέλη για τη μη εφαρμογή της οδηγίας 2014/61/ΕΕ, που προβλέπει τη λήψη μέτρων μείωσης του κόστους για την εγκατάσταση υπερ-ταχύτατων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Η Επιτροπή καλεί την Ελλάδα να εφαρμόσει την Οδηγία 2014/61, υιοθετώντας μέτρα για τη μείωση του κόστους εγκατάστασης ευρυζωνικών δικτύων υψηλών ταχυτήτωνΗ εν λόγω Οδηγία θα έπρεπε να έχει ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο των 19 κρατών μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2016, γεγονός που δεν έγινε και ως εκ τούτου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε στις χώρες - παραβάτες αιτιολογημένη γνώμη.

Η Ελλάδα έχει πλέον προθεσμία δύο μήνες, προκειμένου να  κοινοποιήσει στην Επιτροπή τα μέτρα που έλαβε για την ευθυγράμμιση της εθνικής νομοθεσίας με τη νομοθεσία της ΕΕ. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ περί παράβασης, να παραπέμψει τη χώρα στο Δικαστήριο και να προτείνει την επιβολή οικονομικών κυρώσεων.

Με την εφαρμογή της Οδηγίας υπολογίζεται ότι θα μειωθεί κατά 30% το κόστος ανάπτυξης Διαδικτύου υψηλής ταχύτητας. Μεταξύ άλλων, οι κανόνες που εισάγει η Οδηγία προβλέπουν την κοινή χρήση και επαναχρησιμοποίηση της υπάρχουσας υποδομής (πυλώνες, στύλοι, αγωγοί) για τη βελτίωση των ευρυζωνικών δικτύων. Και αυτό, καθώς, για παράδειγμα, μόνο τα έργα πολιτικού μηχανικού, όπως η εκσκαφή σε δρόμους για τοποθέτηση οπτικών ινών, φτάνουν έως και στο 80% του κόστους εγκατάστασης δικτύων υψηλής ταχύτητας. 

Τελική προειδοποίηση
Το Μάρτιο του 2016, η Επιτροπή είχε απευθύνει προειδοποιητική επιστολή σε όλα τα κράτη - μέλη που δεν είχαν μεταφέρει τα μέτρα στην εθνική τους νομοθεσία μέχρι τότε. Στη συνέχεια, κάποιες χώρες ενημέρωσαν ότι είχαν εφαρμόσει πλήρως την Οδηγία, οπότε δεν συνεχίστηκε γι’ αυτές η διαδικασία που είχε κινηθεί το Μάρτιο. Για τις υπόλοιπες 19 χώρες που δεν συμμορφώθηκαν, η νομική διαδικασία συνεχίστηκε με την αποστολή της τελικής προειδοποίησης. Συνολικά, η Επιτροπή ζήτησε - εκτός από την Ελλάδα - και από την Αυστρία, το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, την Κροατία, την Κύπρο, την Τσεχική Δημοκρατία, την Εσθονία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, την Ουγγαρία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, τις Κάτω Χώρες, την Πορτογαλία, τη Σλοβακία, τη Σλοβενία και το Ηνωμένο Βασίλειο, να εφαρμόσουν την οδηγία 2014/61/ΕΕ. 

Συνδεσιμότητα
Το θέμα των υπερταχύτατων ευρυζωνικών δικτύων θεωρείται μείζονος σημασίας, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι συνδεσιμότητας που έθεσε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύμφωνα με αυτούς, έως το 2025, όλοι οι βασικοί κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες (σχολεία, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, συγκοινωνιακοί κόμβοι, νοσοκομεία, δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και οι επιχειρήσεις που βασίζονται στις ψηφιακές τεχνολογίες), θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε εξαιρετικά υψηλή, της τάξης των gigabit, συνδεσιμότητα.

Επιπλέον, όλα τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά, αγροτικά ή αστικά, θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε συνδεσιμότητα με ταχύτητα τουλάχιστον 100Mbps, με δυνατότητα αναβάθμισης σε Gbps.

Επιπλέον, όλες οι αστικές περιοχές, καθώς και οι μεγάλοι οδικοί άξονες και οι σιδηρόδρομοι, θα πρέπει να έχουν συνεχή κάλυψη 5G. Ως ενδιάμεσος στόχος, η κάλυψη 5G θα πρέπει να είναι εμπορικά διαθέσιμη τουλάχιστον σε μία μεγάλη πόλη σε κάθε κράτος - μέλος της ΕΕ μέχρι το 2020.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ