Νέα

Δημιουργήθηκε μητρώο για τις δομές στήριξης της νεοφυούς επιχειρηματικότητας

startup

Μια ψηφιακή αποτύπωση των δομών στήριξης της νεοφυούς επιχειρηματικότητας επιχειρεί να κάνει η Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο, εντάσσεται η δημιουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, μέσω της οποίας συστήνεται, για πρώτη φορά, Μητρώο Δομών Ενεργού Στήριξης της Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας (Start-ups).

Ηλεκτρονική πλατφόρμα για το οικοσύστημα της νεοφυούς επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα δημιουργείται στο Υπουργείο ΟικονομίαςΌπως γνωστοποίησαν το Υπουργείο Οικονομίας και η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής, σκοπός του Μητρώου είναι να διατίθεται αξιόπιστη πληροφόρηση για τις διατιθέμενες υπηρεσίες από τις παραπάνω δομές. Το Μητρώο, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομίας, θα καταγράψει την ταυτότητα, τις υπηρεσίες και το δυναμικό δομών και προγραμμάτων υποστήριξης επιχειρηματικότητας, όπως: παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας, υποστήριξης, δικτύωσης, χρηματοδότησης, εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα, στόχοι του Μητρώου είναι η δυναμική καταγραφή του οικοσυστήματος, που υποστηρίζει ενεργά τις νεοφυείς επιχειρήσεις στο πλαίσιο δράσεων επιχειρηματικότητας του ΕΣΠΑ, αλλά και ευρύτερα. Επιπλέον, το Μητρώο θα παρέχει τη δυνατότητα αναζήτησης δομών υποστήριξης από δυνητικούς ωφελούμενους βάσει κριτηρίων, ενώ θα δίνει και τη δυνατότητα στους χρήστες να αξιολογούν τις υφιστάμενες δομές στήριξης.

Σε πρώτο στάδιο καλούνται οι δομές, όπως Θερμοκοιτίδες, Τεχνολογικά πάρκα, Εκκολαπτήρια/Incubators, Χώροι Συνεργασίας/Coworking Spaces, Προγράμματα Επιτάχυνσης/Accelerators, να συνδεθούν με την πλατφόρμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.startupincubator.gov.gr. Εν συνεχεία, να καταγράψουν αναλυτικά τα στοιχεία. που αφορούν στη χωροθέτηση, στο δυναμικό των δομών, στο υποστηρικτικό προσωπικό, στις παρεχόμενες υπηρεσίες, στα επιχειρηματικά σχήματα που φιλοξενήθηκαν ή φιλοξενούνται και τις “ιστορίες επιτυχίας” που ενδεχόμενα έχουν να επιδείξουν.

Επόμενο στάδιο
Σε επόμενο στάδιο, οι ωφελούμενοι των δομών, παλιοί και νέοι, θα έχουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν τις δομές σε μια σειρά παραμέτρων. “Μέσα από αυτή τη διαδικασία, δημιουργείται για πρώτη φορά μια ολοκληρωμένη αποτύπωση, τόσο των Δομών Ενεργού Στήριξης της Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας όσο και των ωφελούμενων από αυτές, ενώ παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα εξαγωγής στοιχείων και στατιστικών αναλύσεων. Η πλατφόρμα αποτελεί ένα δυναμικό εργαλείο για  τη διάχυση της πληροφόρησης με έναν ενιαίο και δομημένο τρόπο, ενισχύει τη διαφάνεια και αξιοπιστία, προωθεί την ευγενή άμιλλα μεταξύ των δομών προς όφελος της καινοτόμου επιχειρηματικότητας”, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Η πρωτοβουλία για τη δημιουργία του Μητρώου, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομίας, εντάσσεται στο πλαίσιο της ενιαίας στρατηγικής για την καινοτομία και τη νέα δυναμική επιχειρηματικότητα, μέσα από την ανάπτυξη ενός εύρωστου οικοσυστήματος με αξιόπιστους φορείς στήριξης και ενθάρρυνσης, για την πύκνωση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των δρώντων (επιχειρήσεις, ερευνητικούς φορείς, κρατικές υπηρεσίες, φορείς χρηματοδότησης, κοινωνικούς φορείς, κ.λπ.).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ