Νέα

Η Ε.Ε. επικαιροποιεί τη νομοθεσία για την e-υπογραφή - Ευκολότερες και ασφαλέστερες ηλεκτρονικές συναλλαγές

esignature

Σε επικαιροποίηση της νομοθεσίας για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση, ώστε να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα της αγοράς και να ενισχύσει την εμπιστοσύνη στις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά, προχώρησε η Ε.Ε. Μετά από 15 χρόνια, η Ε.Ε. αναθεώρησε το θεσμικό πλαίσιο, που διέπει την ηλεκτρονική υπογραφή, αλλά και άλλες υπηρεσίες ηλεκτρονικής ταυτοποίησης με το νέο Κανονισμό Electronic Identification and Trust Services (eIDAS).

Ο Κανονισμός δίνει τη δυνατότητα σε χώρες, όπου ισχύει ήδη η ηλεκτρονική ταυτοποίηση, να συμμετέχουν ή να παραμένουν εκτός του ευρωπαϊκού συστήματος. Αφότου ένα κράτος - μέλος δηλώσει ότι επιθυμεί να προσχωρήσει στο ευρωπαϊκό σύστημα, οφείλει να παρέχει την ίδια πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες μέσω e-ταυτοποίησης με αυτήν που προσφέρει στους πολίτες του.

Επιδίωξη του νέου eIDAS, που τέθηκε σε ισχύ από τις 17 Σεπτεμβρίου, είναι η παροχή μιας κοινής βάσης για ασφαλείς ηλεκτρονικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ πολιτών, επιχειρήσεων και δημόσιων αρχών, αυξάνοντας έτσι την αποτελεσματικότητα των δημόσιων και ιδιωτικών ψηφιακών υπηρεσιών, του ηλεκτρονικού επιχειρείν και του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ε.Ε. Και αυτό, καθώς σήμερα οι δυσκολίες στην επαλήθευση ταυτοτήτων και υπογραφών συνιστούν ανασταλτικό παράγοντα για την ανάπτυξη της διαδικτυακής οικονομίας στην Ε.Ε.

Στη βάση του Κανονισμού, τα κράτη - μέλη οφείλουν να δημιουργήσουν υπηρεσίες μιας στάσης (κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης) για την εύκολη ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών και διατυπώσεων, όσον αφορά την πρόσβαση σε μια δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών και την άσκηση της από απόσταση και με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της κατάλληλης υπηρεσίας μιας στάσης και με τις αρμόδιες αρχές.

Το σκεπτικό είναι ότι σήμερα οι πολίτες δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα στοιχεία ηλεκτρονικής ταυτοποίησής τους, για να ταυτοποιούνται σε άλλο κράτος - μέλος, επειδή τα εθνικά συστήματα στη χώρα τους δεν αναγνωρίζονται σε άλλα κράτη - μέλη. Αυτός ο ηλεκτρονικός φραγμός δεν επιτρέπει στους παρόχους υπηρεσιών να απολαμβάνουν, πλήρως, τα οφέλη της εσωτερικής αγοράς. Με τις αλλαγές εκτιμάται ότι τα αμοιβαία αναγνωρισμένα μέσα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης θα διασφαλίσουν τη διασυνοριακή παροχή πολυάριθμων υπηρεσιών και θα δώσουν στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να λειτουργούν σε διασυνοριακή βάση χωρίς να αντιμετωπίζουν εμπόδια στις συναλλαγές τους με δημόσιες αρχές.

Προσωπικά δεδομένα
Ο νέος Κανονισμός διασφαλίζει ότι τηρούνται, πλήρως, οι αρχές της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Λόγω δε του ρυθμού των τεχνολογικών εξελίξεων, έχει υιοθετήσει μια προσέγγιση ανοιχτή στην καινοτομία, ενώ είναι τεχνολογικά ουδέτερος.

Με δεδομένο ότι η ασφάλεια των συστημάτων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης είναι βασικό στοιχείο για την αξιόπιστη διασυνοριακή αναγνώριση των ηλεκτρονικών μέσων, τα κράτη - μέλη θα πρέπει να συνεργαστούν σε θέματα ασφάλειας.

Με τον προτεινόμενο κανονισμό θα εξασφαλιστεί ότι πολίτες και επιχειρήσεις θα μπορούν να χρησιμοποιούν τα δικά τους συστήματα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης (eID) για την πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες σε άλλες χώρες της Ε.Ε., όπου διατίθεται ηλεκτρονική ταυτοποίηση. Δημιουργείται, επίσης, εσωτερική αγορά για e-υπογραφές και συναφείς ψηφιακές υπηρεσίες εμπιστοσύνης πέραν των συνόρων, εξασφαλίζοντας ότι οι υπηρεσίες αυτές θα λειτουργούν διασυνοριακά και ότι θα έχουν το ίδιο νομικό καθεστώς με τις παραδοσιακές έντυπες διαδικασίες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ