Νέα

ΤΠΕ, καινοτομία, startups στο επίκεντρο του νέου αναπτυξιακού νόμου

startup1new1

Πολύ μικρότερες επενδύσεις, σε σχέση με το προηγούμενο θεσμικό πλαίσιο, θα χρηματοδοτεί ο νέος αναπτυξιακός νόμος, ο οποίος περιέχει ειδικές προβλέψεις για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), την καινοτομία και τις startups. Σύμφωνα με το προσχέδιο του νέου αναπτυξιακού, ο ελάχιστος προϋπολογισμός για τις ενισχυόμενες δράσεις μειώνεται στις €150.000 για τις μικρές επιχειρήσεις, στις €250.000 για τις μεσαίες και στις €500.000 για τις μεγάλες, από €1 εκατ. που όριζε ο παλαιός αναπτυξιακός νόμος. 

Ειδικές προβλέψεις για λογισμικό, ευρεσιτεχνίες, δικαιώματα, προβλέπει το προσχέδιο του νέου Αναπτυξιακού  Νόμου, που θα τεθεί προς διαβούλευσηΟ Αναπτυξιακός Νόμος, οποίος αναμένεται να δοθεί σε δημόσια διαβούλευση μέσα στις επόμενες ημέρες, προβλέπει, μεταξύ άλλων, φορολογικές απαλλαγές, επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, που δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα επτά έτη, επιδοτήσεις επιτοκίου, συμψηφισμό οφειλών με φόρους, επιδότηση θέσεων εργασίας και σταθερό φορολογικό πλαίσιο.

Με βάση το προσχέδιο του Νέου Αναπτυξιακού, που παρουσίασε η “Εφημερίδα των Συντακτών”», το νέο θεσμικό πλαίσιο δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην ενίσχυση μικρομεσαίων και νεοσύστατων εταιρειών, στην ανάπτυξη των συνεταιρισμών, της κοινωνικής οικονομίας και των δημοτικών επιχειρήσεων. Παρέχει δε σημαντικά κίνητρα και για την επαναλειτουργία κλειστών βιομηχανιών.

Πρόβλεψη για ΤΠΕ
Ο νέος αναπτυξιακός νόμος προβλέπει τη δυνατότητα ειδικών ενισχύσεων στις ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: σε εξωστρεφείς, σε αυτές που προχωρούν σε διαδικασία συγχώνευσης, σε αυτές που παρουσιάζουν αύξηση της απασχόλησης, σε συνεταιρισμούς, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Ομάδες Παραγωγών, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις και Συνεταιριστικές Εταιρείες, σε κλάδους των ΤΠΕ και της Αγροδιατροφής, σε επιχειρήσεις των οποίων η λειτουργία προκαλεί περιορισμένο οικολογικό αποτύπωμα και σε αυτές που λειτουργούν σε Ειδικές περιοχές (ορεινές, παραμεθόριες, νησιωτικές, κ.λπ.).

Καινοτομία
Ο νέος Αναπτυξιακός θα προβλέπει οκτώ επιμέρους καθεστώτα ενισχύσεων, μεταξύ των οποίων η “Γενική επιχειρηματικότητα”, οι “Νέες Ανεξάρτητες μικρομεσαίες επιχειρήσεις”, οι “συνέργειες και δικτυώσεις”, η “καινοτομία”.

Το νέο θεσμικό πλαίσιο - μεταξύ των άλλων - προβλέπει ότι τα άυλα περιουσιακά στοιχεία (π.χ. λογισμικό, ευρεσιτεχνίες, δικαιώματα) μπορούν να ενισχυθούν υπό τις σωρευτικές προϋποθέσεις ότι χρησιμοποιούνται εντός της εγκατάστασης, ότι αποσβένονται, αγοράζονται με τους όρους της αγοράς από τρίτους που δεν έχουν σχέση με τον αγοραστή και περιλαμβάνονται στα στοιχεία ενεργητικού της επιχείρησης για πέντε χρόνια (τρία για ΜμΕ).

Σχετικά με την καινοτομία των ΜμΕ, ενισχύονται δαπάνες για απόκτηση, επικύρωση και προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και λοιπών άυλων στοιχείων ενεργητικού, απόσπαση προσωπικού υψηλής ειδίκευσης από ερευνητικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις, συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας. Η ενίσχυση δεν υπερβαίνει το 50% των επιλέξιμων δαπανών.

Ενισχύσεις
Σύμφωνα με προσχέδιο του νέου Αναπτυξιακού νόμου, προβλέπονται:

 • Φορολογικές απαλλαγές, που συνίστανται στην απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρων κερδών για το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης.
 • Επιχορήγηση από το κράτος για την κάλυψη επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης.
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης έως επτά χρόνια, με την κάλυψη από το δημόσιο, τμήματος των δόσεων για leasing απόκτησης καινούριου μηχανολογικού εξοπλισμού.
 • Επιδότηση επιτοκίου.
 • Συμψηφισμός οφειλών με φόρους.
 • Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, η οποία συνίσταται στην κάλυψη, από το Δημόσιο, του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας, που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο.
 • Σταθερό φορολογικό σύστημα. Η φορολογία επί των κερδών (29%) δεν θα μπορεί να αυξηθεί για επτά χρόνια.
 • Ταχεία αδειοδότηση.
 • Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου μέσω ταμείου συμμετοχών με παροχή ιδίων κεφαλαίων, δανείων ή εγγύησης κάλυψης ζημιών.

Ύψος Επενδύσεων
Το ελάχιστο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στις ενισχύσεις του νέου επενδυτικού νόμου ορίζεται με βάση το μέγεθος της επιχείρησης:

 • Για μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό των €500.000 (από €1 εκατ.).
 • Για μεσαίες επιχειρήσεις, στο ποσό €200.000 (από €500.000).
 • Για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των €150.000 (ξεκινούσαν από €200.000 και €300.000). 

Το σύνολο των ενισχύσεων, που μπορεί να λάβει μια επιχείρηση στο πλαίσιο του νέου επενδυτικού νόμου, δεν μπορούν να ξεπερνούν τα €10 εκατ. για μεμονωμένη επιχείρηση και τα €20 εκατ. μαζί με τις συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες εταιρείες.

Τα ποσοστά ενίσχυσης, που προβλέπονται σύμφωνα με το Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων 2014 – 2020, κυμαίνονται από 10% έως 45% του κόστους επένδυσης ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιφέρεια στην οποία θα πραγματοποιηθεί η επένδυση. Στο 100% της επιχορήγησης φτάνουν οι φορολογικές απαλλαγές και η επιδότηση μισθολογικού κόστους. Τα ποσοστά της επιχορήγησης και της χρηματοδοτικής μίσθωσης θα είναι στο 70% του ποσοστού που αναφέρεται στους Χάρτες Περιφερειακών Ενισχύσεων και μπορούν να αναπροσαρμόζονται στις αποφάσεις προκήρυξης των καθεστώτων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ