Νέα

“Στον αέρα” τέσσερις δράσεις του νέου ΕΣΠΑ - Τι προβλέπεται για τις νεοφυείς εταιρείες

startupnew112

Την προδημοσίευση τεσσάρων δράσεων του νέου ΕΣΠΑ, συνολικού προϋπολογισμού €350 εκατ., ανακοίνωσε χθες το υπουργείο  Οικονομίας. Οι τέσσερις δράσεις της νέας προγραμματικής περιόδου, που τίθενται σε δημόσια διαβούλευση, προβλέπουν: 

- Την ενίσχυση νεοφυών επιχειρήσεων. Πρόκειται για πρόγραμμα, προϋπολογισμού €120 εκατ., το οποίο αφορά σε επενδύσεις έως €60.000, επιδοτεί το 100% της επένδυσης και εκτιμάται ότι μπορεί να αξιοποιηθεί από 2.500 επιχειρήσεις. 

- Την ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης γεννημένων πριν το 1991. Η δράση είναι συνολικού προϋπολογισμού €50 εκατ., εκτιμάται ότι θα καλύψει 2.200 πτυχιούχους για την υλοποίηση επενδύσεων, προϋπολογισμού από €5.000 έως €25.000. Η χρηματοδότηση αφορά το 100% της επένδυσης.

- Την αναβάθμιση επιχειρήσεων, που αναπτύσσονται σε νέες αγορές με έμφαση στην εξωστρέφεια, προϋπολογισμού €130 εκατ., το οποίο αναμένεται να ενισχύσει έως 1.800 επιχειρήσεις. 

-Την ενίσχυση μικρών τουριστικών επιχειρήσεων. Η δράση, συνολικού προϋπολογισμού €50 εκατ., αφορά επενδύσεις από €15.000 έως €150.000 και στοχεύει στην ενίσχυση έως 700 εταιρειών.

Σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε, χθες, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομίας, η διαδικασία της προδημοσίευσης στοχεύει στην καλύτερη προετοιμασία των ενδιαφερόμενων και την ανοικτή διαβούλευση προκειμένου να βελτιστοποιηθούν τα χαρακτηριστικά των δράσεων.

Η περίοδος υποβολής προτάσεων θα ξεκινήσει με τη δημοσίευση των σχετικών προσκλήσεων και θα διαρκέσει τουλάχιστον δύο μήνες. Στην αξιολόγηση των αιτήσεων ο χρόνος υποβολής δεν προσφέρει κάποιο πλεονέκτημα, ενώ στην παρούσα φάση δεν υπάρχει λόγος προσφυγής σε συμβούλους ειδικευμένους στην κατάθεση αιτήσεων. Οι δε δαπάνες θα θεωρούνται επιλέξιμες προς χρηματοδότηση, εφόσον πραγματοποιηθούν μετά από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Νεοφυείς εταιρείες 
Το πρόγραμμα “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα” συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)” του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 και με εφαρμογή της ρήτρας ευελιξίας για τη χρηματοδότηση παρεμβάσεων, που εμπίπτουν στο πεδίο ενίσχυσης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Μέχρι τα τέλη του έτους ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος - Αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο για τις μεγάλες στρατηγικές επενδύσειςΣτόχος της δράσης είναι η στήριξη για την ανάπτυξη υγιούς νεοφυούς επιχειρηματικότητας, που θα συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Για το λόγο αυτό, το πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα σχέδια, καθώς και στην ενίσχυση της απασχόλησης.

Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης, για την ίδρυση νέας επιχείρησης, είναι φυσικά πρόσωπα, που έχουν γεννηθεί πριν την 1.1.1991 ή ενώσεις αυτών, τα οποία: είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης ή ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα και δεν είναι έχουν σχέση μισθωτής εργασίας. Σε περίπτωση σύστασης εταιρικού σχήματος, πρέπει όλοι οι εταίροι να πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές, ενώ εισοδηματικά κριτήρια και για τις δύο κατηγορίες δικαιούχων θα τεθούν στην Πρόσκληση του Προγράμματος.

Οι επιχειρήσεις, που θα συσταθούν στο πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων, θα πρέπει να κάνουν έναρξη στη ΔΟΥ σε χρόνο και με νομική μορφή, που θα ορίζονται στον Οδηγό του Προγράμματος. Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει στην υποβολή μίας και μόνο επενδυτικής πρότασης (είτε αυτοτελώς, είτε σε επενδυτικό σχήμα). Το επιχειρηματικό σχέδιο πρέπει να αφορά στις επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, καθ’ όλη τη διάρκεια της επένδυσης.

Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των €200.000 (ή €100.000nγια τον τομέα των μεταφορών) μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης.

Οι ενισχυόμενες δραστηριότητες θα πρέπει να αφορούν στους παρακάτω Τομείς Προτεραιότητας του “Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»” (ΕΠΑνΕΚ): Αγροδιατροφή, Ενέργεια, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Υγεία - Φάρμακα και  Υλικά - Κατασκευές. 

Σημειώνεται ότι, οι επιχειρήσεις που θα επιχορηγηθούν για τον παραγωγικό τους εξοπλισμό θα πρέπει να διατηρηθούν για τουλάχιστον τρία έτη από την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου.

Αναπτυξιακός νόμος
Στο μεταξύ, τη δέσμευση ότι μέχρι τα τέλη του 2015 θα έχει κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή ο νέος αναπτυξιακός νόμος, ο οποίος θα έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Οκτωβρίου του 2015, ανέλαβε χθες ο υπουργός Οικονομίας, κ. Γιώργος Σταθάκης. Ο ίδιος προανήγγειλε αλλαγές στο νόμο για τις μεγάλες στρατηγικές επενδύσεις, καθώς, μεταξύ άλλων, εξετάζεται η μείωση του ύψους της επένδυσης, η οποία μπορεί να χαρακτηριστεί ως στρατηγική.

Σύμφωνα με το σχεδιασμό, ο νέος αναπτυξιακός νόμος θα δώσει ισχυρά κίνητρα σε επενδύσεις με κλαδικά και γεωγραφικά κριτήρια. Στο επίκεντρό του θα βρίσκονται τα επιχειρηματικά δίκτυα, η νεανική και μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, τα επιχειρηματικά δίκτυα, η κοινωνική οικονομία, οι καινοτόμες επιχειρήσεις και οι νέοι επιστήμονες.

Ο νέος αναπτυξιακός νόμος, προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί έγκαιρα, έτσι ώστε οι επενδυτές να έχουν τη δυνατότητα αίτησης ένταξης στο νόμο από τις αρχές του νέου έτους. Στο πλαίσιο του αναπτυξιακού νόμου, θεσπίζεται το αναπτυξιακό συμβούλιο, με βασική του λειτουργία τη διατύπωση λεπτομερούς “οδικού χάρτη” για την αναπτυξιακή πορεία της χώρας, ύστερα από λεπτομερή διαβούλευση με όλους τους κοινωνικούς φορείς.

Στρατηγικές επενδύσεις
Όσον αφορά τις στρατηγικές επενδύσεις, στόχος είναι να  αναβαθμιστεί ο ρόλος του  Εnterprise Greece και της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων, με μία σειρά συγκεκριμένων δράσεων που περιλαμβάνουν:

- Την αναβάθμιση της Υπηρεσίας των Στρατηγικών Επενδύσεων με αρμοδιότητα  την υποβολή των προτάσεων για το ελληνικό σκέλος του σχεδίου Γιούνκερ. 

 - Την αναβάθμιση των λειτουργιών του Enterprise Greece, μέσα από ένα  ολοκληρωμένο σχέδιο που θα υποστηρίζει την υποβολή προτάσεων από τους φορείς του δημοσίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης. 

- Τη διεύρυνση του πλαισίου εφαρμογής του Ν. 3427/2005 σχετικά με τα κίνητρα για την παροχή υποστηρικτικών ενδοομιλικών υπηρεσιών (business centers), ώστε να περιλαμβάνονται σε αυτό περισσότερες δραστηριότητες, όπως ερευνητικές υποδομές μεγάλων πολυεθνικών επιχειρήσεων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ