Νέα

Η βελτίωση των eskills και το ψηφιακό περιβάλλον μάθησης προτεραιότητα της Ε.Ε.

eskillstude

Στροφή προς μια πιο περιεκτική θεώρηση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, έως το 2020, επιχειρεί να κάνει η Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό, η Ένωση αναγορεύει, σε ύψιστη προτεραιότητά της, τη βελτίωση των δεξιοτήτων και των προοπτικών απασχόλησης, καθώς και τη δημιουργία ανοικτών, καινοτόμων και ψηφιακών περιβαλλόντων μάθησης. Την ίδια στιγμή που η ανεργία στην Ε.Ε. “χτυπά κόκκινο”, ειδικά μεταξύ των νέων ανθρώπων, οι εταιρείες του κλάδου των ΤΠΕ όχι μόνο παράγουν 120.000 νέες θέσεις εργασίας κάθε χρόνο, αλλά αναμένεται να αντιμετωπίσουν ένα κενό της τάξης των 825.000 θέσεων έως το 2020, καθώς αδυνατούν να βρουν εργαζομένους με τις κατάλληλες γνώσεις και ψηφιακές δεξιότητες.

Έξι βασικές προτεραιότητες για την εκπαίδευση και την κατάρτιση θέτει η Επιτροπή, σε έκθεση που δημοσιεύτηκε χθεςΜε αυτά τα δεδομένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη - μέλη, στην κοινή έκθεση τους, που δημοσιεύτηκε χθες, ζητούν την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης έως το 2020, θέτοντας έξι βασικές προτεραιότητες:

- τις κατάλληλες και υψηλής ποιότητας δεξιότητες, με στόχο την απασχολησιμότητα, την καινοτομία και την ενεργό συμμετοχή στα κοινά,

- την εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς, την  ισότητα, απαγόρευση των διακρίσεων και προώθηση ικανοτήτων σχετικών με την ιδιότητα του πολίτη,

- την εκπαίδευση και κατάρτιση με ανοικτό και καινοτόμο χαρακτήρα, οι οποίες, μεταξύ άλλων, θα ενστερνίζονται πλήρως την ψηφιακή εποχή,

- την έντονη στήριξη των εκπαιδευτών,

- τη διαφάνεια και αναγνώριση των δεξιοτήτων και των επαγγελματικών προσόντων, με στόχο τη διευκόλυνση της μάθησης και της εργασιακής κινητικότητας και

- τις βιώσιμες επενδύσεις, αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Η έκθεση
Η έκθεση προτείνει να ισχύουν οι νέες προτεραιότητες για 5 έτη, αντικαθιστώντας τους προηγούμενους τριετείς κύκλους, προκειμένου να επιφέρουν πιο μακροπρόθεσμο αντίκτυπο.

Επί της διαδικασίας, το Συμβούλιο αναμένεται να εγκρίνει τη σχετική έκθεση μέχρι τα τέλη του έτους. Επιπλέον, το Νοέμβριο η Επιτροπή θα υποβάλει την έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης για το 2015, δηλαδή την ετήσια ανάλυση της προόδου, που έχει σημειωθεί ως προς την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων, οι οποίοι καθορίζονται στο πλαίσιο της στρατηγικής “Ευρώπη 2020”.

Επιπλέον, η Επιτροπή θα υποβάλει σύντομα το σχέδιο έκθεσης της Ε.Ε. για τη νεολαία, στο οποίο θα παρουσιάζονται στοιχεία σχετικά με την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της νεολαίας την περίοδο 2013-2015. Η εν λόγω έκθεση θα αφορά ζητήματα προτεραιότητας, όπως είναι η ανεργία των νέων, η κοινωνική ένταξη και η συμμετοχή των νέων.

“Η απασχόληση των νέων αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για την παρούσα Επιτροπή. Για να βρει κάποιος δουλειά απαιτούνται σήμερα, περισσότερο από ποτέ, κατάλληλες και υψηλής ποιότητας δεξιότητες. Η καλύτερη συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης θα συμβάλει στη βελτίωση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων, ώστε να αντιμετωπιστεί η αναντιστοιχία των δεξιοτήτων και έτσι, να υποστηριχθούν οι νέοι της Ευρώπης στην επιτυχή είσοδο τους στην αγορά εργασίας”,
σχολίασε σχετικά η Ευρωπαία Επίτροπος, αρμόδια για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις, τις δεξιότητες και την εργασιακή κινητικότητα, κυρία Marianne Thyssen.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ