Νέα

Κίνητρα για ταχύτερες και καλύτερες e-δημόσιες υπηρεσίες: €131 εκατ. το 2016-2020, μέσω του ISA2

peoplewalk

Κίνητρα για ταχύτερες και καλύτερες e-δημόσιες υπηρεσίες σε πολίτες και επιχειρήσεις θα παρέχει η Ε.Ε., ενεργοποιώντας χρηματοδοτικά κονδύλια €131 εκατ., μέσω του προγράμματος ISA2, το διάστημα 2016 - 2020. Χθες, η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση για το ISA2, το οποίο θα αντικαταστήσει το ισχύον πρόγραμμα ISA, που λήγει στο τέλος Δεκεμβρίου 2015. Προφανής στόχος του προγράμματος είναι να βοηθήσει τα κράτη μέλη να εκσυγχρονίσουν τις δημόσιες υπηρεσίες τους και να παρέχουν διαλειτουργικές ψηφιακές υπηρεσίες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Το ISA2 θα βασιστεί στην επιτυχία του προηγούμενου προγράμματος, ISA, (Λύσεις διαλειτουργικότητας για τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις), το οποίο οδήγησε σε διάφορες σημαντικές πρωτοβουλίες. 

Το σκεπτικό της Επιτροπής είναι ότι, σήμερα, όλο και περισσότεροι πολίτες εργάζονται και μετακινούνται, ενώ επιχειρήσεις εμπορεύονται και λειτουργούν σε ολόκληρη την Ένωση. Στο πλαίσιο αυτό, πολίτες και επιχειρήσεις έρχονται συχνά σε επαφή με τις διοικήσεις των κρατών μελών με ηλεκτρονικά μέσα.

Σήμερα προβλήματα, όπως η οργανωτική πολυπλοκότητα, οι απαρχαιωμένες και χρονοβόρες διαδικασίες και η έλλειψη συνεργασίας, πολύ συχνά δημιουργούν ηλεκτρονικούς φραγμούς, που εμποδίζουν τους πολίτες και τις επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν τις δημόσιες υπηρεσίες αποτελεσματικά.

Δεν είναι τυχαίο ότι, σύμφωνα με έκθεση της Ε.Ε. για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση το 2014, οι κυβερνήσεις των κρατών - μελών έχουν ακόμη μακρύ δρόμο να διανύσουν, προκειμένου να δοθεί στις επιχειρήσεις και στους πολίτες απρόσκοπτη πρόσβαση σε διαδικτυακές δημόσιες υπηρεσίες, ακόμη και εντός του ίδιου κράτους μέλους. Επιπλέον, η διαθεσιμότητα διασυνοριακών δημοσίων υπηρεσιών σε υπηκόους διαφορετικής χώρας της Ε.Ε. ανέρχεται μόλις στο 42%, βρίσκεται δηλαδή 30 ποσοστιαίες μονάδες κάτω από τη διαθεσιμότητα δημόσιων υπηρεσιών για υπηκόους της χώρας.

Εν αρχή ην
Στο πλαίσιο του ISA “έτρεξαν” δράσεις, όπως το e-PRIOR (ένα σύστημα για την ηλεκτρονική τιμολόγηση και την ανταλλαγή εγγράφων για δημόσιες συμβάσεις), το σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά ΙΜΙ (που επιτρέπει στις εθνικές αρχές να ανταλλάσσουν πληροφορίες), το MT@EC (μια υπηρεσία αυτόματης μετάφρασης σε όλες τις επίσημες γλώσσες για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη) και ένα σύστημα για την επιγραμμική συγκέντρωση δηλώσεων υποστήριξης για Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Πολιτών. 

Γενικά, τα προγράμματα διαλειτουργικότητας έχουν εξελιχθεί σημαντικά αφότου καθιερώθηκαν για πρώτη φορά το 1995. Το πρόγραμμα ISA2 βασίζεται στη συλλογική πείρα και τα αποτελέσματα των προγραμμάτων της Επιτροπής, τα οποία επί δύο δεκαετίες έχουν στηρίξει αρχικά την εγκατάσταση ηλεκτρονικών συνδέσεων μεταξύ των δημόσιων διοικήσεων, στη συνέχεια τη διαθεσιμότητα πληροφοριών στο διαδίκτυο και την ηλεκτρονική συνεργασία των δημόσιων υπηρεσιών και σήμερα την εφαρμογή των διαδραστικών υπηρεσιών σε ολόκληρη την Ευρώπη. 

“Χάρη στις πολυετείς προσπάθειες για διαλειτουργικότητα, ηλεκτρονική διακυβέρνηση και ανοιχτά δεδομένα, οι πλατφόρμες έχουν σήμερα τη δυνατότητα να παρέχουν πρωτοφανείς γρήγορες, αποτελεσματικές και ποιοτικές υπηρεσίες. Το πρόγραμμα ISA2 είναι το κλειδί, που θα ξεκλειδώσει αυτή τη δυνατότητα και κατέχει κεντρικό ρόλο στο Ψηφιακό Θεματολόγιο για την Ευρώπη”, σχολίασε σχετικά ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Μάρος Σέφτσοβιτς.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πολλές πολιτικές της Ένωσης χρειάζονται τη διαλειτουργικότητα για να υλοποιηθούν, όπως π.χ. η εσωτερική αγορά, το περιβάλλον, οι εσωτερικές υποθέσεις και η δικαιοσύνη, οι τελωνειακές και φορολογικές υποθέσεις, η υγεία, η ηλεκτρονική ταυτότητα και οι δημόσιες συμβάσεις. Όλες αυτές οι πολιτικές θα ωφεληθούν από το πρόγραμμα ISA2.

© Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ, 2008 - 2014

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ