Νέα

Προκηρύσσεται προσεχώς το πρόγραμμα “Ψηφιακή Μέριμνα ΙΙ”

laptopfinger

Το πρόγραμμα “Ψηφιακή Μέριμνα ΙΙ” αναμένεται να προκηρύξει το επόμενο διάστημα η “Κοινωνία της Πληροφορίας”, μετά από κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας.

 

Στην προκήρυξη του προγράμματος “Ψηφιακή Μέριμνα ΙΙ” αναμένεται να προχωρήσει η “Κοινωνία της Πληροφορίας”Το Πρόγραμμα ενισχύει αφενός εκπαιδευτικούς, που διδάσκουν σε εκπαιδευτικές δομές της χώρας και αφετέρου οικογένειες με εξαρτώμενα μέλη, καθώς και ανήλικους υπό επιτροπεία, που φοιτούν σε εκπαιδευτικές δομές σε περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές, που εκδηλώθηκαν από την 27η Ιουλίου 2021 έως και την 13η Αυγούστου 2021.

 

Το “Ψηφιακή Μέριμνα ΙΙ” θα υλοποιηθεί μέσω συστήματος επιταγών (voucher), που θα διατεθούν για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στο στα €40,5 εκατ. Κεφάλαια €39.962.169  θα διατεθούν για την πληρωμή των επιταγών (vouchers), ενώ ποσό €537.831,00 θα καλύψει υπηρεσίες για την υποστήριξη του προγράμματος.

 

Η δράση έχει στόχο την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας με σύγχρονα ψηφιακά μέσα, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε σε συνθήκες τεχνολογικά εμπλουτισμένης δια ζώσης εκπαίδευσης, είτε στην εξ αποστάσεως διδασκαλία. Επίσης, έχει στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης των εκπαιδευτικών και των μαθητών σε ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, καθώς και την περαιτέρω ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των τελευταίων.

 

Ύψος της ενίσχυσης

Κάθε δικαιούχος του πυλώνα Α του Προγράμματος λαμβάνει μία επιταγή (voucher) ύψους €200. Στο μεταξύ, κάθε δικαιούχος λαμβάνει μία επιταγή (voucher) ύψους διακοσίων ευρών (€200) ανά ωφελούμενο μαθητή, φοιτητή, σπουδαστή, εκπαιδευόμενο ή καταρτιζόμενο, που πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

 

Κάθε επιταγή μπορεί να καλύψει το σύνολο του κόστους του επιλέξιμου εξοπλισμού (100% ενίσχυση), είτε μέρος του συνολικού κόστους, εφόσον ο προμηθευόμενος εξοπλισμός υπερβαίνει την αξία των διατιθέμενων επιταγών, με το υπόλοιπο ποσό να καλύπτεται από το δικαιούχο.

 

Σε κάθε περίπτωση, το ύψος της ενίσχυσης/ποσό εξαργύρωσης δεν μπορεί να υπερβεί το πραγματικό κόστος του προμηθευόμενου επιλέξιμου εξοπλισμού, όπως αυτό αποτυπώνεται στα παραστατικά της αντίστοιχης συναλλαγής.

 

Στην περίπτωση που πληρούνται τα κριτήρια και για τις δύο κατηγορίες, η κάθε επιταγή (voucher) χορηγείται ανεξαρτήτως της χορήγησης της άλλης.

 

Χρηματοδότηση

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο πλαίσιο του Άξονα 3.2: “Ενίσχυση των ψηφιακών δυνατοτήτων της εκπαίδευσης και εκσυγχρονισμός της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης”.

 

Αρμόδιος φορέας για την προκήρυξη του Προγράμματος είναι η “Κοινωνία της Πληροφορίας M.Α.Ε.”, η οποία λειτουργεί ως Φορέας Υλοποίησης αυτού. Η προκήρυξη του Προγράμματος αποτελεί ανοικτή πρόσκληση συμμετοχής στους ενδιαφερόμενους προμηθευτές και δυνητικούς δικαιούχους.

 

Μέσω αυτής εξειδικεύονται επιμέρους διαδικαστικά ζητήματα σχετικά με την υποβολή, τον έλεγχο και την έγκριση των αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα, τα επιμέρους δικαιολογητικά που μπορεί να ζητηθούν κατά περίπτωση, τους τρόπους επικοινωνίας, τα αναλυτικά βήματα που θα πρέπει να ακολουθούνται σε κάθε στάδιο, τις διαδικασίες έγκρισης εξοπλισμού, εξαργύρωσης κουπονιών και πληρωμής των προμηθευτών, τους ελέγχους που θα διενεργούνται, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα που αφορά στην εφαρμογή του Προγράμματος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ