Νέα

Ψηφιακή διάσταση στην κοινή αγροτική πολιτική δίνει η Ευρώπη

Την εισαγωγή των ψηφιακών εργαλείων και τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση της καινοτομίας, επιδιώκει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό για την περίοδο 2021-2027. Η εκσυγχρονισμένη Κοινή Γεωργική Πολιτική, που οραματίζεται η Ε.Ε., θα αξιοποιεί όλες τις τελευταίες τεχνολογίες και καινοτομίες, βοηθώντας έτσι τόσο τους γεωργούς, όσο και τις δημόσιες διοικήσεις.

Ο προϋπολογισμός της Ε.Ε. για τη γεωργία μετά το 2020 αποδίδει μεγάλη βαρύτητα στην ψηφιοποίησηΣτη βάση αυτού του προγραμματισμού, η Ένωση, μέσω ενός ειδικού προϋπολογισμού ύψους €10 δις από το ερευνητικό πρόγραμμα “Ορίζων Ευρώπη”, θα υλοποιήσει έργα έρευνας και καινοτομίας στον τομέα των τροφίμων, της γεωργίας, της αγροτικής ανάπτυξης και της βιοοικονομίας.

Επιπλέον, η Ένωση ενθαρρύνει τα κράτη - μέλη για τη χρήση μαζικών δεδομένων και νέων τεχνολογιών στον τομέα των ελέγχων και της παρακολούθησης. Για παράδειγμα, οι νέες τεχνολογίες θεωρούνται ως εργαλείο για την επαλήθευση του μεγέθους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων για αιτήσεις άμεσων ενισχύσεων. Άλλο παράδειγμα αποτελεί η χρήση δορυφορικών δεδομένων για την επαλήθευση του μεγέθους των εκμεταλλεύσεων με σημαντική μείωση, ως εκ τούτου, της ανάγκης για επιτόπιους ελέγχους.

Επίσης, η Ε.Ε. επιδιώκει την εντατικότερη ψηφιοποίηση της αγροτικής ζωής, για παράδειγμα, με την επέκταση της ευρυζωνικής πρόσβασης σε αγροτικές περιοχές. Η πρόσβαση των παραγωγών σε γρήγορο Ίντερνετ αναμένεται να επιφέρει βελτίωση της ποιότητας ζωής σε αυτές τις περιοχές και να συμβάλει στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής γεωργικής παραγωγής.

Φιλοδοξίες
Η Κοινή Γεωργική Πολιτική παραμένει μακρόπνοη πολιτική για την Ε.Ε., καθώς εξακολουθεί να στηρίζει τους γεωργούς και τις αγροτικές κοινότητες, καθοδηγεί τη βιώσιμη ανάπτυξη της γεωργίας στην Ε.Ε. και αντικατοπτρίζει τις φιλοδοξίες της για την περιβαλλοντική μέριμνα και τη δράση για το κλίμα. Τα κύρια στοιχεία των προτάσεων της Επιτροπής για τον εκσυγχρονισμό και την απλούστευση της ΚΓΠ είναι:

- Νέος τρόπος εργασίας: Τα κράτη - μέλη θα αποκτήσουν μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά το πώς χρησιμοποιούν τα χρηματοδοτικά κονδύλια που τους αναλογούν, χάρη στην οποία θα έχουν τη δυνατότητα να σχεδιάζουν ειδικά προσαρμοσμένα προγράμματα τα οποία ανταποκρίνονται πιο αποτελεσματικά στις ανησυχίες των γεωργών τους και των ευρύτερων αγροτικών κοινοτήτων τους. Τα κράτη - μέλη θα έχουν, επίσης, τη δυνατότητα να μεταφέρουν μεταξύ άμεσων ενισχύσεων και αγροτικής ανάπτυξης, και το αντίστροφο, έως και το 15% των κονδυλίων της ΚΓΠ που τους αναλογούν, ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα χρηματοδότησης των προτεραιοτήτων και των μέτρων τους.

- Πιο δίκαιοι όροι μέσω καλύτερης στόχευσης της στήριξης. Οι άμεσες πληρωμές θα εξακολουθήσουν να αποτελούν ουσιώδες τμήμα της πολιτικής και να διασφαλίζουν σταθερότητα και προβλεψιμότητα για τους γεωργούς. Θα δοθεί προτεραιότητα στη στήριξη μικρών και μεσαίων γεωργικών εκμεταλλεύσεων, οι οποίες συνιστούν το μεγαλύτερο μέρος του γεωργικού τομέα, καθώς και στη βοήθεια προς νέους γεωργούς.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ