Νέα

Στρατηγική για την ψηφιοποίηση των Μεταφορών χαράσσει η Ε.Ε.

techbus1

Μια συνολική στρατηγική για την ψηφιοποίηση του τομέα των Μεταφορών αναμένεται να παρουσιάσει, μέσα στο 1ο τρίμηνο του 2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η πρόθεση αυτή επιβεβαιώθηκε κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου των Υπουργών Μεταφορών της Ε.Ε. στις Βρυξέλλες.

Υποχρεωτική δημιουργία ψηφιακού μητρώου Οδικών Μεταφορών προτείνει η ΕλλάδαΣε αυτήν την κατεύθυνση, η Επιτροπή θα συνεργαστεί με τα κράτη - μέλη και τους εμπλεκόμενους φορείς για την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης πρότασης ψηφιοποίησης των Μεταφορών κατά την πρώτη, η οποία θα συνοδεύεται από ενδεικτικό κατάλογο προτεινόμενων δράσεων και από σχετικό χρονοδιάγραμμα για την υλοποίησή τους.

Τα συμπεράσματα για την ψηφιοποίηση των Μεταφορών ενέκρινε το Συμβούλιο των Υπουργών Μεταφορών, που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, υπό την Προεδρία της Εσθονίας. Στα συμπεράσματα υπογραμμίζεται η σημασία του ζητήματος αυτού για την ευρωπαϊκή οικονομία και ανταγωνιστικότητα, επιβεβαιώνεται δε η φιλοδοξία της Ε.Ε. να αναδειχθεί σε παγκόσμιο ηγέτη σε αυτόν τον τομέα. 

Μεταξύ άλλων, το κείμενο των συμπερασμάτων καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιολογήσει τις κοινωνικο-οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της αυτοματοποίησης και της ψηφιοποίησης στον τομέα των Μεταφορών, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες δεξιότητες που απαιτούνται στον κλάδο αυτό, κι εάν είναι αναγκαίο, να προτείνει μέτρα για την αντιμετώπιση αυτών των επιπτώσεων.

Επίσης, καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με τα κράτη - μέλη αλλά και σε διεθνές επίπεδο, προκειμένου να αναλύσει το καθεστώς ευθύνης στο πλαίσιο της ψηφιοποίησης των Μεταφορών, αντιμετωπίζοντας προκλήσεις, όπως η ποιότητα και η ασφάλεια των δεδομένων, που ανακύπτουν από νέες τεχνολογικές τάσεις, όπως τα συνδεδεμένα οχήματα. 

Ελληνική πρόταση
Την πρόταση για υποχρεωτική δημιουργία ψηφιακού μητρώου Οδικών Μεταφορών κατέθεσε κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου η Ελλάδα, δια του αρμόδιου Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, κ. Χρήστου Σπίρτζη. Κατά την έγκριση των συμπερασμάτων για την ψηφιοποίηση των μεταφορών, ο Έλληνας Υπουργός πρότεινε, μεταξύ άλλων, την υποχρεωτική δημιουργία ψηφιακού μητρώου Οδικών Μεταφορών, στο οποίο θα καταγράφονται ψηφιακά και ανά επιχείρηση τα στοιχεία της εταιρείας, των οχημάτων - ιδιόκτητων και μισθωμένων - των οδηγών και του είδους της σχέσης, που τους συνδέει με την επιχείρηση.

Επίσης, η Ελλάδα, δια του κ. Σπίρτζη, ζήτησε να καταστεί υποχρεωτική η διαδικτυακή “Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Καταγραφής” των στοιχείων των διενεργούμενων οδικών εμπορευματικών μεταφορών για την ιχνηλασιμότητα οποιασδήποτε διενεργούμενης οδικής εμπορευματικής μεταφοράς στην Ε.Ε.

“Αν προβλέψουμε υποχρεωτικά τα παραπάνω και ενισχύσουμε, κατά προτεραιότητα, τη διαλειτουργικότητα των ηλεκτρονικών μας συστημάτων, τότε θα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά όλα τα θέματα στην πρώτη δέσμη μέτρων για την κινητικότητα χωρίς πρόβλημα, καθώς θα έχουμε διασυνδεδεμένες ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων για οχήματα, οδηγούς και δρομολόγια και θα είναι εφικτός ο έλεγχος σε ευρωπαϊκό επίπεδο των μετακινήσεων στο σύνολο τους”, τόνισε ο Έλληνας Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ζητώντας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη χρηματοδότηση αυτών των δράσεων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ