Νέα

Αυθημερόν η ολοκλήρωση των αιτημάτων φορητότητας

smartphonehand

Ακόμη και την αυθημερόν ολοκλήρωση των αιτημάτων φορητότητας, καθώς και αποζημίωση για καθυστέρηση μεταφοράς και καταχρηστική μεταφορά αριθμών, προβλέπουν οι νέες ρυθμίσεις της ΕΕΤΤ.  Με τις νέες ρυθμίσεις, που είναι σε ισχύ πλέον, επιταχύνεται ο χρόνος εξέτασης και υλοποίησης των αιτημάτων για φορητότητα. Συγκεκριμένα, μειώνεται - σε 6 εργάσιμες ώρες από μία εργάσιμη ημέρα - ο χρόνος εξέτασης της αίτησης, που υποβάλλεται από το νέο πάροχο στον υφιστάμενο. Ως αποτέλεσμα, μειώνεται αντίστοιχα ο χρόνος υλοποίησης της φορητότητας και στην κινητή τηλεφωνία και πλέον, θεωρείται δυνατή η αυθημερόν ολοκλήρωση της.

Αποζημίωση για καθυστέρηση μεταφοράς και καταχρηστική μεταφορά αριθμώνΠλέον, καθορίζεται διαδικασία αποζημίωσης για καθυστέρηση μεταφοράς και καταχρηστική μεταφορά αριθμών. Οι συνδρομητές αποκτούν δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση που η καθυστέρηση υλοποίησης της φορητότητας, με ευθύνη του παρόχου, υπερβαίνει τις 3 εργάσιμες ημέρες. Επίσης, σε περίπτωση που η φορητότητα υλοποιηθεί χωρίς τη συγκατάθεσή τους ή παρά την εμπρόθεσμη υποβολή της αίτησης ακύρωσης, καθώς και στις περιπτώσεις διακοπής της σύνδεσης/υπηρεσίας, κατά τη μεταφορά, για διάστημα που υπερβαίνει τη μία ημερολογιακή ημέρα.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο συνδρομητής οφείλει να απευθυνθεί στο νέο πάροχο και να ζητήσει σχετική ενημέρωση. Εντός δύο μηνών από την καθυστερημένη ή καταχρηστική μεταφορά, ο συνδρομητής έχει το δικαίωμα να απευθυνθεί στον πάροχο, που θεωρεί υπεύθυνο (π.χ. το νέο ή τον προηγούμενο πάροχο) και να αιτηθεί την αποζημίωση, που προβλέπεται από τον Κανονισμό της ΕΕΤΤ. Εάν ο πάροχος απορρίψει το αίτημα του συνδρομητή για αποζημίωση, τότε ο συνδρομητής έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ΕΕΤΤ. Το ύψος της αποζημίωσης καθορίζεται, ανά περίπτωση, από τον Κανονισμό της ΕΕΤΤ για τη φορητότητα και είναι διπλάσιο εάν το αίτημα απορριφθεί από τον πάροχο και στη συνέχεια γίνει αποδεκτό από την ΕΕΤΤ.

Απόρριψη αιτήσεων
Επίσης, περιορίζονται οι λόγοι απόρριψης της αίτησης και ορίζεται υποχρέωση ενημέρωσης. Για την έγκριση της αίτησης απαιτούνται, πλέον, τα απολύτως αναγκαία στοιχεία ταυτοποίησης του συνδρομητή (ΑΦΜ ή ΑΔΤ), ενώ την ευθύνη της ταυτοποίησης του συνδρομητή έχει ο νέος πάροχος. Επίσης, εντός μίας εργάσιμης ημέρας, ο νέος πάροχος οφείλει να ενημερώσει το συνδρομητή για τους λόγους απόρριψης.

Παράλληλα, με τις νέες ρυθμίσεις της ΕΕΤΤ, καθορίζονται συγκεκριμένες προθεσμίες για την ακύρωση της αίτησης φορητότητας. Στην κινητή τηλεφωνία, ο συνδρομητής έχει το δικαίωμα ακύρωσης της αίτησης φορητότητας μέχρι να παραλάβει τη νέα κάρτα SIM από το νέο πάροχο. Η κάρτα θα χορηγείται, πλέον, υποχρεωτικά μετά την αποδοχή της αίτησης φορητότητας από τον υφιστάμενο πάροχο.

Σταθερή τηλεφωνία
Στη σταθερή τηλεφωνία, στις περιπτώσεις που η φορητότητα συνοδεύεται από σύνδεση και του τοπικού βρόχου στο νέο πάροχο, ο συνδρομητής έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την αίτηση μέχρι 3 εργάσιμες ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία υλοποίησης. Ο συνδρομητής μπορεί να πληροφορηθεί την προγραμματισμένη ημερομηνία υλοποίησης του τοπικού βρόχου από το νέο πάροχο.

Στη σταθερή τηλεφωνία, όταν η φορητότητα δεν συνοδεύεται από σύνδεση του τοπικού βρόχου στο νέο πάροχο, ο συνδρομητής πρέπει να ενημερωθεί από το νέο πάροχο για την αποδοχή της αίτησης και έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την αίτηση εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την ημέρα της ειδοποίησης. Σε όλες τις περιπτώσεις, η ακύρωση των αιτήσεων φορητότητας υποβάλλεται από το συνδρομητή στο νέο πάροχο.

Επιβεβαίωση
Με τις νέες ρυθμίσεις, επιβεβαιώνεται η υποβολή όλων των αιτήσεων φορητότητας και των αιτήσεων ακύρωσης. Κατά την έντυπη ή ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων, ο συνδρομητής λαμβάνει αντίστοιχα έντυπο ή ηλεκτρονικό αντίγραφο της αίτησης. Κατά την υποβολή αιτήσεων μέσω fax ή τηλεφώνου, ο συνδρομητής λαμβάνει σχετικό μήνυμα SMS σε αριθμό κινητού, που έχει δηλώσει. Η επιβεβαίωση από τον πάροχο της υποβολής των αιτήσεων φορητότητας, αλλά και ακύρωσης συνοδεύεται υποχρεωτικά με την αναγραφή του μοναδικού αριθμού αναφοράς της αίτησης και της ημερομηνίας υποβολής.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ