Νέα

Προτάσεις για την τεχνητή νοημοσύνη φέρνει η Ε.Ε. στις αρχές του 2018

artif

Να αποκτήσει ρόλο στο πολλά υποσχόμενο πεδίο νέων τεχνολογικών τάσεων, όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη, επιδιώκει η Ε.Ε. Η Ένωση θεωρεί, μάλιστα, επείγουσα ανάγκη να διεκδικήσει πρωταγωνιστικό ρόλο στο νέο τοπίο, που δημιουργούν οι αναδυόμενες τάσεις της τεχνολογίας. Σε αυτήν την κατεύθυνση, η Ε.Ε. σκοπεύει να εντείνει από το 2018 τις πρωτοβουλίες της για να μπορέσει να διερευνήσει νέες αγορές μέσα από ριζικές καινοτομίες. Το παραπάνω σκεπτικό αυτό αποτυπώθηκε ευκρινώς στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της περασμένης εβδομάδας, στη διάρκεια της οποίας το Κοινοτικό όργανο ενέκρινε συμπεράσματα σχετικά με την ψηφιακή Ευρώπη.

Η Ένωση διεκδικεί πρωταγωνιστικό ρόλο στο νέο τοπίο που δημιουργούν οι αναδυόμενες τάσεις της τεχνολογίαςΜεταξύ άλλων, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να εισηγηθεί μια ευρωπαϊκή προσέγγιση για την τεχνητή νοημοσύνη στις αρχές του 2018 και ζητά από την Επιτροπή να προτείνει τις απαραίτητες πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της εν λόγω αγοράς. “Η ψηφιοποίηση προσφέρει τεράστιες ευκαιρίες για την καινοτομία, την ανάπτυξη και την απασχόληση, θα συμβάλει στην ανταγωνιστικότητά μας σε παγκόσμιο επίπεδο και θα ενισχύσει τη δημιουργική και πολιτισμική πολυμορφία. Για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών, απαιτείται από κοινού αντιμετώπιση ορισμένων από τις προκλήσεις, που θέτει ο ψηφιακός μετασχηματισμός και επανεξέταση των πολιτικών που επηρεάζονται από την ψηφιοποίηση. Το Συμβούλιο είναι έτοιμο να πράξει ό,τι απαιτείται για τη μετάβαση της Ευρώπης στην ψηφιακή εποχή”, αναφέρει σε σχετικό του κείμενο.

Χρονικά ορόσημα
Στη βάση του υφιστάμενου Κοινοτικού προγραμματισμού και με στόχο την ψηφιακή Ευρώπη, η Ένωση έχει θέσει κάποια χρονικά ορόσημα για μια σειρά από θέματα που σχετίζονται με την ψηφιακή οικονομία και κοινωνία. Έτσι, έως τα τέλη του 2017, θα πρέπει να έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των συννομοθετών σχετικά με το γεωγραφικό αποκλεισμό, τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων και την παράδοση δεμάτων. Έως τον Ιούνιο του 2018, οι συννομοθέτες θα πρέπει, επίσης, να συμφωνήσουν όσον αφορά την πρόταση για την ελεύθερη ροή των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα και τον κώδικα ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τονίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστούν κατάλληλοι κανόνες όσον αφορά τις ροές δεδομένων με Τρίτες χώρες στις εμπορικές συμφωνίες, με την επιφύλαξη της νομοθεσίας της Ε.Ε. Εξάλλου, θα πρέπει να συνεχιστούν, κατά προτεραιότητα, οι διαπραγματεύσεις σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και με την Οδηγία για το ψηφιακό περιεχόμενο. 

Οικονομία της πλατφόρμας
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπογραμμίζει, επίσης, την ανάγκη για αυξημένη διαφάνεια στις πρακτικές και χρήσεις των πλατφορμών. Αυτό απαιτεί, μεταξύ άλλων, υπερ-ταχύτατα σταθερά και κινητά δίκτυα παγκόσμιας κλάσης 5G σε ολόκληρη την Ε.Ε. και αυξημένες συντονισμένες διαθέσιμες δυνατότητες του φάσματος των συχνοτήτων έως το 2020. Μείζονος σημασίας θεωρείται η κοινή προσέγγιση για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, μέσα από την επαρκή πιστοποίηση της ασφάλειας των προϊόντων και υπηρεσιών και την ενίσχυση της ικανότητας για πρόληψη, αποτροπή, εντοπισμό και αντιμετώπιση των ψηφιακών επιθέσεων. “Για το σκοπό αυτό, οι προτάσεις της Επιτροπής για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο θα πρέπει να αναπτυχθούν κατά τρόπο ολιστικό, να παραδοθούν εγκαίρως και να εξεταστούν χωρίς καθυστέρηση, βάσει σχεδίου δράσης που θα καταρτιστεί από το Συμβούλιο”, αναφέρει το ίδιο κείμενο εργασίας. 

Φορολόγηση
Κρίσιμης σημασίας για την ψηφιακή εποχή θεωρείται και το φορολογικό καθεστώς. Σε αυτό το πλαίσιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναμένει τις προτάσεις της Επιτροπής έως τις αρχές του 2018: “είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι όλες οι εταιρείες πληρώνουν τους φόρους που τους αναλογούν και να διασφαλισθούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού παγκοσμίως, σύμφωνα με τις εν εξελίξει εργασίες στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ”.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ