SEPEnews_Issue43

ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ

tsipras1
Η σηµερινή πολυεπίπεδη κρίση δεν είναι αποτέλεσµα µόνο της διεθνούς οικονοµικής συγκυρίας, ούτε οι ρίζες της µπορεί να αναζητηθούν µόνο σε πρόσφατα µακροοικονοµικά ή δηµοσιονοµικά προβλήµατα.

Η µικρή διείσδυση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην ελληνική οικονοµία και η ελλιπής υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών τόσο από το κράτος, όσο και από τον ιδιωτικό τοµέα είναι µία βασική αιτία για την έλλειψη ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας. Οι λανθασµένες και ασυνάρτητες πολιτικές του παρελθόντος, άφησαν αφενός τον κρατικό µηχανισµό χωρίς τις κατάλληλες υποδοµές ΤΠΕ αλλά και χωρίς το ανθρώπινο δυναµικό να τις χειριστεί, και αφετέρου δεν µπόρεσαν να ενισχύσουν και να κατευθύνουν τις ελληνικές επιχειρήσεις σε µία κατεύθυνση εκσυγχρονισµού των µεθόδων παραγωγής τους µε την υιοθέτηση των ΤΠΕ.

Παρά τις ως τώρα αδυναµίες, η Κυβέρνησή µας θεωρεί ότι ο κλάδος των ΤΠΕ θα αποτελέσει έναν από τους βασικούς µοχλούς της παραγωγικής ανασυγκρότησης, ενισχύοντας την οικονοµική ανάπτυξη και απασχόληση, συµβάλλοντας στην έξοδο της χώρας από την κρίση. Η ευρεία χρήση των ΤΠΕ σε όλους τους τοµείς της καθηµερινότητας (υγεία, πολιτισµός, τουρισµός, εργασία, εσωτερική ασφάλεια, κ.λπ.) θα επιφέρει τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών καθώς και την ενεργή συµµετοχή τους στη δηµόσια ζωή.

Οι επιχειρήσεις, χρησιµοποιώντας καινοτόµες τεχνολογίες µέσω των ΤΠΕ θα αυξήσουν την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητά τους και ιδιαίτερα οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις και οι επαγγελµατίες θα αυξήσουν την εξωστρέφειά τους. Για το σκοπό αυτό η Κυβέρνηση θα δώσει προτεραιότητα στην τεχνολογική ενίσχυση µε ΤΠΕ της Δηµόσιας Διοίκησης αλλά και στην υιοθέτηση των ΤΠΕ από τον ιδιωτικό τοµέα µε τις κατάλληλες δράσεις υποστήριξης. Πρώτο σηµαντικό βήµα σε αυτή την προσπάθεια είναι η δηµιουργία της Γενικής Γραµµατείας Ψηφιακής Πολιτικής υπό τον Πρωθυπουργό, όπως είχα υποσχεθεί πριν τις εκλογές.

Πρώτο σημαντικό βήμα σε αυτή την προσπάθεια είναι η δημιουργία της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής υπό τον Πρωθυπουργό, όπως είχα υποσχεθεί πριν τις εκλογέςΉδη από τον Ιανουάριο αντιµετωπίζουµε τα προβλήµατα των καταστροφικών πολιτικών του παρελθόντος αλλά και τις αδυναµίες της Δηµόσιας Διοίκησης σε σχέση µε τις ΤΠΕ. Αυτό έγινε ιδιαίτερα φανερό, στην αποτυχηµένη προσπάθεια εφαρµογής των συγκεκριµένων πολιτικών, από πολλά, διαφορετικά όργανα και υπουργεία, καθώς και από την έλλειψη συντονισµού µεταξύ των εµπλεκόµενων µερών. Το πρόβληµα, επίσης, αποτυπώνεται εµφανώς, αλλά και εντείνεται περαιτέρω, από τη συχνά επικαλυπτόµενη και αντιφατική νοµοθεσία όσον αφορά τις ΤΠΕ, από τον τρόπο µε τον οποίο πραγµατοποιείται ο σχεδιασµός των αναπτυξιακών έργων σε σχέση µε τις ψηφιακές τεχνολογίες, και µε τον τρόπο µε τον οποίο προτεραιοποιούνται και υλοποιούνται προµήθειες ΤΠΕ στο δηµόσιο τοµέα. Τέλος, υπάρχει σύγχυση αρµοδιοτήτων ακόµη και σε σχέση µε την εκπροσώπηση της χώρας σε διεθνή και ευρωπαϊκά fora, όπως η Ευρωπαϊκή στρατηγική για την Ενιαία Ψηφιακή Αγορά (Digital Single Market).

Ένα τόσο χαοτικό περιβάλλον είχε άµεσο αρνητικό αντίκτυπο στην συνολική ποιότητα, το αποτέλεσµα αλλά και τη βιωσιµότητα των έργων ΤΠΕ που έχουν υλοποιηθεί µέχρι σήµερα. Πολλά δισεκατοµµύρια ευρώ έχουν δαπανηθεί τα τελευταία τριάντα χρόνια σε έργα ΤΠΕ. Παρ’ όλα αυτά είναι εξαιρετικά αµφίβολο το τι τελικά έχει διασωθεί ως χρησιµοποιούµενη ή αξιοποιήσιµη υποδοµή για το δηµόσιο τοµέα. Δυστυχώς αναπτύχθηκαν πολλά έργα που όµως δεν λειτούργησαν, υπολειτουργούν, ή έχουν οδηγήσει στην εξάρτηση φορέων του δηµοσίου από τις εταιρίες που τα ανέπτυξαν.

Επιπρόσθετα και στο πλαίσιο της χρηµατοδότησης της Χώρας µέσω των Ευρωπαϊκών Διαθρωτικών Ταµείων και του Εταιρικού Συµφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020, βρεθήκαµε αντιµέτωποι µε το σηµαντικό πρόβληµα των αιρεσιµοτήτων για τις ΤΠΕ. Ένα πρόβληµα το οποίο σχετίζεται µε πόρους σχεδόν ενός δισεκατοµµυρίου ευρώ για έργα ΤΠΕ και οι οποίοι, εξαιτίας της ανικανότητας των προηγούµενων να το διαχειριστούν, κινδυνεύουν να χαθούν. Το πρόβληµα είναι γνωστό τόσο στην Κυβέρνηση όσο και στην Αγορά, της οποίας την αγωνία αφουγκραζόµαστε και δουλεύουµε µε έντονους ρυθµούς, από την πρώτη στιγµή που αναλάβαµε, για την κατά το δυνατόν ταχύτερη αλλά και βιώσιµη διευθέτησή του. 

Ένα σημαντικό μέρος, που αφορά το κομμάτι της αιρεσιμότητας για τις Τεχνολογίες Πρόσβασης Επόμενης Γενιάς (Next Generation Access), έχει επιτυχώς αρθεί και οι σχετικοί πόροι (περίπου 400Μ€) απελευθερωθείΉδη, από το καλοκαίρι του περασµένου έτους και µετά από συντονισµένες ενέργειες και συστηµατική συνεργασία της Κυβέρνησής µας µε τη Κοινότητα, ένα σηµαντικό µέρος, που αφορά το κοµµάτι της αιρεσιµότητας για τις Τεχνολογίες Πρόσβασης Επόµενης Γενιάς (Next Generation Access), έχει επιτυχώς αρθεί και οι σχετικοί πόροι (περίπου 400Μ€) απελευθερωθεί. Στόχος µας είναι η πλήρης και άµεση πλήρωση της αιρεσιµότητας και η απελευθέρωση όλων των διαθέσιµων πόρων, ώστε να δοθεί πνοή και ώθηση στην αγορά της Πληροφορικής στην Ελλάδα.

Στην κατεύθυνση αυτή κινείται και η προσπάθεια της Κυβέρνησης για τη δηµιουργία µια κεντρικής δοµής για τις ΤΠΕ. Μιας Γενικής Γραµµατείας, υπό τον Πρωθυπουργό, για το σχεδιασµό, άσκηση και παρακολούθηση της Ψηφιακής Πολιτικής, αποφεύγοντας τις περίπλοκες λύσεις του παρελθόντος, αλλά και επιλύοντας τις ασάφειες και συγκρούσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγµή στο σχετικό θεσµικό πλαίσιο.

Συνολικά, το στρατηγικό πλαίσιο της πολιτικής µας για την Ψηφιακή Ανάπτυξη επιδιώκει την ενεργοποίηση προσιτών, ποιοτικών και διαλειτουργικών υπηρεσιών δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα οι οποίες ενεργοποιούνται και υποστηρίζονται από τις ΤΠΕ. Προσβλέπει ακόµα στην αύξηση της χρήσης των ΤΠΕ από πολίτες, συµπεριλαµβανοµένων ευαίσθητων οµάδων του πληθυσµού, από επιχειρήσεις και τη δηµόσια διοίκηση, ενισχύοντας εξωστρεφείς πρωτοβουλίες, προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης εγχώριας ψηφιακής προστιθέµενης αξίας.

Ιδιαίτερη σηµασία δίνεται στην αξιοποίηση των ΤΠΕ ώστε να αναβαθµιστεί το επίπεδο σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης, στην υγεία, στον πολιτισµό, στον τουρισµό, στο περιβάλλον. Στόχος είναι ο τοµέας της Ψηφιακής Οικονοµίας να αναδειχθεί σε βασικό αναπτυξιακό πυλώνα, ο οποίος θα συνεισφέρει στην ανάπτυξη της χώρας, ενισχύοντας την καινοτοµία, την εξωστρέφεια της εγχώριας ψηφιακής παραγωγής και την εισροή ξένων επενδυτικών κεφαλαίων στη χώρα που θα δηµιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας.

Θέλω, τέλος, να απευθυνθώ σε όλους τους νέους της χώρας µας και να τους καλέσω να µείνουν στη χώρα και να παλέψουν για τον τεχνολογικό εκσυγχρονισµό της οικονοµίας και της κοινωνίας, για τη διάδοση της “ψηφιακής κουλτούρας”, για να δούµε τα επόµενα χρόνια τη χώρα µας να ξαναβρίσκει τον βηµατισµό της στο δρόµο της ανάπτυξης. Η Κυβέρνηση θα είναι δίπλα σε κάθε νέο και νέα που θέλει και µπορεί να αξιοποιήσει τα χρηµατοδοτικά προγράµµατα στην κατεύθυνση της δηµιουργίας νέων επιχειρήσεων και της παραγωγής νέων προϊόντων πληροφορικής. Η καινοτοµία, η υψηλή τεχνολογία και το υψηλό επίπεδο µόρφωσης, αποτελούν συγκριτικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα των νέων µας. Ας δουλέψουµε λοιπόν από κοινού για να τα αξιοποιήσουµε. 
{{{ ArticleFiles }}}