SEPEnews_Issue42

Αποτελέσματα για το 6μηνο του 2014 των εισηγμένων εταιρειών στο ΧΑ

sepenewsissue42_xa
Αποτελέσματα για το 1ο εξάμηνο του 2014 των εισηγμένων εταιρειών στο ΧΑ

Σε πιο απάνεμα νερά δείχνουν να κινούνται συνολικά οι εισηγμένες εταιρίες στο Χρημα­τιστήριο Αθηνών, με την πορεία των οικονο­μικών μεγεθών, κατά το 2ο τρίμηνο της τρέ­χουσας χρήσης, να συνηγορεί υπέρ της στα­διακής εισόδου σε μια περίοδο μεγαλύτερης σταθερότητας. Οι μεγάλες διακυμάνσεις των παρελθόντων περιόδων υποχωρούν, με τη μεταβλητότητα των αποτελεσμάτων - χαρα­κτηριστικό όλου του προηγούμενου διαστή­ματος - να δίνει τη θέση της σε μια πιο ομα­λή πορεία, η οποία -εφόσον δεν υπάρξουν εκπλήξεις- αναμένεται να εμπεδωθεί στο 3ο τρίμηνο της χρήσης.

Σε κάθε περίπτωση, η αίσθηση ότι η οικονο­μία πλέον έχει προσεγγίσει ή βρίσκεται σε έναν πυθμένα αποτυπώνεται και στα μεγέθη των επιχειρήσεων. Οι διαφοροποιήσεις μπο­ρεί να παραμένουν μεταξύ των κλάδων ή ακό­μα και ανάμεσα σε επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου, η μεταβλητότητα, ωστόσο, των αποτελεσμάτων έχει μειωθεί. Άλλωστε, το σημείο αντιστροφής οφείλει να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, καθώς ένα τρίμηνο με απότομες θετικές μεταβολές θα δημιουργούσε προβληματισμό ως προς την διατηρησιμότητά του.

Σε γενικές γραμμές, ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι παρουσιάζεται εμφανίζεται ένα κλίμα ισορροπίας στην αγορά, με το εύρος μεταξύ ζημιογόνων και κερδοφόρων εταιρειών, σε απόλυτα μεγέθη κερδοφορίας, να έχει μειωθεί. Και αυτό γιατί αφενός όσες επιχειρήσεις έχουν απομείνει έχουν κάνει σοβαρές προσπάθειες αναδιάρθρωσης, που πλέον αποτυπώνονται στα περιθώρια κέρδους και αφετέρου έχουν αποχωρήσει από την αγορά δυνάμεις, που λειτουργούσαν με αθέμιτο τρόπο.

Εμφανίζεται ένα κλίμα ισορροπίας στην αγορά, με το εύρος μεταξύ ζημιογόνων και κερδοφόρων εταιρειών, σε απόλυτα μεγέθη κερδοφορίας, να έχει μειωθεί

Οι κερδοφόρες εταιρείες ανήλθαν σε 85 και οι ζημιογόνες σε 124. Από αυτές, 32 είχαν μείωση κερδών, οι 32 αύξηση, οι 21 επέστρεψαν σε κέρδη, οι 32 αύξησαν τις ζημιές τους, οι 78 τις μείωσαν και οι 14 επέστρεψαν σε ζημιές. Ο συγκεκριμένος δείκτης είναι καθοριστικός, καθώς αποτυπώνει το συστημικό κίνδυνο των συναλλαγών μεταξύ των επιχειρήσεων, αλλά και των δυνητικών νέων προβλέψεων, που πιθανόν θα κληθούν να εγγράψουν οι τραπεζικοί ισολογισμοί.

Η αύξηση της ζήτησης τονώνει τον κύκλο εργασιών
Συνολικά οι 209 εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, που έχουν δημοσιεύσει ισολογισμούς, κατέγραψαν, σε επίπεδο εξαμήνου, οριακή αύξηση 0,6% του κύκλου εργασιών, ο οποίος ανήλθε στα €33,2 δις έναντι €32,9 δις ένα χρόνο νωρίτερα.

Η σταθεροποίηση των πωλήσεων αποτελεί ενδεχομένως και μια ένδειξη ανελαστικότη­τας του συνόλου των εισηγμένων, καθώς, αφενός οι εταιρίες δεν μπορούν να δημιουρ­γήσουν καινούριο τζίρο χωρίς την πιστωτική συνδρομή των τραπεζών, αφετέρου έχουν τις εσωτερικές δυνάμεις (ρευστότητα, μερί­δια αγορών) για να μην χάσουν άλλα έσοδα.

Η εξεταζόμενη περίοδος, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στη γραμμή των λειτουργικών κερ­δών, είναι σαφώς πιο ενθαρρυντική, με αι­σθητές βελτιώσεις σε σχέση με πέρυσι, αλλά και με το 1ο τρίμηνο της χρονιάς. Συγκεκριμέ­να, τα λειτουργικά κέρδη βελτιώθηκαν κατά 8,7% στα €3,2 δις από €2,9 δις το 1ο εξά­μηνο του 2013, αντανακλώντας τη μείωση του κόστους, αλλά και την ενσωμάτωση της εποχικής επίδρασης της ζήτησης της πασχα­λινής περιόδου.

Στον αντίποδα, το μελανό σημείο της εξεταζό­μενης περιόδου αποτελεί η πορεία των κερ­δών μετά από φόρους και δικαιώματα μειο­ψηφίας, τα οποία υποχώρησαν κατά 83,3% το 1ο εξάμηνο 2014, διαμορφούμενα σε €902,7 εκατ. έναντι €5,4 δις την αντίστοιχη περίοδο του περασμένου έτους.

Με το βλέμμα στο 3ο τρίμηνο
Οι αναλυτές διατηρούν πλέον βάσιμες προσ­δοκίες ότι, μετά από πέντε χρόνια ύφεσης, η ελληνική οικονομία θα δει το “συν” στους ρυθμούς αύξησης του ΑΕΠ. Ήδη, οι ρυθμοί, που καταγράφονται στα δύο πρώτα τρίμηνα της χρονιάς, είναι καλύτεροι από τους αναμε­νόμενους, γεγονός που ενισχύει την προσ­δοκία ανάκαμψης της οικονομίας. Πάντως, η εξέλιξη αυτή δεν θα έχει καθολική επίδραση στην οικονομία, καθώς η αύξηση της ζήτη­σης δεν γίνεται γραμμικά. Επιπλέον, ενώ σε επίπεδο άλλων μεγεθών, που είναι βασικά για τη διάχυση της ανάπτυξης σε περισσότερους κλάδους της οικονομίας, παρατηρείται κόπωση (εξαγωγές) ή στασιμότητα (πιστωτική επέκταση).

Οι θετικές επιδόσεις του Τουρισμού αναμένεται να έχουν ευεργετική επίδραση σε μια σειρά από κλάδους, αρχής γενομένης από τους άμεσα εμπλεκόμενους κλάδους, όπως τα Ξενοδοχεία, η Ακτοπλοΐα, οι Μεταφορές και η Εστίαση. Οι τράπεζες φαίνεται να κινούνται πιο συντηρητικά, αναμένοντας ενδεχομένως τα αποτελέσματα των τεστ αντοχής της ΕΚΤ τον Οκτώβριο, έχοντας διαμορφώσει υπερδιπλάσιους δείκτες επάρκειας από τις απαιτήσεις του βασικού σεναρίου. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον υπάρξει ορατός ορίζοντας μείωσης του εταιρικού φορολογικού συντελεστή, εκτός από την αύξηση των καθαρών περιθωρίων, η διάθεση νέων επενδύσεων ενδεχομένως να αυξηθεί. Επιπλέον, η αποκλιμάκωση των επιτοκίων και η μείωση του κόστους δανεισμού των επιχειρήσεων, ενδεχομένως, να δώσει μεγαλύτερη άνεση στο καθαρό περιθώριο κέρδους και δυνατότητες υλοποίησης επενδύσεων με λιγότερο απαιτητικούς συντελεστές εσωτερικού βαθμού απόδοσης.

Τα αποτελέσματα των ενοποιημένων ισολογισμών όλων των κλάδων για τις εισηγμένες εταιρείες στο ΧΑ, παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.


*Κύκλος εργασιών και Κέρδη προ Φόρων πλην Τραπεζών, Ασφαλιστικών & Επενδύσεων .
Πίνακας 1. Αναλυτικά αποτελέσματα όλων των κλάδων των εισηγμένων εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αθηνών για το 6μηνο 2014, Πηγή: BETA Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, 9/2014.


Κλάδος Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
“Ανοιχτή πληγή” για τις εισηγμένες εταιρείες του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών συνεχίζουν να αποτελούν -και σε επίπεδο εξαμήνου- οι δείκτες κερδοφορίας. Οι εταιρείες του κλάδου, αν και κατάφεραν να βελτιώσουν τον κύκλο εργασιών τους και να περιορίσουν σε χαμηλά μονοψήφιο ποσοστό τις απώλειες σε επίπεδο EBITDA, εξακολουθούν να έχουν ανοιχτό το “μέτωπο” των καθαρών κερδών μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας.

Συνολικά, ο κλάδος Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) παρουσίασε το 1ο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης αυξημένα έσοδα κατά 5,5%, στα €4,385 δις έναντι €4,156 δις την αντίστοιχη περίοδο το 2013. Επιπλέον, οι εισηγμένες του κλάδου εμφάνισαν μείωση σε επίπεδο κερδοφορίας προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA), η οποία μειώθηκε κατά 8,3% σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, στα €896,8 εκατ. από €977,9 εκατ. το 1ο εξάμηνο του 2013. Οι περιορισμένες απώλειες σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας των εταιρειών του κλά­δου σαφώς και αντανακλούν τον συνεχιζό­μενο “μαραθώνιο”, στον οποίο επιδίδονται για περιορισμό σε όλα τα επιμέρους κόστη.

Ακολουθώντας τη …μοίρα της μεγάλης πλει­οψηφίας των ελληνικών εισηγμένων, οι εται­ρείες του κλάδου ΤΠΕ δεν κατάφεραν να επι­δείξουν αντίστοιχες επιδόσεις στον τομέα της κερδοφορίας μετά από φόρους και δικαιώ­ματα μειοψηφίας. Ο εν λόγω δείκτης δέχθη­κε και σε επίπεδο εξαμήνου, όπως άλλωστε είχε συμβεί και τους τρεις πρώτους μήνες του έτους, μείωση 63,8%, με τα κέρδη να περι­ορίζονται στα €78,6 εκατ. από €216,9 εκατ. ένα χρόνο νωρίτερα.

Πληροφορική
Ο κλάδος της Πληροφορικής επέδειξε ση­μαντική δυναμική σε επίπεδο κύκλου εργα­σιών, ο οποίος ενισχύθηκε κατά 22,9% στο €1,027 δις από €835,9 εκατ. ένα χρόνο νω­ρίτερα. Η θετική πορεία του κύκλου εργασι­ών σαφέστατα και αντανακλά τη σταδιακή αποκατάσταση της ομαλότητας στην αγορά και τη συνεπαγόμενη τόνωση της ζήτησης.

Οι εισηγμένες του κλάδου Πληροφορικής επέδειξαν αντοχές και σε επίπεδο EBITDA, καθώς η μείωση περιορίστηκε στο 6,8% σε σχέση με πέρσι, με κέρδη €100,4 εκατ. το 1ο εξάμηνο του 2014 έναντι €107,8 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Το αποτέ­λεσμα μετά από φόρους και δικαιώματα μει­οψηφίας το 1ο εξάμηνο του 2014 ήταν ζημι­ογόνο, με τις ζημιές της περιόδου να διευρύ­νονται σημαντικά στα €30,4 εκατ. από ζημίες €4,5 εκατ. το 1ο εξάμηνο του 2013.

Oι ρυθμοί που καταγράφονται στα δύο πρώτα τρίμηνα της χρονιάς, είναι καλύτεροι από τους αναμενόμενους, γεγονός που ενισχύει την προσδοκία ανάκαμψης της οικονομίας

Στον κλάδο ΤΠΕ, η BETA Χρηματιστηριακή περιλαμβάνει εταιρείες που ανήκουν στους τομείς Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών, Είδη - Λύσεις Πληροφορικής, Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών, Εταιρείες Συμμετοχών και Παροχής Συμβουλών, Λιανικό Εμπόριο, Τυχερά Παιχνίδια, καθώς και της Εναλλακτικής Αγοράς.

Τηλεπικοινωνίες
Αρνητικές επιδόσεις στους οικονομικούς δεί­κτες εμφάνισαν το 1ο εξάμηνο της τρέχου­σας χρήσης οι εισηγμένες στο ελληνικό Χρη­ματιστήριο εταιρείες του κλάδου των Τηλε­πικοινωνιών. Κύκλος εργασιών, EBITDA και κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μει­οψηφίας παρουσίασαν μείωση σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα το 2013.

Ο κύκλος εργασιών περιορίστηκε κατά 8,9% στα €2,2 δις από €2,4 δις το 1ο εξάμηνο του 2014. Τα Κέρδη προ τόκων, φόρων και απο­σβέσεων (EBITDA), ήταν μειωμένα κατά 9,5% στα €734 εκατ. από €811 εκατ. πέρυσι. Τα δε κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειο­ψηφίας μειώθηκαν κατά 54,1% φτάνοντας τα κατερχόμενα σε €101,025 εκατ.

Είδη - Λύσεις Πληροφορικής
Φωτεινή εξαίρεση αποτέλεσε, το 1ο εξάμηνο του 2014, ο κλάδος Είδη - Λύσεις Πληροφο­ρικής, που βελτίωσε και τους τρεις οικονο­μικούς δείκτες σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών ενισχύ­θηκε κατά 5,4% στα €156,8 εκατ., τα EBITDA αυξήθηκαν κατά 22,4% στα €8,9 εκατ., με τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας να ενισχύονται κατά 9,8% στα €4 εκατ.

Εταιρείες Συμμετοχών & Παροχής Συμβουλών
Θετικά πρόσημα και στους τρεις δείκτες εμφάνισαν το 1ο εξάμηνο και οι εισηγμένες εταιρείες Συμμετοχών & Παροχής Συμβουλών, του κλάδου, με τον κύκλο εργασιών να ενισχύεται κατά 9,4% στα €444,4 εκατ., τα EBITDA να βελτιώνονται κατά 4,8% στα €45,5 εκατ. Θετική ήταν και η επίδοση στα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, καθώς ο συγκεκριμένος κλάδος παρουσίασε κέρδη, έστω και οριακά, έναντι ζημιών την αντίστοι­χη περσινή περίοδο.

Εναλλακτική Αγορά
Θετικά πρόσημα και στους τρεις δείκτες εμφάνισαν το 1ο εξάμηνο και οι εισηγμένες εταιρείες του κλάδου στην Εναλλακτική Αγορά, με τον κύκλο εργασιών να ενισχύεται κατά 9,4% στα €444,4 εκατ., τα EBITDA να βελτιώνονται κατά 4,8% στα €45,5 εκατ. Θετική ήταν και η επίδοση στα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, καθώς ο συγκεκριμένος κλάδος παρουσίασε κέρδη, έστω και οριακά, έναντι ζημιών την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τα αναλυτικά αποτελέσματα των ενοποιημένων ισολογισμών των εισηγμένων εταιρειών του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο ΧΑ, παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.


Πίνακας 2. Αναλυτικά αποτελέσματα εισηγμένων εταιρειών του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο Χρηματιστήριο Αθηνών για το 6μηνο 2014. Πηγή: BETA Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, 9/2014.

{{{ ArticleFiles }}}