SEPEnews_Issue42

WORLD ECONOMIC FORUM

sepenewsissue42_wef
Δείκτης Ψηφιακής Ετοιμότητας 2014

Σύμφωνα με την έρευνα “The Global Information Technology Report 2014”, του World Economic Forum, την πρωτοκαθεδρία στο Δείκτη Ψηφιακής Ετοιμότητας - Networked Readiness Index (NRI) κρατούν οι προηγμένες βορειο-ευρωπαϊκές χώρες, οι “Ασιατικές Τίγρεις” και μερικές από τις πιο προηγμένες οικονομίες της Δυτικής Ευρώπης. Πιο αναλυτικά, στην κορυφή της σχετικής κατάταξης για το 2014 δεν υπήρξαν διαφοροποιήσεις έναντι του 2013. Έτσι, η Φινλανδία παραμένει στην 1η θέση διεθνώς, (με βαθμολογία 6,04), η Σιγκαπούρη στη 2η (5,97), η Σουηδία στην 3η (5,93) η Ολλανδία στην 4η (5,79), η Νορβηγία στην 5η (5,70) και η Ελβετία στην 6η θέση με βαθμολογία 5,62.

Την πρώτη δεκάδα των κρατών με τις καλύτερες επιδόσεις στο δείκτη NRI συμπληρώνουν οι ΗΠΑ, που βρέθηκαν στην 7η θέση (5,61), βελτιώνοντας κατά δύο κλίμακες την επίδοση τους σε σχέση με το 2013, το Χονγκ Κονγκ (5,60), που ανέβηκε έξι θέσεις και το Ηνωμένο Βασίλειο να καταλαμβάνει τη 10η θέση μεταξύ των πρωταθλητών (5,54), έχο­ντας, ωστόσο, χάσει δύο θέσεις σε σχέση με το 2013.

Η Ευρώπη βρίσκεται στην πρώτη γραμμή για την ανάπτυξη ενός ψηφιακού οικοσυστήματος, ως βασικού συστατικού για την ενίσχυση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας

Για τη συγκρότηση του Δείκτη Ψηφιακής Ετοιμότητας αξιολογούνται τέσσερις άξονες: Περιβάλλον (πολιτικό, κανονιστικό, επιχειρη­ματικό, καινοτομικό), Ετοιμότητα (υποδομές και ψηφιακό περιεχόμενο, οικονομική προ­σιτότητα, δεξιότητες), Χρήση (προσωπική, επαγγελματική, κυβερνητική) και Επιπτώσεις (οικονομικές, κοινωνικές).

Ευρώπη
Η Ευρώπη βρίσκεται στην πρώτη γραμμή για την ανάπτυξη ενός ψηφιακού οικοσυ­στήματος, ως βασικού συστατικού για την ενίσχυση της καινοτομίας και της ανταγωνι­στικότητας. Ως αποτέλεσμα, όπως παρατη­ρούν οι αναλυτές, πολλές ευρωπαϊκές χώρες οδηγούν την κατάταξη στο NRI, με έξι ευρωπαϊκές, Φινλανδία, Σουηδία, Ολλανδία, Νορβηγία, Ελβετία και Ηνωμένο Βασίλειο, να βρίσκονται στο “top 10”.

Εξάλλου, όπως επισημαίνεται στην έκθεση, προκειμένου να μεγιστοποιηθούν οι θετικές επιπτώσεις των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και να δημιουργηθούν οι απαραίτητες συνέργειες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναπτύξει το Ψηφιακό Θεματολόγιο, ως μία από τις επτά εμβληματικές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της ανάπτυξης της στρατηγικής Ευρώπη 2020. Πάντως, οι συντάκτες της μελέτης παρατηρούν ότι, παρά τις προσπάθειες αυτές, το ψηφιακό χάσμα μεταξύ των ευρωπαϊκών οικονομιών παραμένει, με τις χώρες της Νότιας, Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης να συνεχίζουν να υστερούν. Η κατάταξη των χωρών βάσει του Δείκτη Ψηφιακής Ετοιμότητας, παρουσιάζεται στον Πίνακα 1.


Πίνακας 1. Δείκτης Ψηφιακής Ετοιμότητας - Networked Readiness Index (NRI) 2014, ανά χώρα. Βαθμολογία από 1 έως 7, xxx: Χώρα της Ε.Ε. των 28, Δ/Δ: Δεν είναι διαθέσιμη. Πηγή: The Global Information Technology Report 2014, επεξεργασία ΣΕΠΕ © 2014 World Economic Forum

ΕΛΛΑΔΑ
Αν και βελτιώθηκε η επίδοση της Ελλάδας στο Δείκτη Ψηφιακής Ετοιμότητας, μεγάλω­σε η απόσταση που χωρίζει τη χώρα μας από τους πρωτοπόρους της ψηφιακής οικονομί­ας, καθώς η Ελλάδα διολίσθησε στην 74η θέση, σε σχέση με το 2013, συγκεντρώνο­ντας βαθμολογία 3,95. Η προηγούμενη επί­δοση της χώρας ήταν η 64η θέση μεταξύ 144 κρατών, με βαθμολογία 3,9.

Όπως προκύπτει από τη μελέτη, η Ελλάδα, αν και έχασε θέσεις στην κατάταξη μεταξύ των πιο προηγμένων τεχνολογικά και διασυνδε­δεμένων ψηφιακά χωρών, κατάφερε, ωστό­σο, να βελτιώσει - έστω και ελαφρά - τη συνο­λική βαθμολογία της, εμφανίζοντας, μάλιστα, πρόοδο σε μια σειρά από επιμέρους δείκτες.

Πάντως και παρά τις προσπάθειες που καταβάλλει η χώρα, ώστε να “τοποθετηθεί” καλύτερα στο διεθνή ψηφιακό χάρτη, το 2014 τήρησε την παράδοση των τελευταίων ετών, που τη θέλει να χάνει έδαφος όσον αφορά την υιοθέτηση της καινοτομίας και των μεταρρυθ­μίσεων με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών.

Από τα στοιχεία της μελέτης για τη διαχρονι­κή πορεία της χώρας (2007-2014), προκύ­πτει ότι αξιολογείται από στάσιμη έως πτωτι­κή, με ελάχιστες φωτεινές εξαιρέσεις, όπως το 2007, όταν η Ελλάδα κατέλαβε την καλύ­τερη, μέχρι σήμερα, επίδοση της, κατακτώ­ντας την 48η θέση μεταξύ 122 χωρών με βαθμολογία 4.

Έκτοτε, οι επιδόσεις της Ελλάδας σε θέματα ψηφιακής τεχνολογίας, εμφανίζουν στασιμότητα, με ελάχιστες αυξομειώσεις, που σίγουρα δεν επαρκούν, για να αποσπάσουν τη χώρα από τα κράτη με μέτρια επιτεύγματα σε ζητήματα νέων τεχνολογιών και να την κατατάξουν στις ώριμες τεχνολογικά αγορές.

Οι χρονιές - σταθμοί, όπου η Ελλάδα προσπάθησε να κάνει τη διαφορά, ήταν επίσης το 2009, οπότε η χώρα μας απέσπασε την 55η θέση μεταξύ 134 κρατών (με βαθμολογία επίσης 4), το 2010, όταν κατάφερε να κατακτήσει την 56η θέση μεταξύ 142 κρατών (με βαθμολογία 3,8), αλλά και το 2012 (59η θέση μεταξύ 142 χωρών με βαθμολογία 3,9), Διάγραμμα 1.


Διάγραμμα 1. Διαχρονική κατάταξη της Ελλάδας σύμφωνα με το Δείκτη Ψηφιακής Ετοιμότητας. Πηγή: The Global Information Technology Report 2014, επεξεργασία ΣΕΠΕ © 2014 World Economic Forum4

Οι αναλυτές αν και παρατηρούν ότι η Ελλάδα, όπως και η Ιταλία, υπέστη μια αξιοσημείωτη πτώση, που της στέρησε δέκα θέσεις στη σχετική κατάταξη, υπογραμμίζουν ότι η χώρα μας εμφανίζει αργή, αλλά σταθερή βελτίωση σε μια σειρά από επιμέρους δείκτες (που συνδιαμορφώνουν το Δείκτη Ψηφιακής Ετοιμότητας). Η κατάταξη των χωρών στο Δείκτη Ψηφιακής Ετοιμότητας γίνεται µε βάση τέσσερις άξονες: Περιβάλλον (πολιτικό, κανονιστικό, επιχειρηματικό, καινοτομικό), Ετοιμότητα (υποδομές και ψηφιακό περιεχόμενο, οικονομική προσιτότητα, δεξιότητες), Χρήση (προσωπική, επαγγελματική, κυβερνητική) και Επιπτώσεις (οικονομικές, κοινωνικές).

Η Ελλάδα, για το 2014, σε ό,τι αφορά το Περιβάλλον, κατατάσσεται στην 87η θέση (89η το 2013), στον άξονα Ετοιμότητα βρίσκεται στην 63η θέση (47η θέση ήταν η αντίστοιχη επίδο­ση το 2013), ως προς τη Χρήση καταλαμβά­νει την 68η θέση (67η το 2013) και ως προς τις Επιπτώσεις την 82η θέση (90η το 2013).

Αν και βελτιώθηκε η επίδοση της Ελλάδας στο Δείκτη Ψηφιακής Ετοιμότητας, μεγάλωσε η απόσταση που χωρίζει τη χώρα μας από τους πρωτοπόρους της ψηφιακής οικονομίας

Επιπλέον, από την ανάλυση των επιμέρους δεικτών του NRI, προκύπτει ότι η Ελλάδα συνέχισε να βελτιώνει τις επιδόσεις της στον τομέα των “Υποδομές και Ψηφιακό Περιεχόμενο”, κατακτώντας την 40η θέση μεταξύ των 148 κρατών, που θέτει στο μικροσκόπιο της η μελέτη, με βαθμολογία 5.

Επίσης, σημαντική βελτίωση καταγράφει η Ελλάδα όσον αφορά το επιχειρηματικό περιβάλλον και συγκεκριμένα τον αριθμό των διαδικασιών, που απαιτούνται για την έναρξη μιας επιχείρησης, καταλαμβάνοντας την 34η θέση στον κόσμο με βαθμολογία επίσης 5. Βελτίωση επιδόσεων παρουσιάζεται και στη διείσδυση των ευρυζωνικών συνδέσεων στον πληθυσμό, τομέας όπου η Ελλάδα κατά­φερε να βρεθεί στην 27η θέση της κατάταξης. Εξαιρετικά αναιμικές είναι, πάντως, στον αντίποδα, οι επιδόσεις της χώρας σε μια σειρά άλλων τομέων, όπως το πολιτικό και ρυθμιστικό περιβάλλον, όπου η Ελλάδα, ασθμαίνοντας, καταλαμβάνει μόλις την 114η θέση.

Αργή είναι και η βελτίωση σε θέματα, που σχετίζονται με τη διαθεσιμότητα επιχειρη­ματικών κεφαλαίων (146η θέση), τις κυβερ­νητικές προμήθειες τεχνολογίας (141η θέση) και την ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήμα­τος (112η θέση).

Επίσης, η Ελλάδα, σύμφωνα πάντα με τη με­λέτη, έχει πολύ δρόμο να διανύσει σε τομείς, όπως η χρήση του διαδικτύου μεταξύ επι­χειρήσεων - Β2Β (107η θέση), η επιτυχία της κυβέρνησης στην προώθηση των ΤΠΕ (140η θέση) και ο αντίκτυπος των ΤΠΕ σε νέες υπηρεσίες και προϊόντα (129η θέση), Πίνακας 2.


Πίνακας 2. Ανάλυση Δείκτη Ψηφιακής Ετοιμότητας για την Ελλάδα. Πηγή: The Global Information Technology Report 2014, επεξεργασία ΣΕΠΕ © 2014 World Economic Forum

{{{ ArticleFiles }}}