SEPEnews_Issue42

ΝΟΤΗΣ Α. ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

sepenewsissue42_mitarachi
Χρειαζόμαστε ψηφιακά “εγγράμματους”…

Η διάχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων και των πλεονεκτημάτων που δίνει η τεχνολογία στους “μη ειδικούς” - στους εργαζόμενους, στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, στις συναλλαγές με το κράτος - είναι μείζον πολιτικό ζήτημα. Αποτελεί μείζον πολιτικό διακύβευμα, καθώς σχετίζεται με τα κεντρικά ζητήματα της ισότητας των ευκαιριών και της αξιοπιστίας του κράτους.

Για παράδειγμα, η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, μέσα από τον ψηφιακό κόσμο, μεταφράζεται σε αύξηση των θέσεων εργασίας. Αναλόγως, η χρήση των νέων τεχνολογιών από τους πολίτες, όταν συναλλάσσονται με το κράτος, συνδέεται με την εξασφάλιση της διαφάνειας, την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας. Είναι σαφές, λοιπόν, ότι χρειαζόμαστε περισσότερους ψηφιακά “εγγράμματους”, ώστε να προχωράει, αλλά και να αναβαθμίζεται συνεχώς η νέα “μηχανή» ανάπτυξης και κοινωνικής προόδου, η οποία με μεγάλες θυσίες και κόπο έχει αρχίσει να συναρμολογείται.

Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, μέσα από τον ψηφιακό κόσμο, μεταφράζεται σε αύξηση των θέσεων εργασίας

Ειδικά σε ό,τι αφορά στην υπόθεση των επενδύσεων, η συμμαχία για τις ψηφια­κές δεξιότητες είναι απαραίτητη και για τα δύο μεγάλα στοιχήματα που συνδέονται με αυτή. Αφενός, για τη βελτίωση του επεν­δυτικού περιβάλλοντος, αφετέρου για τη διάχυση του πλούτου από τις επενδύσεις στην κοινωνία.

Το πρώτο σημαίνει, κυρίως, ένα περισσότε­ρο ηλεκτρονικό κράτος, που κάνει γρήγο­ρα και αξιόπιστα τη δουλειά του. Το δεύτε­ρο σημαίνει ανθρώπινο δυναμικό με ψηφι­ακές δεξιότητες, ώστε να καταλαμβάνει τις θέσεις εργασίας, που δημιουργούνται από τις επενδύσεις.

Παράλληλα, η αξιοποίηση των στρατηγικών επενδύσεων που έχουμε, ήδη, προσελκύ­σει συνδέεται άμεσα με τον τομέα Τεχνο­λογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.


Συγκεκριμένα, η αξιοποίηση του παλαιού αεροδρομίου του Ελληνικού, μια επένδυ­ση €7,5 δις, που δημιουργεί ένα από τα με­γαλύτερα μητροπολιτικά πάρκα στον κό­σμο και συνδυάζεται με ήπια ανάπτυξη οικιστικών, τουριστικών και εμπορικών χρήσεων, η επιλογή να περάσει από εδώ ο αγωγός TAP με αναμενόμενη δημιουργία 12.000 θέσεων εργασίας, η ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από όμιλο υπό την Καναδική Fairfax που επενδύει €1,3 δις, σημαίνει αυτομάτως μεγάλες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών της χώρας μας.

Παράλληλα, ανοίγει για αυτές και ο δρόμος για μεγαλύτερες και πιο μόνιμες συνέργει­ες με διεθνείς και ευρωπαϊκούς επιχειρη­ματικούς κολοσσούς.

Σε αυτές τις ευκαιρίες προστίθενται και δύο ακόμη μεγάλοι τομείς, που, επιτέλους, κινούνται ξανά. Ο πρώτος σχετίζεται με τα έργα τα οποία εντάσσονται τόσο στο καθεστώς “Fast-Track”, όσο και στο καθεστώς ΣΔΙΤ και αφορούν συστήματα Τηλεματικής για τις Αστικές Συγκοινωνίες, Ευρυζωνικές Υποδομές σε Αγροτικές Περιοχές, ηλεκτρονικές και ψηφιακές πρακτικές σε όλο το φάσμα της διοίκησης. Ο δεύτερος συνδέεται με την Εθνική Στρατηγική για τις Εξαγωγές, η οποία μέσα από τις 25 επιμέ­ρους δράσεις για την απλοποίηση των δι­αδικασιών, αναπτύσσει μια νέα ηλεκτρονι­κή δυναμική για την εξωστρέφεια των επι­χειρήσεων και το διεθνές εμπόριο.

Η καταπολέμηση του ψηφιακού αναλφαβητισμού μας καλεί όλους σε μια μεγάλη συμμαχία κράτους και ιδιωτικού τομέα

Είναι σαφές ότι, όταν μιλάμε για τη διαμόρ­φωση ενός νέου παραγωγικού μοντέλου για την Ελλάδα, δεν μιλάμε μόνο για το κυ­νήγι των οικονομικών μεγεθών και τα μα­κροοικονομικά των μεταρρυθμίσεων. Μι­λάμε και για την ουσιαστική αλλαγή των μι­κροοικονομικών παραγόντων, που τελικά καθορίζουν την ποιότητα των κοινωνικών μας κεκτημένων. Χρειαζόμαστε το ίδιο τόσο τις μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές, όσο και τις μικρές καθημερινές “επαναστάσεις”.

Αυτό συνεπάγεται, ότι όλο και περισσότεροι πολίτες έχουν στα χέρια τους τα όπλα της ανταγωνιστικότητας και τη γνώση για να τα χρησιμοποιήσουν. Για να κατακτήσουμε μια διαφορετική στάση, η οποία αποδεσμεύει τη δημιουργική Ελλάδα και της δίνει το ζωτικό χώρο να αναδειχτεί και να συγκροτήσει τις πολλές και αναξιοποίητες δυνάμεις της, ώστε να είναι αυτή ο “κερδισμένος” της μεγάλης περιπέτειας, που έζησε η χώρα.

Η καταπολέμηση του ψηφιακού αναλφαβητισμού, μας καλεί όλους σε μια μεγάλη συμμαχία κράτους και ιδιωτικού τομέα, ώστε τα βήματα, που γίνονται κάθε φορά, να είναι στρατηγικά σχεδιασμένα, καθώς σήμερα κουβαλάμε αρκετά πιεστικά φορτία πίσω μας, έχουμε πολλές ευκαιρίες μπροστά μας, αρκετές αβεβαιότητες γύρω μας και λίγο χρόνο για να κάνουμε σωστές επιλογές.

Ο κύριος Νότης Α. Μηταράκης είναι Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

{{{ ArticleFiles }}}